LOTNICZE NEWSYPODRÓŻERÓŻNOŚCI

Covid-19. Dłuższa kwarantanna dla osób przybywających spoza strefy Schengen

Koronawirus na świecie

W wielu krajach wskaźnik liczby zakażeń w ujęciu 14-dniowym jest wyższy niż w Polsce.

Należy reagować prewencyjnie i dlatego rząd przywraca kwarantannę dla osób przybywających do kraju spoza Strefy Schengen i EOG (państwa nienależące do europejskiego obszaru granicznego).

Na świecie pojawiają się kolejne mutacje koronawirusa, które są bardziej zakaźne od tego podstawowego.

Nie będzie możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48 godzin po przybyciu do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach.

Przyjeżdżający do Polski spoza Strefy Schengen i EOG będą zwolnieni z kwarantanny w przypadku, gdy zostali w pełni zaszczepieni na COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej.

Kwarantanna nie będzie obowiązywała dzieci do 12. roku życia podróżujących pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepionymi przeciwko COVID-19.

Kwarantanna obowiązuje od północy w środę (z 23 na 24 czerwca) i będzie 10-dniowa.

Podróże z Wielkiej Brytanii

Od środy osoby przyjeżdżające do Polski z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej podlegają obowiązkowej siedmiodniowej kwarantannie. Po 7 dniach należy wykonać test. Z kwarantanny zwolnione są osoby w pełni zaszczepione.

Wiceminister Wawrzyk oraz wiceminister Kraska o obostrzeniach w wakacyjnych podróżach zagranicznych

Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk podkreślił, że mimo faktu, że dzięki programom szczepień sytuacja epidemiczna w Europie ulega stopniowemu polepszeniu, to w większości państw w dalszym ciągu utrzymane są zarówno restrykcje wewnętrzne, jak i te dotyczące podróży międzynarodowych.

– Od początku pandemii zalecamy daleko idącą wstrzemięźliwość w kwestii wyjazdów zagranicznych – powiedział wiceminister Wawrzyk. Dodał, że dynamicznie zmieniające się restrykcje mogą mieć wpływ na możliwości podróżowania i powrotu do domów obywateli RP.

– W obecnej sytuacji epidemicznej, MSZ uznaje za zasadne utrzymanie 3. poziomu ostrzeżenia dla podróżujących. Nie podróżuj, jeżeli nie jest to absolutnie niezbędne – wskazał wiceszef polskiej dyplomacji.

Zaapelował również o bieżące sprawdzanie aktualnych informacji dla podróżujących na stronie MSZ oraz na stronach ambasad i urzędów konsularnych. Ministerstwo prowadzi bowiem szeroko zakrojone akcje prewencyjne i informacyjne za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz witryn MSZ i placówek zagranicznych.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwrócił uwagę na coraz nowsze mutacje wirusa, które są jeszcze bardziej zakaźne. Podkreślił, że Ministerstwo Zdrowia na bieżąco je monitoruje. Poinformował również o przywróceniu od 24 czerwca dziesięciodniowej kwarantanny dla osób przyjeżdżających do Polski spoza strefy Schengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Obaj wiceministrowie zachęcili do skorzystania z programu szczepień jako pewnego ułatwienia bezpiecznych podróży zagranicznych oraz powrotu do kraju.

Wiceminister Wawrzyk oraz wiceminister Kraska o obostrzeniach w wakacyjnych podróżach zagranicznych (fot. MSZ)

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen

 • Podróżni podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
 • Rozwiązanie obejmie wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidualny oraz piesze przekraczanie granicy.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli w ciągu 48h od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
 • Testy nie są finansowane ze środków publicznych.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 • Każdy z podróżujących jest skierowany na 10-dniową kwarantannę.
 • Nie będzie możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48 godz. po przybyciu do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach.

Osoby podróżujące z Indii, RPA, Brazylii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie mają możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48h po powrocie do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego.

Ważne! Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej. Pamiętaj! Pełne szczepienie będzie uznawane 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia.

Kwarantanna nie będzie obowiązywała dzieci do 12. roku życia podróżujących pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepionymi przeciwko COVID19.

Ważne! Osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.

Sprawdź na stronie Straży Granicznej, kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy RP.

Na czym polega?

Obowiązujące zasady dotyczą:

 • kwarantanny (odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zakażenie);
 • izolacji (odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na SARS-CoV-2, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby, potwierdzone wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2  jest dodatni).

Izolacja:

Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19.

