POLSKA

Wojsko wspiera działania związane z zagrożeniem koronawirusem

Zasady zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców zawodowych

W tym tygodniu kolejni żołnierze będą współpracować ze Strażą Graniczną i Policją na granicy Polski.

Wojsko cały czas pomaga osobom starszym i objętym kwarantanną. Od poniedziałku ruszają również kolejne akcje krwiodawstwa. Dziś w walkę ze skutkami koronawirusa zaangażowanych jest 4968 żołnierzy i pracowników wojska. Ponad 1800 żołnierzy będzie wspierać Straż Graniczną i Policję w ochronie granic.

Przez cały weekend żołnierze pomagali służbom w walce z koronawirusem. W sobotę, 21 marca 3379 żołnierzy Wojska Polskiego i pracowników wojska było zaangażowanych m.in. w działania wspierające Straż Graniczną i Policję w ochronie granic. Wojsko do realizacji swoich zadań na terenie całego kraju wydzieliło 545 jednostek sprzętu. W sobotę odbyły się również akcje krwiodawstwa organizowane przez jednostki wojskowe i szkoły oficerskie. W niedzielę, 22 marca w walkę z koronawirusem zaangażowanych było 4048 żołnierzy i pracowników wojska. Żołnierze oprócz wpierania funkcjonariuszy na granicy, tak jak każdego dnia pomagali również osobom starszym, kontrolowali przestrzeganie kwarantanny oraz oddawali krew.

W piątek 20 marca ponad 2700 żołnierzy było zaangażowanych w walkę z koronawirusem. Wojsko Polskie pomagało Straży Granicznej i Policji w ochronie granic oraz wspierało kombatantów.

19 marca ponad 2600 żołnierzy wraz ze sprzętem było zaangażowanych w walkę z koronawirusem. Prawie 1500 z nich wspierało funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji w ochronie granicy. Zorganizowane zostały także pierwsze akcje honorowego krwiodawstwa wśród żołnierzy.

Ponad 2100 żołnierzy wraz ze sprzętem było w środę zaangażowanych w walkę z koronawirusem. Żołnierze między innymi wspierali służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji w ochronie granic, pomagali osobom w kwarantannie oraz w transporcie medykamentów do szpitali.

18 marca Wojska Obrony Terytorialnej na polecenie ministra obrony narodowej uruchomiły pod numerem telefonu 800 100 102 specjalną, całodobową i bezpłatną infolinię ze wsparciem psychologicznym dla osób znajdujących się w kryzysie związanym z kwarantanną lub leczeniem SARS-CoV-2. Specjalistyczna pomoc udzielana jest przez psychologów wojskowych WOT.

W środę szef MON poinformował także, że rotacje żołnierzy z Polskich Kontyngentów Wojskowych będą się odbywały tak, jak zostały zaplanowane, a dzięki temu że żołnierze na misjach są objęci opieką wojskowych służb medycznych, po powrocie do Polski nie będą objęci kwarantanną.

Pracę rozpoczęło także przygotowane przez Wojsko Polskie mobilne laboratorium rozpoznania biologicznego. Jest w stanie wykonać do 120 testów na koronawirusa dziennie.

17 marca w pomoc m. in. służbom podległym Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji zaangażowanych było na terenie całego kraju 2391 żołnierzy Wojska Polskiego. Żołnierze Wojska Polskiego – żołnierze wojsk operacyjnych i terytorialsi wspierali służby na przejściach granicznych, ale także zaangażowani byli w dostarczanie żywności i leków osobom starszym i tym, którzy zostali objęci kwarantanną. Wojsko w swoich działaniach w walce przeciw rozprzestrzenianiu się koronowisrusa wykorzystywało 490 jednostek sprzętu.

We wtorek 17 marca, żołnierze 10 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej dostarczyli do szpitala w Starachowicach respiratory. Do żołnierzy, którzy od kilku dni wspierają służby na granicach dołączyli we wtorek także żołnierze 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego. Wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej 60 żołnierzy patroluje granicę w Świnoujściu.

We wtorek Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej zwrócił się do żołnierzy z prośbą o przyłączenie się do akcji honorowego krwiodawstwa. – Zbiórka jest dobrowolna, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa – poinformował szef MON.

16 marca Mariusz Błaszczak podjął decyzję o zaangażowaniu podchorążych w działania mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zakres działań będzie obejmował zaopatrzenie w żywność i leki dla osób potrzebujących, w tym dla osób objętych kwarantanną. Dodatkowo, podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej, w razie potrzeby, udzielać będą wsparcia technicznego administracji oraz samorządów w zakresie uruchamiania usług zdalnych.

Wojsko jest przygotowane na różne sytuacje związane z występowaniem koronawirusa na terenie Polski i wspiera cywilny system ochrony zdrowia.

Gotowość i zabezpieczenie

Utrzymują w stałej gotowości 14 wojskowych szpitali i 5 ośrodków medycyny prewencyjnej. Wojskowym i cywilnym instytucjom leczniczym oraz jednostkom wojskowym przekazują sprzęt ochrony indywidualnej i środki dezynfekcyjne, które udostępnia Agencja Rezerw Materiałowych dla zabezpieczenia działań przeciwepidemicznych.
Jednostki wojskowe posiadają niezbędną ilość środków dezynfekujących.

Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii może wykonać 350 testów dziennie umożliwiających wykrywanie koronawirusa.

W każdym województwie działają wojskowe zgrupowania zadaniowe, które – w razie potrzeby – mogą udzielić wsparcia Ministerstwu Zdrowia. Mają one do dyspozycji:

– kilkadziesiąt pojazdów sanitarnych i mikrobusów
– 10 dezynfekcyjnych zespołów zadaniowych
– mobilne zespoły medyczne i gotowi do wsparcia lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni
– kontenerowy szpital polowy we Wrocławiu wyposażony w 100 łóżek przeznaczony do kwarantanny i udzielania pomocy potrzebującym
– budynek we Wrocławiu wyposażony w 200 łóżek do przeprowadzania kwarantanny
– siły powietrzne – w razie potrzeby – dysponują samolotami i śmigłowcami do ewakuacji medycznej

Wojska Obrony Terytorialnej są zaangażowane w działania prewencyjne związane z prowadzonymi kontrolami na granicy państwa. Wspierają działania administracji publicznej w punktach kontrolnych oraz zabezpieczeniu transportu. Na 14 lotniskach pomagają przy pomiarze temperatury oraz gromadzeniu i segregacji kart lokalizacyjnych pasażerów przylatujących do Polski. Ponadto Terytorialsi kontaktują się telefonicznie z weteranami i sprawdzają jakiej pomocy mogą im udzielić, aby ograniczyć możliwość narażenia osób starszych na zakażenie.

1100 żołnierzy WOT z uprawnieniami do pierwszej pomocy oraz m.in. ratowników medycznych, którzy na co dzień nie pracują w służbie zdrowia, pozostają w gotowości aby pomagać w walce z koronawirusem. Minister obrony narodowej polecił WOT zorganizowanie zdalnej pomocy psychologicznej dla osób w kwarantannie.

Od północy z 14 na 15 marca 1000 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w systemie zmianowym wspiera Straż Graniczną na 67 przejściach granicznych w Polsce. Żołnierze wspólnie z funkcjonariuszami patrolują odcinki granicy oraz pełnią służbę na punktach kontrolnych.

Wojewódzkie Sztaby Wojskowe we współpracy z władzami samorządowymi monitorują sytuację epidemiologiczną.

Wstrzymano przedsięwzięcia rekrutacyjne w ramach akcji „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” a także zajęcia w uczelniach i szkołach podległych MON. Ćwiczenia żołnierzy rezerwy, zaplanowane do końca maja, przełożono na późniejszy termin.

Wojsko Polskie od samego początku było zaangażowane w zapewnienie bezpieczeństwa związanego z zagrożeniem rozwoju koronawirusa w kraju. Wojskowe samoloty przetransportowały polskich obywateli wracających z chińskiego Wuhan. Na bazie szpitala wojskowego we Wrocławiu zorganizowaliśmy zabezpieczenie medyczne gdzie osoby powracające poddane były kwarantannie oraz objęte specjalistyczną opieką i niezbędną diagnostyką. SZ RP jako pierwsze podjęły działania profilaktyczne i zdobyły doświadczenie w walce z koronawirusem.

Sytuacja jest dynamiczna i wojsko maksymalnie szybko dostosowuje się do nowych wyzwań i potrzeb. Dotychczas wszczęte procedury (nie tylko w wojsku) działają modelowo. Wszystkie służby współdziałają, aby maksymalnie ograniczyć zagrożenie dla obywateli. Stale monitorują sytuację. O kolejnych działaniach będziemy informować na bieżąco.

Żołnierze z państw sojuszniczych przybywający do naszego kraju, m.in. w ramach ćwiczenia DEFENDER-Europe 20, przed przekroczeniem granicy wypełniają ankietę dot. stanu zdrowia. Żołnierze przebywający na terenie Polski już od dłuższego czasu są objęci obowiązkiem przekazania wypełnionych ankiet w ciągu 24 godzin. Wyniki ankiet są podstawą do podjęcia dalszych działań.

Zasady zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców zawodowych

Kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym (w tym międzynarodowym transporcie kombinowanym), po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w przepisie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy również kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który legitymuje się świadectwem kierowcy.

Zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy również kierowców zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym (w tym międzynarodowym transporcie kombinowanym) wracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:

w celu odbioru w Rzeczypospolitej Polskiej lub po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.2)), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412).

Kierowcy wracający z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy powinni okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej:

krajowe lub wspólnotowe prawo jazdy z wpisem – kodem 95, który potwierdza uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy,

świadectwo kierowcy, w sytuacji kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kierowcy będący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej powinni dodatkowo uprawdopodobnić okoliczność zatrudnienia u polskiego przedsiębiorcy poprzez okazanie dowodu (np. zaświadczenia, umowy o pracę) zatrudnienia wystawionego przez pracodawcę, w formie papierowej lub elektronicznie. W sytuacji uniemożliwiającej okazanie ww. dowodu, okoliczność zatrudnienia w początkowym okresie może być wyjątkowo potwierdzona pisemnym oświadczeniem kierowcy.

Wszyscy kierowcy zawodowi będący cudzoziemcami, wracający z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy, muszą wykazać prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu rozporządzenia MSWIA w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. Jednocześnie świadectwo kierowcy jest wystarczającym dowodem legalnego zatrudnienia przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(MON, MI)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button