GOSPODARKA

Projekt ustawy budżetowej na rok 2023 przyjęty

Budżet na 2023 rok

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2023, przedłożony przez ministra finansów.

Agresja Rosji na Ukrainę, wzrost cen surowców, a także pandemia COVID-19 negatywnie wpływają na stan gospodarki w wielu państwach na całym świecie. W tym trudnym czasie rząd wspiera Polaków m.in. poprzez obniżkę podatków czy realizację Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej i Solidarnościowej. Jest to możliwe m.in. dzięki skutecznemu uszczelnianiu systemu podatkowego. Przewidujemy, że w 2023 r. dochody budżetu państwa wyniosą ok. 604,7 mld zł. Oznacza to wzrost o blisko 110 proc. w stosunku do 2015 r.

Skuteczne uszczelnianie systemu podatkowego

Rząd zwiększa dochody budżetowe, dzięki czemu możliwa jest realizacja wielu programów skierowanych do Polaków.

 • Planowane dochody budżetu państwa w 2023 r. wyniosą 604,7 mld zł. W 2015 r. było to 289,1 mld zł. To wzrost o blisko 110 proc.
 • Wzrost dochodów spowodowany jest przede wszystkim skutecznym uszczelnianiem systemu podatkowego i dobrą polityką gospodarczą. W 2015 r. luka VAT wynosiła  24,2 proc. W 2021 r. było to 4,3 proc. To spadek o 82 proc. i 47 mld zł więcej w budżecie państwa, w warunkach 2021 r.

Dochody i wydatki budżetu państwa w 2023 r.

 • Przewiduje się, że dochody budżetu państwa wyniosą 604,7 mld zł.
 • Wydatki zostały zaplanowane na 672,7 mld zł.
 • Deficyt budżetu państwa ma wynieść nie więcej niż 68 mld zł.

Wskaźniki gospodarcze

 • Zakłada się, że w 2022 r. realny PKB zwiększy się o 4,6 proc., a w 2023 r. tempo jego wzrostu wyniesie 1,7 proc.
 • Scenariusz na 2022 r. zakłada wzrost przeciętnego zatrudnienia o 1,8 proc., a w 2023 r. – ze względu na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego – popyt na pracę obniży się. W efekcie, zatrudnienie w gospodarce narodowej nieznacznie spadnie – o 0,5 proc.
 • W lipcu 2015 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5,5 mln etatów. Dla porównania, w lipcu 2022 r. było to 6,5 mln etatów. Prognozujemy, że w 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtuje się na poziomie 6,53 mln etatów.
 • Przewiduje się, że stopa bezrobocia wyniesie na koniec 2022 r. 5,0 proc., a na koniec 2023 r. 5,4 proc.  W 2015 r. bezrobocie wynosiło 10,5 proc.
 • W 2022 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej zwiększy się o 11,2 proc., natomiast w 2023 r. wzrośnie o 10,1 proc.
 • Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2023 r. w gospodarce narodowej wyniesie 6 935 zł. W 2015 r. średnia płaca wynosiła 3899 zł. 
 • W 2022 r. spożycie prywatne wzrośnie realnie o 3,9 proc., a w kolejnym roku o 2,2 proc.
 • W 2023 r. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym wyniesie 9,8 proc. (przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym).

Uwarunkowania dochodów budżetu państwa

 • Planowany poziom dochodów budżetu państwa w 2023 r. będzie uwarunkowany obecną sytuacją gospodarczą oraz przyjętym szacunkiem makroekonomicznym. Zakłada się, że w 2023 r. dochody podatkowe wzrosną o 17,4 proc. w ujęciu nominalnym.
 • W 2023 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie z 50,19 proc. w 2022 r. do 50,25 proc. w 2023 r. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2021 r., tj. 22,86 proc.

Uwarunkowania wydatków budżetu państwa

Budżet na 2023 r. został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej. Zabezpieczone zostały także niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań, jak również na realizację nowych, m.in.:

 • środki na kluczowe programy społeczne dotyczące wspierania rodziny, takie jak Program „Rodzina 500+” (40,2 mld w 2023 r.), realizację świadczenia „Dobry Start” (1,4 mld zł w 2023 r.)  czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (2,4 mld zł w 2023 r.),
 • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem na poziomie 113,8 proc. oraz 13. emeryturę,
 • zwiększenie finansowania potrzeb obronnych Polski z 2,2 proc. PKB do 3 proc. PKB. W 2015 r. wydatki na obronność wyniosły 37,1 mld zł, w 2023 r. zaplanowano je na 97,4 mld zł,
 • wzrost nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do ponad 6 proc. PKB. W 2015 r. wydatki na ochronę zdrowia wyniosły ok. 78 mld zł. Szacuje się, że w 2023 r., że będzie to ok. 165 mld zł,
 • wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 7,8% proc.,
 • wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 7,8% proc. od 1 stycznia 2023 r., przy jednoczesnym wzroście subwencji oświatowej o 20,8%, czyli ponad 11,1 mld zł względem ustawy budżetowej na 2022 r.
 • finansowanie zadań w obszarze rolnictwa, w tym dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz dopłaty do paliwa rolniczego.

Dług publiczny

 • Relacja długu do PKB wyniesie 40,5 proc. na koniec 2022 r. i 40,6 proc. na koniec 2023 r. Krajowe progi ostrożnościowe pozostają niezagrożone.
 • Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (według definicji UE) do PKB wyniesie 51,7 proc. na koniec 2022 r. i 53,3 proc. na koniec 2023 r.  Oznacza to, że wartość referencyjna relacji długu do PKB na poziomie 60 proc. PKB nie zostanie przekroczona.
1 2Następna strona
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button