GOSPODARKA

Budżet 2020 bez deficytu. Dochody i wydatki: 429,5 mld zł

Budżet Polski na 2020 rok

Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2020, przedłożony przez ministra finansów.

W przyjętym projekcie nie zaplanowano deficytu budżetu państwa. To pierwsza taka sytuacja od 1990 r.

Czy taki budżet jest możliwy? Jakim cudem PiS pomimo wydatków na programy społeczne wymyśla taki budżet? Czy to nie jest przypadkiem propaganda rządu przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi? Czy jest on realny, czy tylko wyssany z palca, bo na papierze wszystko można pokazać?!

Wzrost wpływów do budżetu państwa z podatku VAT, więcej środków na ochronę zdrowia, obronę narodową oraz politykę prospołeczną, to główne założenia przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na nadchodzący rok.

Premier Morawiecki zaznaczył, że rząd jednocześnie obniża podatki. Przypomniał m.in. obniżenie CIT z 15 na 9 proc. czy wprowadzenie małego ZUS dla tych, którzy osiągają niższe przychody. Podkreślił też, że rząd zarządza finansami publicznymi w odpowiedzialny sposób, dzięki czemu Polska, w rankingu 28 państw europejskich, ma jeden z najniższych długów publicznych do PKB.

Priorytetem rządu pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego i realizacji działań dotyczących polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach ambitnej polityki prorodzinnej. W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowano m.in. dochody – 429,5 mld zł, wydatki – 429,5 mld zł, wzrost PKB o 3,7 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent o 6,3 proc.

W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowano:

dochody – 429,5 mld zł,

wydatki – 429,5 mld zł,

brak deficytu budżetu państwa,

deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) na poziomie 0,3 proc. PKB.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7 proc.),

średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5 proc.),

wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3 proc.),

wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 6,4 proc.).

Projekt budżetu na 2020 r. opracowano z uwzględnieniem spełnienia limitu wyznaczanego przez stabilizującą regułę wydatkową oraz kryteriów dotyczących wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego (3 proc. PKB) sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Dochody

Na prognozowane dochody będzie miał wpływ m.in. wzrost gospodarczy, przewidywany wzrost inflacji, a także efekt już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych dotyczących dalszego uszczelnienia systemu podatkowego.

Chodzi również o działania związane ze zmniejszeniem podatku PIT. Do rozwiązań tych należą:

zwolnienie z podatku przychodów z pracy i umów zlecenia osób poniżej 26 roku życia do kwoty 85 528 zł (od sierpnia 2019 r.),

obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego na skali podatkowej z 18 do 17 proc. (od października 2019 r.),

podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (od października 2019 r.).

Wydatki

W ramach limitu wydatków zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu dotyczących polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań – przy niższych, rok do roku, planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa. Założono m.in.

finansowanie rozszerzonego programu „Rodzina 500+”, który od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego;

finansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;

realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. (II etap), podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r. oraz wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2019 r.;

wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i ze względu na długoletnie zajmowanie się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury;

realizację rządowego programu „Dobry start”, zakładającego wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego
w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym;

waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2020 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,24 proc.;

zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową, tj. zaplanowano o ok. 5 mld zł środków więcej w stosunku do roku 2019;

wykonanie zadań dotyczących transportu: infrastruktury kolejowej oraz drogowej, w tym na szczeblu samorządowym przez Fundusz Dróg Samorządowych;

realizację zadań przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu mieszkańców niewielkich miejscowości przez wsparcie finansowe z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;

zwiększenie wydatków dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego;

finansowanie programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 oraz programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020;

realizację Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów;

realizację programów wieloletnich dotyczących gospodarki morskiej, w tym inwestycyjnego – Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.
(KPRM)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button