POLSKAŚWIAT

Biuro Neckermann Polska niewypłacalne. 3600 turystów poza granicami kraju. Infolinia

Biuro Neckermann Polska niewypłacalne!

25 września o godz. 9.30 biuro podróży Neckermann Polska złożyło marszałkowi województwa mazowieckiego oświadczenie o niewypłacalności, co oznacza, że nie jest w stanie wywiązać się z umów zawartych z podróżnymi.

Marszałek województwa natychmiast wydał dyspozycję uruchomienia gwarancji ubezpieczeniowych biura. Priorytetem urzędu jest teraz zabezpieczanie podróżnych przebywających poza granicami kraju. Mowa o 3600 turystów.

Marszałek województwa mazowieckiego rozpoczął już procedurę mającą na celu uruchomienie zabezpieczenia finansowego spółki w postaci dwóch umów gwarancji ubezpieczeniowych. Jest też w kontakcie z gwarantem – firmą Allianz Partners.

– Otrzymaliśmy już od Neckermann Polska wykaz destynacji, hoteli i turystów. Staramy się teraz oszacować, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza i wymaga natychmiastowej interwencji. Niestety, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Z coraz większej liczby miejsc docierają do nas sygnały o problemach turystów – mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Jak wynika z informacji przekazanych przez spółkę, turyści przebywają głównie w rejonie Morza Śródziemnego (Hiszpania, Włochy, Portugalia, Francja, Włochy, Chorwacja, Turcja). Niestety, z wielu hoteli docierają sygnały o problemach z nieopłaconym zakwaterowaniem.

W przypadku ogłoszenia niewypłacalności biura podróży zadania marszałka wynikają z nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Marszałek ma uprawnienia do wydania dyspozycji wypłaty zaliczki z zabezpieczenia finansowego niewypłacalnego biura. W przypadku, gdy środki z zabezpieczenia okażą się niewystarczające, ma uprawnienia do wydania dyspozycji wypłaty zaliczki z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Główna gwarancja Neckermann Polska opiewa na 25 mln zł.

– Środki te przeznaczone mogą być na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej (np. opłata za hotel i wyżywienie do końca pobytu), pokrycie kosztów powrotu i prowadzenia działań związanych z organizacją powrotu do kraju turystów w przypadku, gdy organizator go nie zapewnił. Jest to również zabezpieczenie służące podróżnym, których imprezy nie zostaną zrealizowane lub częściowo zrealizowane (wcześniejszy powrót do kraju) – podkreśla Izabela Stelmańska zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w urzędzie marszałkowskim.

W celu jak najszybszego zabezpieczenia turystów, urząd marszałkowski jest w kontakcie z ubezpieczycielem – Allianz Polska, a także Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Urząd marszałkowski na polecenie marszałka województwa Adama Struzika powołał także specjalny zespół kryzysowy, który monitoruje sytuację, udziela informacji turystom i organizuje ich pobyt i powrót do kraju. W przypadku niepokojących informacji, prosimy klientów biura Neckermann Polska o kontakt telefoniczny z urzędem marszałkowskim – (22) 59 79 543, (22) 59 79 541, (22) 59 79 545.

W związku ze spodziewaną upadłością Neckermann Polska, konsulowie RP w krajach, w których przebywają polscy turyści, otrzymali stosowne instrukcje, monitorują sytuację i są gotowi do udzielenia niezbędnej pomocy konsularnej.

W związku ze spodziewaną upadłością Neckermann Polska MSZ uruchomił specjalną infolinię służącą do uzyskania niezbędnej informacji: +48 22 523 8880.

W razie potrzeby zostaną uruchomione środki zgromadzone w Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym

Neckermann Polska Biuro Podróży sp. z o. o. posiada zabezpieczenie w postaci Gwarancji ubezpieczeniowej w Allianz Polska S.A. na kwotę 25 000 000 zł. Zabezpieczenie obejmuje umowy o imprezy turystyczne zawarte od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Neckermann Polska Biuro Podróży sp. z o.o. jest wpisany do rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego (właściwego ze względu na siedzibę). 25 września 2019 r. Neckermann Polska Biuro Podróży sp. z o.o. złożyło w urzędzie marszałkowskim województwa mazowieckiego oświadczenie o niewypłacalności.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, należy wskazać, iż niezwłocznie została uruchomiona procedura określona postanowieniami ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. W pierwszej kolejności marszałek województwa mazowieckiego (lub upoważniona przez niego jednostka do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju) będzie prowadzić działania związane z organizacją powrotu podróżnych do kraju, jeżeli organizator turystyki wbrew obowiązkowi, nie zapewni tego powrotu. Podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, po otrzymaniu dyspozycji marszałka województwa mazowieckiego lub wskazanej przez niego jednostki, bezwarunkowo i niezwłocznie przekaże wnioskowaną zaliczkę na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju.

