POLSKAŚWIAT

Ustawa o ochronie granicy państwowej przyjęta przez Senat. Z poprawkami

Granica Polski z Białorusią

W piątek (26 listopada br.) senatorowie przyjęli nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw, wprowadzając do niej poprawki.

Ustawa ponownie trafi pod obrady Sejmu.

– Uznaliśmy, że w tej sytuacji niezbędne jest, żeby funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji i żołnierze otrzymali instrumenty, które sprawią, że ich służba będzie jeszcze skuteczniejsza – powiedział wiceminister Maciej Wąsik podczas prac nad ustawą w Senacie.

– Projekt nowelizacji zakłada możliwość wprowadzenia ograniczeń tylko i wyłącznie na konkretnym obszarze strefy nadgranicznej – w pasie o szerokości 15 km wzdłuż granicy państwowej – powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Sekretarz stanu w MSWiA mówił też o skuteczności Policji w ściganiu przemytników.

– Policjanci mówią, że ograniczenie wstępu na dane terytorium w sposób wyraźny poprawia skuteczność w ściganiu przemytników. To ograniczenie daje możliwość realizacji pewnych zadań w sposób dużo bardziej efektywny – argumentował.

– Zdecydowaliśmy się, jako rząd przedłożyć parlamentowi ten pilny projekt, którego głównym elementem jest utrzymanie strefy, która da także lepsze warunki firmom budującym zaporę na granicy państwowej – wskazał wiceminister Maciej Wąsik.

Wiceszef MSWiA odniósł się także do kwestii odszkodowań dla przedsiębiorców.

– Od wojewody podlaskiego mam zapewnienie, że do końca tego tygodnia wszystkim, którzy złożyli wnioski, rekompensaty będą wypłacone. Podobnie jest, jeśli chodzi o wojewodę lubelskiego – zaznaczył.

Zmiany w ustawie o ochronie granicy państwowej

Na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej nadal widoczna jest presja migracyjna. Jednocześnie nasilają się incydenty, także z użyciem broni, prowokowane przez służby białoruskie. W związku z tym, dla zapewnienia skuteczności działań Straży Granicznej, niezbędne jest dodanie w ustawie z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej możliwości wprowadzenia, na czas określony, zakazu przebywania na obszarach przy granicy, szczególnie narażonych na tego typu działania.

Zakaz przebywania będzie mógł zostać wprowadzony na określonym obszarze strefy nadgranicznej, na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych (wydanego po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej), w którym zostanie określony obszar oraz czas obowiązywania zakazu. W ustawie przewidziano szereg wyjątków od tego zakazu dla wymienionych kategorii osób – przede wszystkim dla mieszkańców obszaru objętego zakazem przebywania, osób wykonujących pracę zarobkową na tym obszarze, uczniów, osób korzystających z przejść granicznych. Właściwy miejscowo komendant placówki Straży Granicznej będzie mógł także zezwolić na przebywanie na obszarze objętym zakazem innych osób – w szczególności dziennikarzy.

W związku z przewidzianą w ustawie możliwością wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych obszarach przy granicy, w ustawie zaproponowano również umożliwienie otrzymania rekompensaty przez podmioty wykonujące określoną działalność na obszarze objętym zakazem przebywania, za czas jego obowiązywania.

Nowelizacja zakłada także zmianę w ustawie z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, polegającą na rozszerzeniu katalogu środków przymusu bezpośredniego, których mogą używać funkcjonariusze SG, o plecakowe miotacze substancji obezwładniających.

Ustawa zakłada także: zniesienie limitu wiekowego dla kandydatów do służby w SG, uregulowanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do mianowania funkcjonariuszy SG na stanowisko służbowe oraz zniesienie limitu czasowego powierzenia obowiązków służbowych w przypadku funkcjonariusza, któremu powierzono obowiązki służbowe w związku z koniecznością zastępstwa innego funkcjonariusza z powodu jego nieobecności w służbie.

Zmiany wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów regulujących służbę funkcjonariuszy Straży Granicznej, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Senat

Senatorowie zdecydowali o wprowadzeniu 8 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw(pilny projekt rządowy). Mają one umożliwić dziennikarzom i przedstawicielom organizacji pożytku publicznego niosącym pomoc humanitarną, medyczną i prawną dostęp do strefy przygranicznej objętej działaniem ustawy. Kolejna poprawka dookreśla tę strefę, tak by obejmowała – zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta RP o wprowadzeniu stanu wyjątkowego – część obszaru województwa podlaskiego i lubelskiego. Inna poprawka nakłada na ministra spraw wewnętrznych i komendanta Straży Granicznej obowiązek składania Sejmowi pisemnego sprawozdania z wykonywania rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym terenie. Senatorowie postanowili też, że przepisy umożliwiające  wprowadzenie czasowego zakazu przebywania na określonym terytorium  będą traciły moc po upływie 3 miesięcy, a naruszenie czasowego zakazu przebywania na tym terenie karane będzie wyłącznie karą grzywny. Poparcie Senatu zyskała też poprawka rozszerzająca wypłatę rekompensat  w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego dla przedsiębiorców działających na tym terenie o osoby prowadzące działalność kulturalną, rozrywkową i rekreacyjną oraz realizujących przewozy turystyczne.   Senat chce jednocześnie uchylenia regulacji, zgodnie z którą rekompensata stanowi pomoc de minimis i może być udzielana w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa unijnego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw ma zwiększyć skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną w celu ochrony granicy państwowej RP w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także poprawić bezpieczeństwo funkcjonariuszy SG realizujących zadania związane z jej ochroną. Zgodnie z nowelizacją minister spraw wewnętrznych będzie miał prawo wprowadzania, w drodze rozporządzenia, czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze RP w strefie nadgranicznej, stanowiącej granicę zewnętrzną UE.
(gov)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button