REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZMIANA REGULAMINU obowiązuje od 25 maja 2018 roku

Regulamin serwisu internetowego Kronika24.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem www.kronika24.pl („portal”) prowadzonego przez Kronika24.pl z siedzibą główną w Krakowie.
 2. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na postanowienia regulaminu. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu. Użytkownik, który nie wyraża zgody na postanowienia regulaminu powinien zaprzestać z korzystania z serwisu. Użytkownik nie może umieszczać w serwisie treści bezprawnych.

II. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z serwisu wymaga posiadania przez użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, przeglądarki Internet Explorer 8, Chrome, Safari, Firefox, Opera lub ich nowszych wersji oraz oprogramowania akceptującego pliki cookies.
 2. Korzystanie z aplikacji wymaga posiadania przez użytkownika urządzenia mobilnego połączonego z Internetem współpracującego z systemem operacyjnym iOS w wersji 5.0.

III. Własność intelektualna i licencje

Kronika24.pl posiada wszelkie prawa własności intelektualnej do serwisu i aplikacji, w szczególności Kronika24.pl posiada wszelkie prawa do nazwy, domeny, układu, elementów graficznych oraz wszelkich innych twórczych elementów serwisu i aplikacji.

IV. Korzystanie z serwisu

 1. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne.
 2. Serwis jest przeznaczony dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. Osoba prawna może mieć włąsny profil pod warunkiem wskazania jednej osoby fizycznej jako użytkownika.

V. Zakres działań Kronika24.pl w ramach serwisu

 1. Kronika24.pl może zamieszczać w serwisie reklamy oraz inne elementy promocji towarów i usług osób trzecich.
 2. Kronika24.pl dokłada wszelkich starań, aby serwis działał poprawnie, ale nie gwarantuje ciągłej dostępności. Kronika24.pl może czasowo zawiesić działanie serwisu, gdy konieczne to będzie w celu usunięcia awarii lub poprawy jego działania.
 3. Kronika24.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia profilu nieaktywnego przez okres sześciu miesięcy.
 4. Kronika24.pl zastrzega sobie prawo do ingerencji w profil użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu profilu.
 5. Jakiekolwiek próby włamania do serwisu lub aplikacji, złamania kodów oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, mogą pociągnąć za sobą bez uprzedzenia nieodwracalne zablokowanie dostępu oraz stosowne kroki prawne.
 6. Kronika24.pl zastrzega sobie prawo zakończenia świadczenia usługi serwisu.

VI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Kronika24.pl z siedzibą w Krakowie, która przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO.
 2. Przesyłanie informacji handlowej Użytkownikom będącym oznaczonymi osobami fizycznymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS) wymaga odrębnej zgody Użytkownika na przetwarzanie w tym celu danych osobowych. W wypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie  w tym celu danych osobowych podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody.
 3. Administrator nie będzie przechowywać danych osobowych Użytkowników dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, które legły u podstaw ich gromadzenia, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu.
 4. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z serwisu od weryfikacji danych osobowych użytkownika.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania, do wyrażenia sprzeciwu lub ograniczenia co do ich przetwarzania, do żądania ich usunięcia, do ich przeniesienia. Prawa te Użytkownik może realizować poprzez kontakt z Administratorem danych pod adresem podanym w pkt. I.1 Regulaminu lub za pośrednictwem adresu e-mail: pomoc@kronika24.pl. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu do logowania się prawidłowych danych, jak też ich aktualizacji.
 7. W przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, administrator może zablokować profil do czasu wyjaśnienia sprawy.
 8. Administrator może udostępniać dane osobowe użytkowników wyłącznie właściwym organom władzy publicznej i wymiaru sprawiedliwości działającym na podstawie i w granicach przepisów prawa bądź osobom trzecim, jeżeli obowiązek udostępnienia danych na ich żądanie wynika z przepisów prawa i prawa prasowego.

VII. Obowiązki użytkowników

 1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jeden profil i nie może go udostępniać innym osobom ani korzystać z profilu należącego do innej osoby.
 2. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez użytkownika, niezależnie od innych działań Kronika24.pl ma prawo do zablokowania profilu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania prawa i dobrych obyczajów.
 4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym dane osobowe, umieszczane przez niego w serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 5. Zabrania się wykorzystywania serwisu w sposób sprzeczny z ich celem. Zabrania się rozsyłania spamu oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 6. Zabrania się kopiowania części lub całości serwisu lub wykorzystywania go przez użytkownika w celach zarobkowych.

VIII. Zakończenie świadczenia usług

 1. Kronika24.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia profilu użytkownika, któego działania naruszają regulamin.
 2. W przypadku zablokowania profilu przez Krnika24.pl, założenie przez Użytkownika nowego profilu wymaga uprzedniej zgody Kronika24.pl.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z serwisu poprzez usunięcie swojego profilu.
 4. Administrator może domagać się od Użytkownika zmiany hasła.

IX. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu lub aplikacji Kronika24.pl użytkownik może zgłaszać na adres e-mail: pomoc@kronika24.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail użytkownika oraz dokładny opis stanu faktycznego.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych. Użytkownik zostanie poinformowany o swojej reklamacji poprzez e-mail.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczęło obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwoetnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych Kronika24.pl

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Twoje dane w koncie poczty elektronicznej czy koncie w innej usłudze oferowanej przez podmioty Kronika24.pl. Dane osobowe mogą być zapisane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach, któe używasz podczas korzystania z naszych usług.

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. W ten sposób technologię tę wykorzystują również nasi Zaufani Partnerzy, którzy chcą serwować reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowych (tl. Twój komputer, tablet smartphone, itp.). które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawniania wobec Twoich danych i cih przetwarzania przez nas oraz Zaufanych Partnerów.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: pomoc@kronika24.pl

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Wchodząc na nasze serwisy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez podmioty z Kronika24.pl oraz Zaufanych Partnerów.

Back to top button