GOSPODARKAPOLSKA

Projekt budżetu Polski na rok 2023. Inflacja na poziomie 7,8 proc.

Polska gospodarka

Rada Ministrów przyjęła założenia projektu budżetu państwa na rok 2023, przedłożone przez ministra finansów.

 • Założenia te są spójne z opublikowaną w kwietniu i przesłaną do Komisji Europejskiej Aktualizacją Programu Konwergencji.
 • Polityka gospodarcza będzie nakierowana na łagodzenie gospodarczych skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę przy uwzględnieniu wytycznych instytucji UE oraz krajowych ram fiskalnych.
 • Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej w przyszłym roku należy skupić się na kontroli tempa wzrostu wydatków bieżących, przy priorytetowym traktowaniu wydatków inwestycyjnych.

– Polska gospodarka dobrze poradziła sobie w czasie pierwszych fal pandemii w 2020 r., a w 2021 r. jako jedna z pierwszych gospodarek UE powróciła do poziomu PKB sprzed pandemii. Realny PKB zwiększył się w 2021 r. o 5,9%. Wyniki gospodarki w ubiegłym roku okazały się lepsze od oczekiwań, mimo III i IV fali pandemii i utrzymywania restrykcji administracyjnych przez część roku. Jednak wybuch wojny w Ukrainie całkowicie zmienił perspektywy gospodarki w bieżącym i kolejnym roku – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Założenia makroekonomiczne

Produkt Krajowy Brutto

Zakładamy, że w 2022 r. PKB wyniesie 3,8 proc., a w 2023 r. o 3,2 proc. Głównym czynnikiem spadku tempa wzrostu są zaburzenia w handlu i na rynkach finansowych oraz globalny wzrost cen.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej

Scenariusz na 2022 r. zakłada wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 1,2 proc. W kolejnym roku poziom zatrudnienia w gospodarce narodowej spadnie o 0,1 proc.

Stopa bezrobocia

Oczekiwany jest niewielki spadek stopy bezrobocia rejestrowanego do 5,1% na koniec 2022 r. i jej utrzymanie się na niezmienionym poziomie na koniec 2023 r.

Wzrost wynagrodzeń

Nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyspieszy do 10,2% w 2022 r. oraz wyniesie 9,6% w 2023 r.

Eksport i import

W warunkach obserwowanego ożywienia koniunktury światowej i światowego handlu zakłada się, że w 2022 r. polski eksport wzrośnie o 4,5 proc. w ujęciu realnym, a w 2023 r. o 4,0 proc. Powinno się to przełożyć na dalszy wzrost udziałów polskiego eksportu w światowym handlu.

Zakładamy również wzrost importu o  4,1proc. w 2022 r. i  3,1 proc. w roku 2023.

Inflacja

Oczekuje się, że inflacja w 2022 r. wyniesie średnio 9,1%, a w następnym roku 7,8%.

Stopniowe wyhamowywanie tempa wzrostu cen jest spodziewane od III i IV kw. br., na co wpływ będzie miało zacieśnienie polityki monetarnej oraz oczekiwana stabilizacja cen surowców energetycznych.

Podstawowe uwarunkowania prognozy dochodów budżetu państwa

 • Poziom dochodów budżetu państwa w 2023 r. będzie uzależniony głównie od koniunktury w krajowej gospodarce oraz implementowanych działań w zakresie systemu podatkowego, między innymi: zmian w PIT, decyzji o kontynuowaniu lub wygaszaniu tarcz antyinflacyjnych oraz zmian stawek podatku akcyzowego.

Podstawowe uwarunkowania dotyczące wydatków budżetu państwa

 • Znowelizowano ustawę o finansach publicznych mającą na celu dostosowanie klauzuli wyjścia i powrotu w stabilizującej regule wydatkowej do przewidywanego przez KE wydłużenia stosowania ogólnej klauzuli wyjścia na rok 2023.
 • Dodatkowo, w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności zaproponowano rozszerzenie zakresu SRW o państwowe fundusze celowe.

