GOSPODARKAPOLSKA

Projekt ustawy budżetowej na 2022 rok. Zaplanowano 505,6 mld zł wydatków

Budżet Polski na 2022 rok

Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2022, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Polityka gospodarcza rządu w 2022 r. będzie nakierowana na możliwie szybką odbudowę potencjału gospodarczego kraju. Gospodarka ciągle odczuwa skutki wywołane wybuchem pandemii COVID-19 w 2020 r. jednak powraca już na ścieżkę wzrostu. Sytuacja w całym sektorze finansów publicznych, którego częścią jest budżet państwa, jest solidna. Według prognoz PKB w 2021 r. zwiększy się o 4,9 proc., a w przyszłym roku tempo jego wzrostu wyniesie 4,6 proc. Dobre wyniki budżetowe to efekt silniejszego odbicia gospodarczego niż zakładano jeszcze w ubiegłym roku oraz efekt uszczelnienia systemu podatkowego.

Sytuacja gospodarcza kraju

 • Nadwyżka w budżecie po lipcu na 2021 rok wynosi ok. 35 mld zł.
 • Sprzedaż detaliczna w Polsce rośnie piąty miesiąc z rzędu. W lipcu br. zwiększyła się o 8,9 proc. w cenach bieżących oraz o 3,9 proc. w cenach stałych w ujęciu rok do roku.
 • Polski przemysł rośnie czternasty miesiąc z rzędu. W lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 9,8 proc. w porównaniu z lipcem ubiegłego roku.
 • Polski eksport towarów rośnie dziesiąty miesiąc z rzędu. W czerwcu br. był wyższy o 23,1 proc. niż przed rokiem.
 • Najnowsze szacunki GUS dotyczące PKB za II kwartał 2021 roku wskazują na wzrost o 10,9 proc. rok do roku, wobec spadku o 8,3 proc. w analogicznym okresie 2020 r.
 • Notujemy jedną z najniższych stóp bezrobocia wśród państw Unii Europejskiej.
 • Dobra sytuacja budżetowa umożliwia przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego, jeszcze w tym roku, środków w wysokości 8 mld zł do wykorzystania w 2021 lub 2022 r.

Dochody i wydatki budżetu państwa

Dochody

 • Przewiduje się, że w 2022 r. dochody budżetu państwa wyniosą 475,6 mld zł.

Wydatki

 • W 2022 r. wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 505,6 mld zł.

Deficyt

 • Deficyt budżetu państwa ma wynieść w 2022 r. nie więcej niż 30 mld zł.

Założenia makroekonomiczne

Produkt Krajowy Brutto

 • Zakłada się, że w 2021 r. PKB zwiększy się o w ujęciu realnym 4,9 proc. (po spadku o 2,7 proc. rok wcześniej), a w przyszłym roku tempo jego wzrostu wyniesie 4,6 proc.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej

 • Scenariusz na 2021 r. zakłada wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,5 proc, a w 2022 r. o 0,7 proc.

Stopa bezrobocia

 • Przewiduje się, że stopa rejestrowanego bezrobocia wyniesie na koniec 2021 r. 6,0 proc., a na koniec 2022 r. 5,9 proc.

Wzrost wynagrodzeń

 • W 2021 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej zwiększy się o 7,4 proc., natomiast w 2022 r. wzrośnie o 6,7 proc.
 • Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2022 r. w gospodarce narodowej wyniesie 5 922 zł.

Spożycie prywatne

 • Przyjęto, że w 2021 r. spożycie prywatne wzrośnie realnie o 5,3 proc., a w kolejnym roku o 5,7 proc.

Export i import

 • Przewiduje się, że w latach 2021-2022 import – po głębszym niż eksport spadku w 2020 r. – będzie rósł szybciej niż eksport. W 2022 r. tempo importu wyniesie 9,4 proc., a eksportu 7,7 proc.