Kolejnym krokiem będzie przyjmowanie przez podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych zgłoszeń od podróżnych, którzy nie otrzymali zwrotu:

1) wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną gdy nie została lub nie zostanie zrealizowana,

2) części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub części imprezy turystycznej, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane,

3) kosztów powrotu do kraju, w przypadku samodzielnej organizacji tego powrotu przez podróżnych – z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub osób, które działają w ich imieniu.

Podróżny w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia informacji o szczegółowym wyliczeniu należności otrzyma zwrot środków.

W razie potrzeby zostaną uruchomione środki zgromadzone w Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym, które od 2016 roku stanowią dodatkowe zabezpieczenie interesów podróżnych – ich wysokość na dziś szacuje się na kwotę 137 mln zł. W związku z powyższym wszyscy turyści, mają gwarancję odzyskania środków za opłacone, a niezrealizowane imprezy turystyczne przez Neckermann Polska Biuro Podróży sp. z o.o.

SZCZEGÓŁY dla podróżnych, którzy zawarli umowy o imprezy turystyczne z Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o.

Informujemy, że 25 września br. Zarząd spółki Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o. złożył Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oświadczenie o niewypłacalności, co oznacza, że spółka nie jest w stanie wywiązać się z umów zawartych z podróżnymi o udział w imprezach turystycznych.

Spółka posiada zabezpieczenie finansowe w postaci dwóch umów gwarancji ubezpieczeniowych wystawionych przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Allianz Partners) z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50 B.

– Umowa gwarancji numer GU/00006/2017 z 8 grudnia 2017 r. chroniąca umowy zawarte od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
– Umowa gwarancji numer GU 00005/2018 z 14 grudnia 2018 r. chroniąca umowy zawarte od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Organem do którego należy się zwrócić w przypadku, gdy:

1. Podróżny w momencie niewypłacalności znajduje się poza granicami kraju jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, który w zależności od sytuacji może pokryć koszty kontynuacji imprezy turystycznej, pokryć koszty powrotu lub podjąć działania związane z organizacją powrotu.

Kontakt:

Departament Kultury, Promocji i Turystki

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Brechta 3 03-472 Warszawa,

tel. +48 22 597 95 40, +48 22 597 95 43,

+48 22 597 95 45, +48 22 597 95 41,

adres e-mail: dkpit@mazovia.pl

2. Podróżni, którzy wnieśli wpłaty za imprezę:

– która nie została lub nie zostanie zrealizowana;
– która została przerwana i nastąpił wcześniejszy powrót do kraju (częściowy zwrot wpłaty za niewykorzystane dni) oraz osoby, które pokryły samodzielnie koszty powrotu do kraju

proszone są o składanie zgłoszenia do gwaranta tj. AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Allianz Partners) z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50 B.

Zgłoszenie winno zawierać:

– imię i nazwisko oraz adres do korespondencji poszkodowanego podróżnego,
– kopię umowy o udział w imprezie ,
– kopie dowodów wpłat za imprezę oraz udokumentowanie innych kosztów poniesionych podczas imprezy związanych z niewypłacalnością;
– oświadczenie stwierdzające niewykonanie umowy przez Neckermann Polska Biuro Podróży Spółka z o. o i określenie wysokości roszczenia;
– numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot

Osoby przebywające za granicą mogą skontaktować się z Centrum Operacyjnym pod czynnym całą dobę numerem telefonu: +48 22 522 29 00.

Dla osób, których wyjazd został odwołany dedykowany jest, czynny w dni powszednie w godzinach 8:00-16:00, numer telefonu: +48 22 563 11 00 oraz adres e-mail: nm.odwolania@allianz.com.

Rzeczpospolita Polska dostosowała ochronę klientów biur podróży do prawa unijnego, stąd wszyscy uprawnieni poszkodowani podróżni otrzymają 100 proc. zwrot wpłat.
(org.)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button