Projekt założeń projektu budżetu Państwa na rok 2023

Najważniejsze założenia

Produkt Krajowy Brutto

 • Krótkookresowe perspektywy polskiej gospodarki obarczone są dużą niepewnością związaną z sytuacją geopolityczną (rosyjska agresja na Ukrainę), zaburzeniami w globalnych sieciach produkcji (powrót do polityki lockdownów w Chinach), wysokimi cenami surowców oraz sytuacją gospodarczą głównych partnerów handlowych.
 • W związku z tym przewiduje się, że mimo dobrych wyników gospodarki w pierwszych miesiącach 2022 r., tempo wzrostu PKB w całym roku wyniesie 3,8%. Z kolei w 2023 r. wyniesie ono 3,2%.
 • Wpływ na to będzie miało przede wszystkim silne zacieśnienie polityki monetarnej w 2022 r. (oddziałujące na sferę realną gospodarki z opóźnieniem) oraz pogorszenie sytuacji w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki.

Spożycie prywatne

 • Spożycie prywatne w 2022 r. wzrośnie realnie o 5,9%. Pomimo niepewności, wysokiej dynamice konsumpcji prywatnej sprzyjać będzie m.in. dobra sytuacja na rynku pracy (niska stopa bezrobocia i utrzymujący się realny wzrost funduszu płac), obniżki podatku dochodowego i podatków pośrednich oraz wydatki konsumpcyjne uchodźców wojennych.
 • W 2023 r. dynamika ta wyniesie 4,0%, a więc osiągnie poziom bliski wieloletniej średniej w polskiej gospodarce.

Inwestycje

 • Realne tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe wyniesie w latach 2022-2023 odpowiednio 4,8% oraz 4,0%.
 • Wyższa niż w 2021 r. dynamika będzie wynikała głównie ze wzrostu inwestycji publicznych, w tym m.in. na obronę narodową oraz Rządowy Program Inwestycji Strategicznych. Dynamika inwestycji prywatnych będzie utrzymywała się na obniżonym poziomie, na co wpływ będą miały: rosnące koszty finansowania wynikające z podwyżek stóp procentowych, niepewność związana z wojną na Ukrainie, wysokie ceny surowców i problemy z globalnymi łańcuchami dostaw. Pozytywnie na dynamikę wzrostu nakładów inwestycyjnych w gospodarce wpłynie rozpoczęcie wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Eksport i import

 • Oczekuje się realnego wzrostu eksportu o 4,5% i 4,0% w latach 2022 i 2023.
 • Szacowany realny wzrost importu w latach 2022 i 2023 wyniesie odpowiednio 4,1% oraz 3,1%.
 • Oznacza to, że wkład eksportu netto we wzrost PKB w 2023 r. będzie pozytywny.

Stopa bezrobocia

 • Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2022 r. będzie wyższe niż rok wcześniej (o 1,2%), a w 2023 r. nieznacznie się obniży (o 0,1%).
 • W efekcie oczekiwany jest niewielki spadek stopy bezrobocia rejestrowanego do 5,1% na koniec 2022 r. i jej utrzymanie się na niezmienionym poziomie na koniec 2023 r.

Przeciętne wynagrodzenie

 • Prognozuje się, że nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyspieszy do 10,2% w 2022 r., a w 2023 r. wyniesie 9,6%.

Inflacja

 • Oczekuje się, że inflacja w 2022 r. wyniesie średnio 9,1%, a w 2023 r. obniży się do 7,8%. Wskaźnik ten może ulec zmianie zależnie od sytuacji geopolitycznej.
 • W I kw. 2022 r. inflacja wyniosła 9,7%. Wpłynęły na to dalsze podwyżki cen surowców (energetycznych i rolnych) na rynkach światowych, do których przyczynił się atak Rosji na Ukrainę. W I kw. 2022 r. ceny energii były o prawie 22% wyższe niż przed rokiem, a Indeks ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), dotyczący światowych cen żywności, osiągnął w marcu 2022 r. poziom 159,3 pkt – był to najwyższy odczyt od 1990 r. (tj. od początku jego publikacji). Stopniowe wyhamowywanie tempa wzrostu cen jest spodziewane od III i IV kw. 2022 r., na co wpływ będzie miało zacieśnienie polityki monetarnej oraz oczekiwana stabilizacja cen surowców energetycznych.
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button