Inflacja

 • Założono średnioroczny wzrost inflacji w 2021 r. do 4,3 proc. W dalszej perspektywie czynniki związane z pandemią powinny już wygasać, co wpłynie na ograniczenie inflacji w ujęciu rocznym.
 • W 2022 r. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym wyniesie 3,3 proc.

Uwarunkowania dochodów budżetu państwa

Poziom dochodów budżetu państwa w 2022 r. będzie determinowany dalszym dynamicznym rozwojem gospodarki. Prognozuje się, że w 2022 r. dochody podatkowe wzrosną o 5,3% w ujęciu nominalnym.

Prognozy dochodów budżetu państwa zdeterminowane są przede wszystkim szacunkami następujących czynników makroekonomicznych: wzrostem PKB (w ujęciu realnym o 4,6%, nominalnym o 7,7%), średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych (3,3%), nominalnym wzrostem przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (7,5%) oraz wzrostem spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 9,2%).

Uwarunkowania wydatków budżetu państwa

Po stronie wydatkowej budżetu państwa na rok 2022 zabezpieczono niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań, jak również na realizację nowych m.in.:

 • zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,75% PKB;
 • środki na kluczowe programy społeczne z zakresu wspierania rodziny takie jak Program „Rodzina 500+”, realizację świadczenia „Dobry Start” czy wprowadzenie rodzinnego kapitału opiekuńczego;
 • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2022 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 104,89%;
 • finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na poziomie 2,2% PKB,
 • zwiększenie funduszu wynagrodzeń osobowych dla pracowników państwowej sfery budżetowej;
 • realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego
 • czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
 • zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2021 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2021 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2021 r.  wyniosło:

 • dochody: 278,1 mld zł, tj. 68,8 %
 • wydatki: 242,8 mld zł, tj. 49,9 %
 • nadwyżka: 35,3 mld zł            

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2021 r.

W okresie styczeń – lipiec 2021 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 42,3 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – lipiec 2020 r. o ok.  40,2 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

 • dochody z podatku VAT były wyższe o 24,3% r/r (tj. ok. 23,7 mld zł),
 • dochody z podatku PIT były wyższe o  16,8% r/r (tj. ok. 5,7 mld zł),
 • dochody z podatku CIT były wyższe o 21,0% r/r (tj. ok. 5,4 mld zł),
 • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,9% r/r (tj. ok. 2,7 mld zł),
 • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 9,1% r/r (tj. ok. 0,2 mld zł ).

W okresie styczeń – lipiec 2021 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 36,8 mld zł i było wyższe o ok. 1,9 mld zł (tj. 5,4%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – lipiec 2020 r. W czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2020 w wysokości 8,9 mld zł.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2021 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2021 r. wyniosło 242,8 mld zł, tj. 49,9 % planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2020 (252,1 mld zł) wydatki budżetu państwa były niższe o 9,3 mld zł, tj. 3,7%.

Niższe wykonanie wydatków związane jest głównie z niższymi środkami przekazanymi do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniej o ok. 9,3 mld zł) wynikającymi z bieżącego zapotrzebowania na finansowanie uzupełniające oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (mniej o ok. 2,8 mld zł). W części 39 – Transport zrealizowano mniej o 3,0 mld zł, co wynika głównie z równoległej realizacji wydatków niewygasających z upływem roku 2020 w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej.

Jednocześnie wykonanie wydatków z tytułu środków własnych Unii Europejskiej było wyższe  o ok. 2,3 mld zł, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu polskiej składki członkowskiej w wyniku Brexitu oraz wyższego poziomu budżetu UE oraz wyższej wpłaty z tytułu opłat celnych. Dodatkowo w styczniu nastąpiła zapłata skutków korekt budżetu UE uchwalonych pod koniec 2020 r. (0,4 mld zł).

Ponadto wyższe wykonanie odnotowano w ramach części 46 – Zdrowie tj. więcej o ok. 2,9 mld zł, co wynika z przekazania dotacji podmiotowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w ramach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego tj. więcej o 2,1 mld zł.
(KPRM)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button