POLITYKAPOLSKA

Inauguracja X kadencji Sejmu i XI Senatu. Kukiz odchodzi z PiS. Witek wicemarszałkiem?

Inauguracja "Wiejskiej"

PiS chce Elżbietę Witek na stanowisku wicemarszałka.

Wielokrotnie łamała Konstytucję, regulamin Sejmu (okazując pogardę wobec opozycji) oraz każde możliwe prawo.

Paweł Kukiz pragnie założyć swoje koło sejmowe. Zatem nie przystąpi do Prawa i Sprawiedliwości. Co ciekawe, kandydował z ich listy.
Do nowego koła mieliby przystąpić Marek Jakubiak i Jarosław Sachajko.

Udział prezydenta RP w inauguracyjnych posiedzeniach Sejmu RP i Senatu RP

13 listopada 2023 r. (poniedziałek) w Warszawie prezydent Andrzej Duda weźmie udział w inauguracyjnych posiedzeniach Sejmu RP X kadencji i Senatu RP XI kadencji.

  • godz. 12.00 – Inauguracyjne posiedzenie Sejmu X kadencji

Planowane jest wystąpienie prezydenta RP.

  • godz. 16.00 – Inauguracyjne posiedzenie Senatu XI kadencji

Inauguracja X kadencji Sejmu

13 listopada o godz. 12.00 Marszałek Senior Marek Sawicki otworzy pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji. Posłowie wybrani w przeprowadzonych 15 października wyborach złożą ślubowanie, podejmą też pierwsze ważne decyzje, m.in. wybiorą Marszałka Sejmu.

Pierwszy dzień X kadencji Sejmu będzie mieć uroczysty charakter. Do Sejmu przybędzie m.in. prezydent Andrzej Duda, przedstawiciele najwyższych rangą władz państwowych, członkowie korpusu dyplomatycznego, byli prezydenci, marszałkowie Sejmu i premierzy, dowódcy Wojska Polskiego, przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych.

Przed rozpoczęciem obrad Prezydent RP oraz Marszałek Senior złożą kwiaty przed tablicami upamiętniającymi św. Jana Pawła II, posłów II Rzeczypospolitej poległych podczas II wojny światowej oraz prezydenta Lecha Kaczyńskiego, marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego i parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej.

Po otwarciu posiedzenia rozlegną się dźwięki hymnu państwowego granego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego, następnie do posłów z orędziem zwróci się prezydent Andrzej Duda. Później głos zabierze Marszałek Senior.

Po wysłuchaniu okolicznościowych przemówień posłowie złożą ślubowanie. Jego rotę odczyta Marszałek Senior, następnie każdy z posłów, po wyczytaniu nazwiska przez posła sekretarza, wstanie ze swojego miejsca w ławach poselskich i wypowie słowo „ślubuję”, ewentualnie z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Pierwszą decyzją posłów X kadencji będzie wybór Marszałka Sejmu. Kandydatów na tę funkcję zgłaszają grupy co najmniej 15 posłów, a wybór następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Bezpośrednio po wyborze Marszałek Sejmu obejmie przewodnictwo obrad. Kolejnym punktem porządku dziennego pierwszego dnia 1. posiedzenia Sejmu będzie ustalenie liczby Wicemarszałków Izby oraz ich wybór.

Konstytucja oraz Regulamin Sejmu stanowią także, że na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Izby Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki złoży dymisję swojego rządu.

W przerwie w obradach prezydent RP i nowo wybrany Marszałek Sejmu będą gośćmi inauguracyjnego posiedzenia Senatu.

Sejm X kadencji został wybrany w wyborach 15 października 2023 r. 117 spośród 460 posłów zadebiutuje w ławach sejmowych, 27 wróci do nich po przerwie. Swoich przedstawicieli do Sejmu wprowadziło pięć komitetów wyborczych: Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska PO, .N, IPL, Zieloni, Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe, Nowa Lewica oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość. Wyborcy zdecydowali, że w ławach poselskich zasiądzie 135 posłanek i 325 posłów.

Pierwsze posiedzenie Senatu RP XI kadencji

Zgodnie z Konstytucją RP (art. 109) pierwsze posiedzenie Senatu zwołuje Prezydent RR w ciągu 30 dni od dnia wyborów. Prezydent Andrzej Duda otworzy pierwsze posiedzenie Senatu i przekaże prowadzenie obrad Marszałkowi Seniorowi, na którego powołał najstarszego wiekiem senatora, Michała Seweryńskiego.

Marszałek Senior złoży ślubowanie oraz powoła spośród najmłodszych wiekiem senatorów trzech sekretarzy pierwszego posiedzenia.  Przy ich pomocy Marszałek Senior odbierze ślubowanie senatorskie oraz przeprowadzi wybór Marszałka Senatu.

Senatorowie składają ślubowanie w ten sposób, że po odczytaniu roty ślubowania „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” (art. 104. Konstytucji), wywołani przez sekretarza pierwszego posiedzenia, powstawszy wypowiadają słowo „Ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.

Senat wybiera Marszałka spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów.

Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata i w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, przed kolejnymi turami głosowania usuwa się z listy kandydatów nazwisko tego kandydata, który w poprzedniej turze uzyskał najmniejszą liczbę głosów poparcia. Jeżeli tę samą najmniejszą liczbę głosów uzyskało dwóch lub więcej kandydatów, przed kolejną turą głosowania usuwa się nazwiska tych kandydatów. Procedurę wyboru powtarza się, jeżeli:  wszyscy zgłoszeni kandydaci uzyskali jednakową liczbę głosów poparcia;  w wyniku zastosowania ust. 1 i 2 nie dojdzie do dokonania wyboru Marszałka Senatu.

Senator wybrany na Marszałka składa oświadczenie o przyjęciu funkcji Marszałka Senatu, po czym przejmuje od Marszałka Seniora przewodnictwo obrad. Następnie przy pomocy sekretarzy pierwszego posiedzenia przeprowadza wybór Wicemarszałków Senatu oraz sekretarzy Senatu.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem Izby, Senat wybiera nie więcej niż czterech wicemarszałków spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów. Jeżeli zgłoszono więcej niż czterech kandydatów przy wyborze stosuje się takie przepisy, jak przy wyborze na Marszałka.

Podczas pierwszego posiedzenia wybrani zostaną także sekretarze Izby.

Organizację wewnętrzną i porządek prac Senatu oraz tryb powoływania i działalności jego organów, jak też sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec Senatu określa regulamin Senatu uchwalony przez Senat.

Senat uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość. W tym samym trybie Senat podejmuje uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Senatu nie stanowi inaczej.

Senat powołuje komisje stałe oraz może powoływać komisje nadzwyczajne.

Posiedzenia Senatu są jawne. Jeżeli wymaga tego dobro państwa, Senat może bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów uchwalić tajność obrad.

W Senacie XI kadencji zasiądzie 41 senatorów wybranych z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość reprezetować będzie 34 senatorów. Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe ma 11 senatorów, a Komitet Wyborczy Nowa Lewica – 9. W Izbie zasiądzie także 5 senatorów, kandydujących z własnych komitetów wyborczych.

Frekwencja w wyborach do Senatu była rekordowa i wyniosła 74,31%.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button