POLSKA

Ziobro: gwarancja adopcji zgodnej z prawami dziecka

Nowe przepisy wg PiS

Szanując prawa osób o odmiennej orientacji seksualnej, wynikające z konstytucyjnej zasady równości i wolności obywatelskiej, należy zawsze pamiętać o nadrzędnej wartości, jaką w każdym społeczeństwie powinno być dobro dziecka.

Jak twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości, właśnie w trosce o najmłodszych, przygotowało we współpracy z Ministrem–Członkiem Rady Ministrów Michałem Wójcikiem projekt ustawy, która chroni dzieci przed adopcją przez pary homoseksualne.

Nowe przepisy gwarantują równe prawo do rodziny tym dzieciom, które nie mogą liczyć na opiekę biologicznych rodziców.

– Nadrzędną wartością, którą chroni polska Konstytucja jest dobro dziecka. Realizujemy nasze zobowiązania wyborcze, dowodząc, że jesteśmy środowiskiem, które w sposób wiarygodny spełnia zapewnienia o ochronie dzieci – podkreślił Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

– Przygotowaliśmy rozwiązania prewencyjne, żeby nie było w polskim systemie luki prawnej, ponieważ dziś nie ma przepisu, który mówi o tym, że nie wolno przysposobić dziecka, jeżeli osoba pozostaje we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci. Przygotowujemy taką zmianę i taką zmianę wprowadzimy – powiedział minister Michał Wójcik.

Odpowiedzialne rodzicielstwo

Jak zaznaczono podczas konferencji, naturalnym środowiskiem dziecka jest rodzina, którą Konstytucja RP określa jako trwały związek mężczyzny i kobiety nakierowany na macierzyństwo i odpowiedzialne rodzicielstwo. Taki model rodziny, określony w polskim prawie, zapewnia dziecku prawidłowy rozwój i przygotowanie do dorosłego życia. Wychowanie w takiej rodzinie jest niezbywalnym prawem każdego dziecka, również tego, które trafia do adopcji.

Wg PiS „nowe przepisy mają na celu ostateczne i niepodważalne zagwarantowanie tego prawa polskim dzieciom. Stało się to niezbędne wobec narastającej w Unii Europejskiej tendencji do legalizacji nieistniejących w polskim porządku prawnym homoseksualnych związków partnerskich i przyznawania im coraz szerszych uprawnień, w tym do adopcji dzieci.”

Dobro każdego dziecka

Nowelizacja ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, wprowadza jednoznaczny zakaz adopcji dziecka przez mężczyznę lub kobietę, którzy pozostają we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci.

Projekt wyraźnie określa, że dobro adoptowanego dziecka jest zapewnione wtedy, gdy trafia ono do małżeństwa. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy nie ma innego sposobu na zapewnienie środowiska rodzinnego, dziecko będzie mogło być adoptowane przez osobę niepozostającą w związku małżeńskim.

Do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzone zostaną przepisy szczegółowo regulujące przeprowadzenie wywiadu adopcyjnego. Ośrodek adopcyjny będzie zobowiązany do dokładnego analizowania osobistej sytuacji kandydata do adoptowania dziecka.

Z kolei w ustawie–Kodeks postępowania cywilnego pojawi się przepis, który wprowadzi dla osób ubiegających się o adopcję dziecka obligatoryjne przyrzeczenie, że mówią przed sądem prawdę i tylko prawdę. Za złożenie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna.

Dzięki nowym przepisom dobro dziecka będzie jedynym motywem, jakim powinien kierować się sąd przy orzekaniu o adopcji. Celem ma być przyjęcie dziecka do rodziny, gdzie będzie otoczone miłością i opieką gwarantującą właściwy rozwój i wychowanie.
(MS)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button