Zakończenie izolacji następuje:

 1. po 24 godzinach bez gorączki bez używania leków przeciwgorączkowych oraz z poprawą kliniczną, ale nie wcześniej niż po 10 dniach od dnia wystąpienia objawów – w przypadku pacjenta z objawami klinicznymi:
 • w izolacji szpitalnej albo w izolatorium, chyba że lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem przedłuży okres tej izolacji,
 • w izolacji w warunkach domowych, chyba że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania;
 1. po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych, chyba że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania.

Kwarantanna:

Kwarantanna trwa 10 dni, jeśli w jej trakcie nie wystąpiły objawy COVID-19. Odstąpiono od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie.

Jeśli dana osoba nie miała bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem nie zostanie skierowana na kwarantannę. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie.

Osoba współzamieszkująca z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (pozytywny wynik testu) ma obowiązek poddania się kwarantannie od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu do 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.  

Obowiązku poddania się kwarantannie nie stosuje się do osoby wykonującej zawód medyczny. Obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny nie stosuje się również do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 oraz osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, o której mowa w ust. 6, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Przez ten czas:

 • nie można opuszczać domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • w przypadku występowania niepokojących objawów choroby należy skontaktować się z przychodnią i umówić teleporadę u lekarza pierwszego kontaktu.

Ważne! Policja, w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdza, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Uwaga! Kwarantanna jest zawieszona na czas wykonania testu, na który skierował nas lekarz podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej (droga do miejsca pobrania wymazu i powrót do domu). Od 28 listopada zawieszenie kwarantanny lub izolacji ma miejsce, także kiedy konieczna jest wizyta u lekarza. W tych sytuacjach nie ma obowiązku zgłaszania się do sanepidu.

Kto może wjechać do Polski?

Do Polski mogą wjechać jedynie:

 1. obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką,
 3. cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
 4. cudzoziemcy podróżujący statkiem powietrznym, którzy po przylocie do Polski przebywają na terytorium naszego kraju nie dłużej niż 24 h i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z Polski  w okresie  24 h, licząc od momentu przylotu na terytorium Polski,
 5. członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawiciele organizacji międzynarodowych oraz członkowie ich rodzin, a także inne osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie paszportu dyplomatycznego,
 6. cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
  – wykonują pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
  – przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;
 8. cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób,
 9. kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego podróżujący tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
  – w celu odbioru odpoczynku na terytorium kraju pobytu,
  – po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa wyżej, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych  w ustawie o czasie pracy kierowców.
 10. uczniowie pobierający naukę w Polsce oraz ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki,
 11. studenci, uczestnicy studiów podyplomowych oraz kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Polsce,
 12. naukowcy prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w Polsce,
 13. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci,
 14. cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednocznego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu,
 15. cudzoziemcy odbywający podróż statkiem powietrznym w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze wykonującym lot międzynarodowy, którzy są obywatelami: Gruzji, Japonii, Kanady, Nowej Zelandii, Królestwa Tajlandii, Republiki Korei, Republiki Tunezyjskiej, Związku Australijskiego, Izraela, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub posiadają prawo pobytu na terytorium tych państw,
 16. osoby przekraczające granicę Polski na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji lub wizy w celu przybycia do Polski jako członek najbliższej rodziny repatrianta,
 17. cudzoziemcy, których przyjazd następuje w związku z udziałem, w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji lub polski związek sportowy, a także akredytowani dziennikarze, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej faktu odbywania się zawodów, terminu oraz charakteru uczestnictwa stosownym pismem wystawionym przez organizatora zawodów lub poświadczonym przez właściwy w danym sporcie polski związek sportowy.
 18. cudzoziemcy przekraczający granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe,
 19. obywatele Republiki Białorusi,
 20. rybacy w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197) lub marynarze w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1353), zwanej dalej „ustawą o pracy na morzu”, w tym marynarze zatrudnieni na zasadach określonych w art. 46 lub art. 108 ustawy o pracy na morzu, a także:
  – marynarze lub rybacy udający się do portu, również innym niż statek środkiem transportu, celem podjęcia zatrudnienia na statku, lub powracający do miejsca zamieszkania, również innym niż statek środkiem transportu, po zakończeniu zatrudnienia na statku – także tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  – osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę;
 21. cudzoziemcy, którzy uzyskali wizę w celu udziału w programie Poland. Business Harbour,
 22. przedsiębiorcy zagraniczni oraz przedstawiciele zagranicznych podmiotów gospodarczych przekraczający granicę Polski w celach gospodarczych, którzy zostali notyfikowani przez akredytowaną w Rzeczpospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną danego państwa i uzyskali zgodę ministra właściwego do spraw zagranicznych na taki przyjazd,
 23. obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz ich małżonkowie i dzieci.
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button