POLSKAŚWIAT

Rok rosyjskiej inwazji na Ukrainie. Ambasador USA Mark Brzezinski o barbarzyńskiej napaści

Ambasada USA w Polsce

Ambasada przygotowała video, w którym Ambasador Brzeziński dzieli się swoimi refleksjami w dniu pierwszej rocznicy napaści Rosji na Ukrainę.

Ambasador Mark Brzezinski

„Dziś mija rok od dnia, w którym Rosja rozpoczęła barbarzyńską, pełnowymiarową napaść na Ukrainę, w wyniku której ponad osiem milionów ludzi opuściło własną ojczyznę, w poszukiwaniu bezpieczeństwa.

Trzysta sześćdziesiąt pięć dni, w których niewinni cywile zostali przepełnieni strachem o własne życie i kraj, który nazywają domem. Strachem, że kupno jedzenia lub paliwa, aby się ogrzać, postawi ich w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Strachem, że agresja Rosji zniszczy ich kraj – fizycznie, politycznie, na zawsze.

Dla wielu ucieczka była jedynym wyjściem, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i rodzinom, podczas gdy ich dzielni rodacy stawiają opór wojnie Putina.

Decyzją Rosji było rozpoczęcie tej wojny i to Rosja, każdego dnia, decyduje się na niepotrzebne kontynuowanie swojej brutalności. 

My wszyscy – Stany Zjednoczone, Polska, nasi sojusznicy i partnerzy, i każdy z was – wszyscy wybieramy coś przeciwnego: solidarność z narodem ukraińskim.

Ten rok śmierci i wyniszczenia, zadany narodowi ukraińskiemu, wzbudził nasze bezgraniczne współczucie.

Humanitarna potęga Polski była doskonale widoczna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Chciałbym jeszcze raz wyrazić za to swoją ogromną wdzięczność polskiemu narodowi oraz moim partnerom w polskim rządzie.

Mam zaszczyt być świadkiem niezwykłej reakcji Polski na ten kryzys i pracować z polskimi przywódcami nad koordynacją wspólnych działań. Ale nie chodzi tylko o nas. Kraje w Europie Środkowej i poza nią oferują niezachwiane wsparcie dla Ukrainy oraz zobowiązują się trwać przy narodzie ukraińskim tak długo, jak będzie to konieczne.

Podczas swojej historycznej wizyty w Polsce, Prezydent Biden spotkał się z liderami Bukaresztańskiej Dziewiątki, aby kontynuować nasze wspólne wysiłki.  Prezydent Biden powiedział podczas tego spotkania:
„Jako wschodnia flanka NATO, jesteście na froncie naszego zbiorowego bezpieczeństwa. I wiecie lepiej niż ktokolwiek inny, jaka jest stawka w tym konflikcie – nie tylko dla Ukrainy, ale dla wolności państw demokratycznych w całej Europie i na świecie.”

Musimy nadal stawiać czoła temu wyzwaniu. Musimy nadal odpowiadać na brutalność i zniszczenie współczuciem, wsparciem i niezachwianą siłą. Stać po stronie narodu i państwa ukraińskiego. Stać po stronie Polaków i wszystkich w regionie, którzy otwierają swoje ramiona, by przyjąć tych, którzy nie mają innego wyboru niż ucieczka.

Razem pokażemy światu, że stoimy po stronie wolności, że stoimy po stronie ludzkości, że nasza determinacja, by przeciwstawić się autokratom jest niezachwiana, że nasza wiara w demokrację jest nie do pokonania, że ludzkie pragnienie swobody jest niestrudzone, a jasne światło wolności nie gaśnie.

Po roku nadal wznośmy okrzyki walecznych w imię zwycięstwa: Slava Ukraini!

U.S. Ambassador to Poland Mark Brzezinski

„Hello.  I’m Mark Brzezinski, United States Ambassador to Poland.    

Thank you for the invitation to address this meeting of the Europe of the Carpathians conference and for convening this timely and important series of discussions.       

Today marks one year to the day since Russia unleashed its barbaric, full-scale assault upon Ukraine, causing more than eight million people to flee their homeland, seeking safety.       

Three hundred and sixty-five days of innocent civilians forced to fear for their lives and the nation they call home.  Fear that the act of buying food to eat or fuel to keep warm will place them in mortal danger.  Fear that Russia’s aggression will destroy their country – physically; politically; permanently.    

For many, to flee was the only option for the safety of their children and their families, while their brave compatriots resist Putin’s war of choice.     

Russia chose to begin this war, and Russia chooses every day to needlessly continue its brutality.       

All of us – the United States, Poland, our Allies and partners, and each of you – all of us choose the opposite:  to stand in solidarity with the Ukrainian people.     

We have met a year of death and depravation inflicted upon the Ukrainian people with boundless compassion.     

The humanitarian superpower of Poland has shown itself these past twelve months.  I would like to again express my immense gratitude to the Polish people and my counterparts in the Polish government for this.    

I have the privilege of bearing witness to the extraordinary Polish response to this crisis and to work with Polish leadership to coordinate our efforts.  And it’s not just us.  Countries here in Central Europe and beyond are offering unwavering support for Ukraine and a commitment to stand with the Ukrainian people for as long as it takes.    

During his historic visit to Poland, President Biden met with the leaders of the Bucharest Nine to further our shared efforts.  President Biden said at that meeting that:   

“As NATO’s eastern flank, you’re the frontlines of our collective defense.  And you know better than anyone what’s at stake in this conflict – not just for Ukraine, but for the freedom of democracies throughout Europe and around the world.”  

We must continue to rise to this challenge.  To continue to answer brutality and destruction with compassion, support, and unwavering strength.  To stand by the nation of Ukraine and the Ukrainian people.  To stand with the people of Poland and all of those in the region who open their arms in welcome to those left with no choice but to flee.     

Together, we will show the world that we stand on the side of freedom.  That we stand on the side of humanity.  That our resolve to oppose autocrats is unshakeable.  Our belief in democracy unconquerable.  That the yearning of huddled masses to breathe free is indefatigable.  The shining light of liberty, inextinguishable.     

One year later, let us continue to echo the cries of the brave unto victory:  Slava Ukraini! ”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button