POLSKA

Prokuratura w sprawie ochrony praw zwierząt. Będą orzekane surowe kary

Prokuratura - ochrona praw zwierząt

Prokuratura wykonując powierzone jej zadania w zakresie ścigania przestępstw podejmuje liczne działania na rzecz ochrony zwierząt.

Na szczeblu Prokuratury Krajowej prowadzony jest monitoring postępowań karnych w zakresie ochrony praw zwierząt, a także koordynowane są działania prokuratury dotyczące tego rodzaju postępowań.

W Departamencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej został wyznaczony koordynator zajmujący się działaniami prokuratury w zakresie postępowań, których przedmiotem jest znęcanie się nad zwierzętami.

Zalecenia Zastępcy Prokuratora Generalnego

Z uwagi na wagę tego problemu już w 2017 roku Zastępca Prokuratora Generalnego – Krzysztof Sierak skierował do wszystkich prokuratorów regionalnych pismo, w którym zwrócił uwagę na konieczność szybkiej i zdecydowanej reakcji prokuratorów na każdorazowe zawiadomienie o przypadku bezmyślnego krzywdzenia zwierząt domowych i dziko żyjących, a także zwiększenie nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi przez policję. Za konieczne uznano zwracanie uwagi na prawidłowe formułowanie wniosków w zakresie wymiaru kary wobec sprawców powyżej wskazanych przestępstw, przeprowadzanie właściwej oceny wszystkich okoliczności wpływających na wymiar kary, w przypadkach szczególnie drastycznych zachowań, występowanie z wnioskami o wymierzenie kary pozbawienia wolności – bez jej warunkowego zawieszenia, a także o wysoką, a tym samym dolegliwą grzywnę. W przypadku wymierzenia przez sądy kar w rozmiarach zbliżonych do najniższego ustawowego zagrożenia, wskazano na konieczność wnoszenia środka odwoławczego. Podkreślono także potrzebę orzekania przez sąd nawiązki na cel związany z ochroną zwierząt, środków karnych w postaci zakazu posiadania zwierząt, zakazu wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności.

Rezultaty podjętych działań

Podkreślić należy, iż wdrożony monitoring oraz zalecenia Zastępcy Prokuratora Generalnego spowodowały zwiększony, prokuratorski nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących znęcania się nad zwierzętami, co doprowadziło m.in. do zwiększenia wymiaru kar wnioskowanych i orzekanych wobec sprawców tego typu przestępstw.

Orzekane surowe kary

Wskazać także należy, iż sądy zaczęły wymierzać kary pozbawienia wolności bez ich zawieszenia wobec sprawców szczególnie okrutnych czynów oraz większe kary grzywny i nawiązki.

Jako przykład można wskazać sprawy prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Goleniowie, która skierowała akty oskarżenia przeciwko sprawcom przestępstw z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ). Wobec jednego ze sprawców sąd orzekł między innymi karę bezwzględną jednego roku pozbawienia wolności, zakaz posiadania zwierząt na 8 lat, nawiązkę w kwocie 4000 zł na rzecz TOZ Oddział w Goleniowie, podanie wyroku do publicznej wiadomości. Natomiast drugi sprawca został skazany miedzy innymi na karę bezwzględną 2 lat pozbawienia wolności, zakaz posiadania zwierząt na 6 lat, nawiązkę w wysokości 6000 zł na rzecz TOZ w Szczecinie.

Podkreślić należy, że kary pozbawienia wolności – w przypadku szczególnie drastycznych spraw – coraz częściej są wymierzane przez sądy bez ich warunkowego zawieszenia.

Apelacje od wyroków skazujących na zbyt niskie kary

W przypadkach orzekania kar zbyt niskich, polegających głównie na wymierzeniu kary ograniczenia wolności i niskich grzywien prokuratorzy wnoszą apelacje od takich wyroków.

Współpraca prokuratury z organizacjami zajmującymi się ochroną praw zwierząt

Ponadto dodać należy, że przedstawiciel Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej systematycznie uczestniczy w spotkaniach z organizacjami zajmującymi się ochroną praw zwierząt, współpracuje z tymi organizacjami, także w zakresie poszczególnych postępowań, prowadzonych przez powszechne jednostki prokuratury, a także bierze udział w posiedzeniach Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt przy Sejmie RP. Współpraca ta ma szczególne znaczenie dla podnoszenia skuteczności ścigania sprawców tych przestępstw oraz wpływa na zdecydowaną i bezzwłoczną reakcję prokuratorów, często dzięki uzyskiwaniu szybkich informacji o przypadkach szczególnie brutalnego znęcania się nad zwierzętami.

Podkreślić należy, iż Prokuratura podejmuje szereg działań zmierzających do tego, aby czyny osób zadających cierpienie zwierzętom spotkały się z adekwatną reakcją organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
(PK)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button