KRAKÓW

Kraków. Czy będzie można legalnie pić „piwo pod chmurką”?

Małopolska

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. legalnego „piwa pod chmurką” będzie procedowany przez Rada Miasta Krakowa 14 września.

Warszawa, Wrocław, Poznań czy Szczecin to miasta, w których można w wyznaczonych miejscach wypić legalnie „piwo pod chmurką”.

Czy również w Krakowie powinna powstać taka strefa? Gdzie powinna być zlokalizowana i wreszcie jakie zasady powinny w niej obowiązywać? Na te pytania odpowiedzą już wkrótce krakowianie podczas konsultacji społecznych.


Projekt uchwały w sprawie konsultacji społecznych dot. legalnego „piwa pod chmurką” złożony będzie procedowany przez Radę Miasta Krakowa 14 września. A jednak NIE. Zobacz TUTAJ!

Opinia prezydenta Jacka Majchrowskiego

28 sierpnia 2023 r. dotycząca poprawki nr 1 wniesionej przez Pana Łukasza Maślonę, Radnego Miasta Krakowa do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Miejskiej Kraków, gdzie zostanie wprowadzone odstępstwo od ogólnego zakazu spożywania napojów alkoholowych w przestrzeni publicznej – druk nr 3544.

Na podstawie § 30 ust. 4 pkt 4 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz. 7074 oraz z 2020 r. poz. 919) postanawia się, co następuje:

Opiniuje się negatywnie poprawkę nr 1 wniesioną przez Pana Łukasza Maślonę, Radnego Miasta Krakowa do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Miejskiej Kraków, gdzie zostanie wprowadzone odstępstwo od ogólnego zakazu spożywania napojów alkoholowych w przestrzeni publicznej – druk nr 3544 – o treści: – w § 1, pkt. 1 po słowach: „w sprawie” wprowadza się słowa: „zbadania opinii mieszkańców w zakresie zgody mieszkańców na wyznaczenie stref swobodnego spożywania alkoholu, oraz”

UZASADNIENIE

Podtrzymuję negatywną opinię do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Miejskiej Kraków, gdzie zostanie wprowadzone odstępstwo od ogólnego zakazu spożywania napojów alkoholowych w przestrzeni publicznej jako całości. Wprowadzenie powyższej poprawki do wspomnianego projektu nie niesie za sobą istotnych zmian w jego całokształcie skutkującymi zmianą kształtu opinii.

Od 1 lipca 2023 r. w Krakowie obowiązują zapisy uchwały nr X/2970/23 Rady Miasta Krakowa z 17 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Oznacza to, że we wszystkich dzielnicach Krakowa w godzinach od północy do 5.30 obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Przed wprowadzeniem ww. uchwały zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród mieszkańców Miasta Krakowa (w formie telefonicznej, ankiety internetowej, ankiety papierowej).

Za ograniczeniem sprzedaży opowiedziało się 6 082 mieszkańców, co stanowiło 54,77% wszystkich głosujących. Jednym z istotnych argumentów mieszkańców Krakowa było zakłócanie ciszy nocnej przez osoby znajdujące się pod wpływem substancji psychoaktywnej jaką jest alkohol.

Ponadto przypominam, że 7 grudnia 2022 r. została przyjęta uchwałanr CI/2746/22 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.

Celem głównym Programu jest ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych, w tym szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z używania alkoholu, innych substancji psychoaktywnych i zachowań nałogowych oraz redukcja zjawiska picia alkoholu, używania narkotyków oraz podejmowania innych zachowań nałogowych i ryzykownych przez dzieci i młodzieży. Natomiast cel 7 Programu to: Ograniczenie dostępu do alkoholu.

W związku z powyższym negatywnie opiniuję poprawkę nr 1 wniesioną przez Pana Łukasza Maślonę, Radnego z Krakowa do druku nr 3544.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button