POLITYKAPOLSKA

Pikniki 800+. Adam Szłapka złożył zawiadomienie do prokuratury ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Morawieckiego

Polityka

Poseł Adam Szłapka złożył zawiadomienie do prokuratury ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Chodzi o finansowanie partii poprzez organizację przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z urzędami wojewódzkimi tzw. pikniki 800+.

PiS na „piknikach rodzinnych” robi kampanie na nasz koszt!

Michał Przybylak wiceprzewodniczący wielkopolskiej Nowoczesnej ze Szłapką:

  • pytają o koszt tych pikników,
  • koszt udziału policji i straży pożarnej,
  • składają doniesienie do prokuratury w związku z nielegalnym finansowaniem kampanii wyborczej.

Treść zawiadomienia:

„Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

W imieniu własnym, na podstawie art. 304 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1987 z późn. zm) (zwany dalej k.p.k) składam zawiadomienie na możliwość popełnienia przestępstwa:

podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, który poprzez wykorzystywanie podległości służbowej doprowadził do przekazania partii politycznej środków finansowych lub wartości niepieniężnych z naruszeniem przepisów art. 25 źródła i warunki finansowania partii politycznej, w związku z art. 49c. ustawy partiach politycznych co wyczerpuje znamiona art. 231 §1. k.k.

UZASADNIENIE

Ustawa o partiach politycznych w sposób jednoznaczny określa dopuszczalne źródła finansowania partii politycznych (art. 23a, 24, 25 ustawy). Majątek partii politycznej powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z dochodów z majątku oraz z określonych ustawami dotacji i subwencji. Środki wpłacane na rzecz partii mogą pochodzić wyłącznie od osób fizycznych, obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania w Polsce. Partia nie może również przyjmować środków finansowych lub niefinansowych od rządowej administracji publicznej – art. 49c ustawy przewiduje kary zarówno za niezgodne z wyżej wymienionymi przepisami przekazywanie partii jak i przyjmowanie w imieniu partii środków pieniężnych i niefinansowych.

Należy dodać, że Kodeks Wyborczy zakazuje prowadzenia agitacji na rzecz konkretnego ugrupowania lub kandydatów podmiotom innym niż zarejestrowane komitety wyborcze i wyznacza rygorystyczne ramy finansowania takiej agitacji przez podmioty uprawnione (art. 132 kodeksu). W szczególności zakazuje się przyjmowania korzyści majątkowych o charakterze niefinansowym z wyjątkiem nieodpłatnego rozpowszechniania plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne, pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne, wykorzystania przedmiotów i urządzeń, w tym pojazdów mechanicznych, udostępnianych nieodpłatnie przez osoby fizyczne, nieodpłatnego udostępniania miejsc do ekspozycji materiałów wyborczych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie reklamy (art., 132 § 5 kodeksu). Udzielanie komitetowi jak i przyjmowanie korzyści majątkowych o charakterze niefinansowych innych, niż wymienione w zdaniu poprzedzającym, jest zagrożone sankcją karną, zgodnie z art. 507 kodeksu.

Nie ulega wątpliwości, że organizowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z urzędami wojewódzkimi tzw. pikniki 800+ są przykładem nielegalnej agitacji politycznej i prowadzenia kampanii bezpośredniej dla polityków PiS.

W świetle zapewnień administracji rządowej celem kampanii jest informowanie o podniesieniu świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ z 500 zł do 800 zł miesięcznie. W rzeczywistości od połowy lipca organizowane są w całej Polsce specjalne pikniki, których głównymi uczestnikami są politycy PiS. Miało to miejsce choćby w Krotoszynie, gdzie 22 lipca był obecny premier Mateusz Morawiecki, czy w Luboniu 23 lipca, w którym głównymi postaciami byli lokalni politycy: Szymon Szynkowski vel. Sęk, Jadwiga Emilewicz i Bartłomiej Wróblewski – przyszli kandydaci PiS w wyborach do Sejmu.

Pomimo bogatej oprawy pikniki nie cieszą się zainteresowaniem mieszkańców, stając się jedynie platformą dla propagandowego przekazu partii rządzącej. W całej Polsce, w wakacje, takich wydarzeń przewidziano ponad 80, tworząc naturalną przestrzeń do prowadzenia agitacji przedwyborczej w ramach kampanii bezpośredniej.

Należy mieć na względzie, że program 500+, podobnie jak program 800+ jest sztandarowym elementem programu wyborczego partii rządzącej. Niedopuszczalne jest, żeby program partyjny był reklamowany przy użyciu środków finansowych innych niż środki partyjne, a w okresie kampanii wyborczym przy użyciu środków innych niż środki komitetu wyborczego. Tymczasem dzieje się zupełnie inaczej i program partyjny jest promowany przy użyciu pieniędzy publicznych oraz mienia należącego do organów władzy publicznej tj. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz urzędów wojewódzkich.

Powyższe działania są również niezgodne z zasadami demokratycznego państwa prawa, w którym wszystkie podmioty polityczne powinny mieć takie same warunki startu w wyborach powszechnych. Tolerowanie wykorzystywania środków publicznych do celów politycznych, w szczególności do finansowania kampanii wyborczej, oznaczać będzie zgodę na faworyzowanie partii rządzącej i zgodę na zafałszowanie wyników wyborów.

Dlatego też, realizacja znamion przestępstw opisanych w wyżej wymienionym materiale powinna stać się przedmiotem badania prokuratury. 

Mając to na uwadze, należało wnieść jak na wstępie.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button