POLSKA

Piątka Kaczyńskiego w Senacie. 36 poprawek do ustawy o ochronie zwierząt

Piątka dla zwierząt w Senacie

Senat wprowadził 36 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

„Wydaje się, że to jest najlepsze, co Senat mógł osiągnąć” – ocenił po głosowaniu Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.

Po głosowaniu Marszałek zwrócił uwagę, że senatorowie mogli albo przyjąć uchwałę o odrzuceniu nowelizacji w całości, albo wprowadzić do niej poprawki.

„Nie wszystkie poprawki zyskały uznanie większości, natomiast te najbardziej istotne – jednak tak. Panie i panowie senatorowie, mam wrażenie, kierowali się potrzebą szukania złotego środka między dobrostanem i humanitarnym traktowaniem zwierząt, a zabezpieczeniem działalności ważnej gałęzi gospodarki, jaką jest rolnictwo oraz wszystkie towarzyszące rolnictwu działy gospodarki narodowej” – powiedział Marszałek Grodzki.

Przyznał jednocześnie, że sytuacja nie była łatwa, bo w sprawie ustawy o ochronie zwierząt nie można było znaleźć idealnego rozwiązania. „Natomiast po długich, burzliwych obradach głosowanie zakończyło się przyjęciem ustawy z liczonymi poprawkami. Wydaje się, że to jest najlepsze, co Senat mógł osiągnąć, pracując nad ustawą, która przyszła do nas z Sejmu, procedowana w niezwykle niestaranny sposób” – zaznaczył prof. Grodzki

Senatorowie zdecydowali między innymi, że hodowla zwierząt futerkowych będzie mogła być prowadzona na dotychczasowych zasadach do 31.07.2023 r., a prowadzenie działalności w zakresie tzw. uboju rytualnego będzie mogło się odbywać jak do tej pory do 31.12.2025 r. W poprawkach określono też zasady realizacji roszczeń wobec Skarbu Państwa o odszkodowanie związane z koniecznością dostosowania się do wymogów ustawowych w zakresie hodowli zwierząt futerkowych i prowadzenia działalności dotyczącej tzw. uboju rytualnego. Jednocześnie senatorowie zdecydowali, że z nowelizacji wykreślony zostanie wymóg pozbawienia świadomości w przypadku poddawania ubojowi drobiu w sposób przewidziany przez obrządek religijny związku wyznaniowego.

Senatorowie opowiedzieli się ponadto za skreśleniem przepisu uprawniającego organizacje pozarządowe do odebrania zwierzęcia jego właścicielowi lub opiekunowi, a także umożliwiającego odebranie zwierzęcia jego właścicielowi przez każdą osobę, jeżeli działanie lub zaniechanie właściciela bezpośrednio zagraża życiu lub zdrowiu tego zwierzęcia. Wprowadzili zakaz prowadzenia egzekucji ze zwierząt domowych, a także zakaz organizowania przedsięwzięć, w których zwierzę domowe stanowi nagrodę lub jest przedmiotem loterii, aukcji albo licytacji oraz uczestnictwa w takich przedsięwzięciach. Zakazana ma być również sprzedaż i nabywanie przedmiotów, jeśli zwierzę domowe stanowi bezpłatne uzupełnienie do sprzedawanego przedmiotu. Senat przyjął też poprawki, umożliwiające przedsiębiorcom prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Senat określił ponadto zasady i trybu oznakowania psów za pomocą mikroczipa i prowadzenia centralnego rejestru psów.

Inne poprawki Senatu dotyczą organizowania wystaw i pokazów zwierząt polegających wyłącznie na prezentowaniu cech danego gatunku zwierząt oraz pokazów psów specjalnych i ratowniczych. Zmodyfikowane zostały definicje kota rasowego, psa rasowego, zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych i kojca do przechowywania zwierząt.

Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami głosowało 76 senatorów, 11 było przeciw, a 10 wstrzymało się od głosu. Wcześniej senatorowie odrzucili wniosek o odrzucenie ustawy i o przyjęcie jej bez poprawek.

Poprawki rekomendowane przez Komisję Ustawodawczą do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt – 12 października

Senacka Komisja Ustawodawcza, która zebrała się 12 października br. będzie rekomendowała Senatowi przyjęcie 39 poprawek do noweli ustawy o ochronie zwierząt. Przewodniczący komisji senator Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział złożenie wniosku mniejszości dotyczącego świadczeń dla osób opiekujących się psami po ich odejściu ze służby.

Komisja poparła poprawkę senatora Kwiatkowskiego dotyczącą zasad odwołania się do sądu od decyzji o rekompensacie za wygaszenie legalnej dotychczas działalności. Chodzi o to, by niezadowoleni rolnicy, przedsiębiorcy mogli odwołać się od decyzji o wysokości rekompensaty nie tylko do organu decydującego o wysokości odszkodowania, ale także zwrócić się z powództwem do sądu powszechnego.

Komisja opowiedziała się za przyjęciem poprawki senatora Kwiatkowski dotyczącej zakazu prowadzenia przez komorników egzekucji, której podlegałyby zwierzęta domowe. Wyjaśnił, że wartość materialna takiego zwierzęcia jest nieproporcjonalna do wartości emocjonalnej dla domowników, głównie dla dzieci. Akceptację zyskała też poprawka senatora zabraniająca organizowania i uczestniczenia w konkursach, loteriach, aukcjach lub licytacjach, w których zwierzę domowe stanowi nagrodę, jest przedmiotem loterii, licytacji. Kolejna poprawka zabrania utrzymywania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały.

Inna poprawka stanowi, że gmina, która w ramach zadań własnych sprawuje opiekę nad zwierzętami bezdomnymi może zlecić to zadanie przedsiębiorcom zawodowo zajmującym się zadaniem z zakresu ochrony opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Następna poprawka pozwala organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, i które nie działają w celu osiągnięcia zysku, na prowadzenie schroniska dla zwierząt w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego.

Senatorowie dopuścili możliwość organizacji wystaw i pokazów zwierząt polegające wyłącznie na prezentowaniu cech określonego gatunku zwierząt oraz pokazy psów specjalnych i ratowniczych.

Komisja przyjęła też poprawkę, że lekarze weterynarii, będący pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej albo osoby wyznaczone, przeprowadzają kontrolę schronisk dla zwierząt z urzędu raz na kwartał.

Kolejna poprawka dotyczy listy organizacji pożytku publicznego, które będą mogły odbierać zwierzęta. Zakłada ona, iż do momentu powstania takiej listy, obowiązywać będą w kwestii odbioru zwierząt dotychczasowe przepisy. Inna poprawka stanowi, że na listę tych organizacji nie będzie mogła trafić taka, której członkowie organu nadzoru byli skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Komisja opowiedziała się też za poprawką senatora Marka Borowskiego wprowadzającą obowiązek znakowania (czipowiania) psów. Właściciele psów będą zobowiązani oznakować psy w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia. Poprawka określa szczegółowo kwestię znakowania i sposób prowadzenia rejestru znakowanych psów.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ogranicza ubój rytualny.
(CIS)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button