POLSKA

Nowy rok szkolny 2019/2020. 4,6 mln uczniów rozpoczęło naukę. Pierwsza dama w Liceum Polonijnym

4,6 mln uczniów z blisko 24 tys. szkół rozpoczęło zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

W poniedziałek, 2 września br. ok. 4,6 mln uczniów z blisko 24 tys. szkół rozpoczęło zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2019/2020.

W szkołach podstawowych będzie uczyć się ponad 3 mln uczniów, w tym w I klasie około 385 tys. dzieci. W szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i szkołach przysposabiających do pracy) – ok. 1,5 mln uczniów. W szkołach policealnych nowy rok szkolny rozpocznie ok. 220 tys. słuchaczy, a w szkołach dla dorosłych (podstawowych i liceach) ok. 142 tys. słuchaczy.

Poniedziałek, 2 września br. był to również pierwszy dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla około 1,4 mln dzieci w wieku 3-6 lat w ponad 22 tys. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Od września rozpocznie się wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego do szkół ponadpodstawowych, jak i nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Począwszy od 1 września 2019 r. we wszystkich klasach pierwszych/semestrach pierwszych szkół prowadzących kształcenie zawodowe (branżowych szkół I stopnia, pięcioletnich techników, klas dotychczasowych czteroletnich techników oraz szkół policealnych) będzie obowiązywała nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego.

Zmiany też będą dotyczyły nauczycieli. Znika obowiązek oceniania nauczyciela raz na pięć lat, a system awansu zawodowego wraca do stanu sprzed września 2018 r. Zmieniają się przepisy dotyczące kształcenia nauczycieli, doskonalenia i doradztwa metodycznego. Od 1 września wzrosną też wynagrodzenia nauczycieli.

Inauguracja roku szkolnego w Liceum Polonijnym z udziałem Pierwszej Damy RP Agaty Kornhauser-Dudy oraz ministra edukacji

Przy udziale 250 uczniów oraz ich rodziców, Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej Agata Kornhauser-Duda oraz Minister Edukacji Dariusz Piontkowski uroczyście zainaugurowali nowy rok szkolny 2019/2020 w Liceum Polonijnym Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie.

– To nie tylko współudział w świętowaniu rozpoczęcia kolejnego roku nauki. To nade wszystko, szczególnie w tym miejscu, potwierdzenie znaczenia szkoły jako środowiska, w którym kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego – zaznaczył Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Minister przekazał uczniom życzenia, aby rozpoczynający się rok szkolny był czasem wyzwań i odkryć, przyjaźni i dzielenia się dobrem, a także inspiracji Polską. Zwrócił uwagę na szczególne uwarunkowania placówki do której przybywa młodzież z kilkunastu krajów. Podziękował nauczycielom za trud edukacji i przygotowania młodzieży do adaptacji w społeczeństwie.

Kolegium św. Stanisława Kostki specjalizuje się w kształceniu młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu. Społeczność uczniów i nauczycieli łączy system wartości chrześcijańskich, duch patriotyzmu i wzajemne poszanowanie godności człowieka. Przy szkole funkcjonuje internat, który zapewnia uczniom całodzienną opiekę i pozostaje w stałej współpracy z liceum. By zapewnić młodzieży wsparcie materialne i umożliwić kilkuletni pobyt w szkole, organ prowadzący troszczy się o zapewnienie różnych programów stypendialnych mających na celu m.in. promowanie wysokich wyników w nauce.

Od roku 2003 do szkoły uczęszczają uczniowie polskiego pochodzenia z 12 krajów Europy i Azji: Ukrainy, Białorusi, Białorusi, Rosji, Litwy, Gruzji, Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Kirgistanu, Armenii, Mołdawii i Polski. W tym roku naukę w pierwszej klasie liceum rozpocznie ponad 100 uczniów.

Nauczyciele

Od września 2019 r. wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o blisko 10 proc. (w porównaniu do obowiązujących od stycznia br.). W roku 2019, w stosunku do stanu obowiązującego w grudniu 2018 r., będzie to w sumie ok. 15-procentowy wzrost pensji nauczycieli.

Młodzi nauczyciele rozpoczynający pracę w zawodzie w okresie stażu będą otrzymywali dodatkowe świadczenie „na start” w wysokości 1000 zł.

Kwota dodatku za wychowawstwo klasy będzie wynosiła minimum 300 zł. Dodatek ten będzie przysługiwał również nauczycielom wychowania przedszkolnego, a jego kwotę ustalą samorządy.

Zostało wprowadzone, oczekiwane przez nauczycieli, ograniczenie nadużywania przez dyrektorów możliwości zawierania umów o pracę na czas określony do maksimum 36 miesięcy. Obecnie nie ma ograniczeń w tym zakresie.

Profilaktyka zdrowotna w szkołach

Od nowego roku szkolnego 2019/2020 organ prowadzący szkołę lub placówkę jest zobligowany do przekazania do szkół informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych. O informacje te powinien się zwrócić do wojewódzkiego oddziału NFZ, który zawiera kontrakty na stomatologię dziecięcą.

Ponadto od września wchodzą w życie przepisy ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Ma ona na celu zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole i będzie obejmowała profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną:

Profilaktyczna opieka zdrowotna będzie realizowana przez: pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną w gabinecie profilaktyki zdrowotnej w szkole. Opieka stomatologiczna ma zapewniona być przez lekarza dentystę w gabinecie dentystycznym w szkole albo w gabinecie poza szkołą, albo w dentobusie.

Dodatkowo szkoły będą miały obowiązek opracowywania programu wychowawczo-profilaktycznego na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów. Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze rozpoczęły się w poniedziałek, 2 września 2019 r. i zakończą w piątek, 26 czerwca 2020 r. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2019 r., przerwa wiosenna od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach:

  • 13-26 stycznia 2020 r. – lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
  • 20 stycznia – 2 lutego 2020 r. podlaskie, warmińsko-mazurskie;
  • 27 stycznia – 9 lutego 2020 r. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;
  • 10-23 lutego 2020 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

(MEN)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button