POLSKA

Pierwszy pakiet deregulacyjny. Łatwiejsze kroki w biznesie, prostsze zasady wykonywania działalności gospodarczej

Trzy filary pakietu deregulacyjnego

Łatwiejsze zakładanie firmy, mniej wymogów regulacyjnych, szybsze procedury administracyjne, rozwój najmniejszej działalności gospodarczej, w tym rzemiosła czy krótszy czas kontroli.

To tylko niektóre z rozwiązań, jakie zaproponowano w pierwszym pakiecie deregulacyjnym. 5 kwietnia trafił on do konsultacji.

– Deregulacja przepisów prawa gospodarczego jest wynikiem wsłuchiwania się w głosy środowisk przedsiębiorców.

Niektóre propozycje zawarte w projekcie, takie jak skrócenie czasu kontroli mikroprzedsiębiorców, wynikają z exposé premiera Donalda Tuska. Chcemy tworzyć prawo bardziej przyjazne przedsiębiorcom – bardziej stabilne, zrozumiałe i lepiej skonsultowane. Prawo powinno służyć przedsiębiorcom, dlatego dążymy m.in. do likwidacji starych obowiązków przedsiębiorców, jeśli wprowadzamy nowe – podkreśla minister Krzysztof Hetman.

– Pierwszy pakiet deregulacyjny to rozwiązanie, które stworzyliśmy w Ministerstwie Rozwoju i Technologii dla przedsiębiorców. Dziś startują konsultacje pierwszego pakietu. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich opinii i uwag. Zależy nam, aby przedsiębiorcy i obywatele mieli realny wpływ na tworzenie prawa w Polsce, bo to oni korzystają z niego na co dzień – zaznacza dr Mariusz Filipek, pełnomocnik Ministra Rozwoju i Technologii ds. Deregulacji i Dialogu Gospodarczego.

Pakiet deregulacyjny

Jednym z priorytetów rządu oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii jest deregulacja prawa gospodarczego. W resorcie stworzono pierwszy pakiet deregulacyjny, który ma przyczynić się do poprawy środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie firmy. Zawiera pro-przedsiębiorcze rozwiązania, na które czekali przedsiębiorcy. To blisko 50 rozwiązań w 35 zmienianych ustawach, w tym m.in. w Kodeksie postępowania administracyjnego czy kodeksie cywilnym.

– Podczas spotkań z przedsiębiorcami często słyszymy, że jednym ze zmartwień jakie w ostatnich latach zgłaszali jest brak stabilności systemu prawnego, szybkie i niekonsultowane z nimi zmiany prawne, a także zbyt krótkie vacatio legis nowych ustaw. Pierwszy pakiet deregulacyjny jest naszą odpowiedzią na to – dodaje wiceminister Jacek Tomczak.

3 filary pakietu deregulacyjnego

Pakiet deregulacyjny ma na celu wprowadzenie ułatwień w prowadzeniu firmy, już na etapie rozpoczęcia działalności, a także jej rozwoju w kolejnych latach. Projekt obejmie także przepisy, które dotyczą zasad tworzenia prawa gospodarczego i oceny jego funkcjonowania.

I filar – łatwiejsze kroki w biznesie

Zaproponowano doprecyzowanie przepisów, z którymi przedsiębiorcy mają styczność, gdy rozważają rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej. To m.in.

 • wprowadzenie zasady, że osoby wykonujące działalność nierejestrową powinny co do zasady posługiwać się numerem PESEL;
 • wyeliminowanie wątpliwości praktycznych co do możliwości prowadzenia drobnej działalności przez obcokrajowców;
 • wyeliminowanie wątpliwości w zakresie liczenia karencji odnoszącej się do możliwości ponownego skorzystania z niższych składek na ubezpieczenia społeczne w ramach tzw. Małego ZUS Plus.

II filar – prostsze zasady wykonywania działalności gospodarczej

W ramach pakietu rząd chce uprościć niektóre obowiązki, które spoczywają na przedsiębiorcach, a także poprawić ich relacje z administracją publiczną. Proponowane rozwiązania tego filaru obejmują m.in.

 • skrócenie maksymalnego czasu kontroli mikroprzedsiębiorców z 12 do 6 dni;
 • obowiązek doręczenia przedsiębiorcy przed wszczęciem kontroli wstępnej listy informacji i dokumentów (zmiana wprowadziłaby większą przejrzystość i przewidywalność procedur kontrolnych, co jest korzyścią zarówno dla inspekcji, jak i samej firmy);
 • rozszerzenie instytucji „wezwania miękkiego”;
 • zmiana definicji rzemiosła i rzemieślnika (do rzemiosła zostaną włączone nowe zawody, np. protetycy słuchu; działalność rzemieślniczą będą mogły prowadzić spółki kapitałowe);
 • zmiany w zakresie dofinansowania wykształcenia młodych pracowników;
 • wprowadzenie zachęt do mediacji i koncyliacji w postępowaniach sądowych i administracyjnych;
 • umowy leasingu będą mogły być zawierane także poprzez wymianę dokumentów między stronami, a więc de facto przy wykorzystaniu środków elektronicznych;
 • wprowadzenie do obiegu gospodarczego weksla w formie elektronicznej, obok istniejącej obecnie formy stricte papierowej;
 • elektronizacja postępowania przed Krajowa Izbą Odwoławczą.

III filar – prawo gospodarcze przyjazne przedsiębiorcom

Rząd chce zapewnić większą stabilność systemu prawnego i minimalizować obciążenia regulacyjne nakładane na przedsiębiorców. Zależy na tym, aby organy, które zajmują się legislacją prawa gospodarczego, przyglądały się nie tylko nowym pomysłom, ale także regulacjom, które już funkcjonują. Trzeci filar to m.in.

 • zasada „one in, one out” (każdy dodawany obowiązek dla firm będzie wiązał się z koniecznością likwidacji innego obciążenia);
 • obowiązkowa ocena funkcjonowania aktu normatywnego (konieczność dokonania następczej ewaluacji oddziaływania przepisów w przypadku braku przeprowadzenia konsultacji publicznych);
 • wydłużone vacatio legis (nie krótsze niż po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia – przedsiębiorcy zyskają czas do przygotowania się do nowych rozwiązań);
 • usprawnienia w zakresie corocznego przeglądu prawa gospodarczego;
 • wprowadzenie obowiązku opracowywania rządowego programu regulacyjnego.

Konsultacje

Projekt przepisów został udostępniony na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego. Na zgłaszanie uwag lub opinii do projektu ustawy rząd czeka 30 dni pod adresem: pakiet.deregulacyjny@mrit.gov.pl.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button