POLSKAŚWIAT

Parlament Europejski. Urlop ojcowski – nowe przepisy. Dwa miesiące tacierzyńskiego

Parlament Europejski - urlop ojcowski

Parlament przyjął nowe przepisy dotyczące urlopu ojcowskiego i niezbywalnego urlopu rodzicielskiego.

Nowe przepisy, nieformalnie uzgodnione już z ministrami UE, określają minimalne wymogi, które muszą spełnić wszystkie państwa członkowskie, aby zwiększyć reprezentację kobiet na rynku pracy oraz wzmocnić rolę ojca w rodzinie. Korzystne dla dzieci i życia rodzinnego, nowe przepisy odzwierciedlają zmiany społeczne i promują równość płci.

Urlop ojcowski, rodzicielski i opiekuńczy

Ojcom oraz równorzędnym rodzicom (o ile jest to uznane przez prawo krajowe) przyznano co najmniej 10 dni roboczych urlopu ojcowskiego, płatnego na poziomie nie niższym niż wynagrodzenie za czas choroby, przysługującego w okresie porodu (także porodu martwego dziecka).

Posłowie dodali również dwa miesiące niepodlegającego przeniesieniu i płatnego urlopu rodzicielskiego. Urlop ten powinien być prawem indywidualnym, stwarzającym odpowiednie warunki do bardziej zrównoważonego podziału obowiązków opiekuńczych w rodzinie.

Państwa członkowskie ustalą odpowiedni poziom płatności lub zasiłku za minimalny niepodlegający przeniesieniu okres urlopu rodzicielskiego, biorąc pod uwagę, że korzystanie z urlopu rodzicielskiego często powoduje utratę dochodów, a członek rodziny otrzymujący wyższe wynagrodzenie (który często jest mężczyzną) powinien mieć możliwość skorzystania z tego prawa.

Państwa członkowskie muszą zapewnić 5 dni urlopu opiekuńczego rocznie dla pracowników świadczących opiekę osobistą krewnym lub osobom mieszkającym w tym samym gospodarstwie domowym i cierpiącym na poważne schorzenia lub doświadczające problemów związanych z wiekiem.

Państwa członkowskie, które już gwarantują wypłatę lub zasiłek w wysokości co najmniej 65% wynagrodzenia netto pracownika, przez co najmniej 6 miesięcy urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców mogą utrzymać swój system.

Urlop ojcowski – nowe przepisy (fot. PE)

Praca pozwalająca na dostosowania

Pracujący rodzice i opiekunowie powinni mieć możliwość dostosowania czasu pracy, w tym, w miarę możliwości, poprzez pracę na odległość lub elastyczne harmonogramy. Rozpatrując wnioski o możliwość dostosowania czasu pracy, pracodawcy powinni brać pod uwagę nie tylko własne zasoby i możliwości operacyjne, ale również szczególne potrzeby rodziców dzieci niepełnosprawnych i długotrwale chorych oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Równowaga między życiem zawodowym a rodzinnym wspiera równość płci

Kobiety w UE – wśród których w 2017 r. poziom zatrudnienia wynosił 66,5% (w przypadku mężczyzn analogiczny odsetek to 78%) – znacznie częściej pracują w niepełnym wymiarze czasu, aby móc połączyć pracę z opieką nad dziećmi lub krewnymi. Naraża je to na przerwy w aktywności zawodowej, co przyczynia się do zróżnicowania wynagrodzeń i emerytur ze względu na płeć.

Nowe przepisy w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, za którymi Parlament opowiedział się 4 kwietnia, mają zaradzić niedostatecznej obecności kobiet na rynku pracy, skuteczniej zachęcić ojców do korzystania z urlopów rodzinnych oraz wspierać równość płci i równość szans.

Państwa członkowskie będą musiały dostosować się do przepisów w ciągu trzech lat.
(PE)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button