POLITYKAPOLSKA

Prezydent Francji Macron w Warszawie. Zaprosił na obchody 14 lipca

Premier: Otwieramy nowy rozdział w wielu obszarach dwustronnej współpracy

Francuski przywódca Emmanuel Macron po raz pierwszy złożył oficjalną wizytę w Polsce.

– Chciałbym, żeby współpraca pomiędzy naszymi państwami się zacieśniła; Francja jest jednym z najbliższych partnerów gospodarczych Polski – powiedział prezydent Andrzej Duda po rozmowach z francuskim prezydentem.

Wśród tematów rozmów polityków znalazły się m.in. kwestie bezpieczeństwa militarnego i energetycznego oraz polityki klimatycznej. Poruszono też temat przyszłości Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście niedawnego Brexitu.

– Rola Francji po dokonaniu się Brexitu w UE bez wątpienia ogromnie wzrasta – podkreślił Andrzej Duda. Wyraził jednocześnie zadowolenie, że w tym momencie prezydent Francji kieruje swoje pierwsze kroki do Polski i podpisuje tę niezwykle ważną deklarację.

Chodzi o dokumenty podpisane w obecności prezydentów: Program współpracy polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego oraz Deklaracja intencji między rządami Francji i Polski na rzecz wzmocnienia współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Prezydent Francji zaprosił prezydenta Polski jako gościa honorowego na obchody święta narodowego Francji 14 lipca, a Andrzej Duda zaprosił Emmanuela Macrona jako gościa honorowego na obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej.

Prezydent Andrzej Duda sprezentował Prezydentowi Emmanuelowi Macronowi m.in. francuskojęzyczne wydania „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza oraz „Księgi Jakubowe” Olgi Tokarczuk.

Spotkanie premiera Morawieckiego z prezydentem Macronem (fot. Krystian Maj/KPRM)

Premier: Otwieramy nowy rozdział w wielu obszarach dwustronnej współpracy

Szef polskiego rządu spotkał się z prezydentem Republiki Francuskiej Emmanuelem Macronem. Rozmowy dotyczyły m.in. najważniejszych kwestii z zakresu relacji polsko-francuskich oraz bieżącej agendy europejskiej i międzynarodowej.

Podczas spotkania premier przedstawił stanowisko Polski w kwestii polityki Unii Europejskiej dotyczącej m.in. wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027, polityki klimatycznej, przemysłowej oraz relacji z państwa spoza UE. „Promujemy alians względem elektromobilności. Chcemy rozszerzyć naszą współpracę, żeby inwestować w innowacyjność” – mówił szef rządu. Jak dodał, chcemy wspólne z Francją wyznaczać drogę w zakresie kompromisu klimatycznego.

Spotkanie premiera z prezydentem Emmanuelem Macronem odbyło się przed nadzwyczajnym posiedzeniem Rady Europejskiej, podczas którego omawiany będzie wieloletni budżet UE. Polska stoi na stanowisku, że wielkość nowego budżetu powinna odpowiadać ambicjom politycznym UE, także w kontekście nowych wyzwań stojących przed Wspólnotą – klimatem czy Wspólną polityką rolną. Premier zaznaczył, że zarówno Polska, jak i Francja reprezentują podobne stanowisko znajdują wiele „wspólnych elementów”.

Spotkanie premiera Morawieckiego z prezydentem Macronem (fot. Krystian Maj/KPRM)

Wspólny wkład Polski i Francji w europejskie bezpieczeństwo i partnerstwo transatlantyckie

Polska i Francja odgrywają istotną rolę dla bezpieczeństwa i są oddanymi sojusznikami w ramach NATO oraz kluczowymi partnerami w Unii Europejskiej. Kraje te mają na celu zwiększenie poziomu synergii między NATO i europejskimi inicjatywami w zakresie bezpieczeństwa i obrony, opierając się na sile, wiarygodności i gotowości poszczególnych sił zbrojnych. Podkreślają one, że starania w zakresie obrony narodowej, NATO, współpracy dwustronnej i europejskich inicjatyw w ramach UE oraz tych podjętych ad hoc, wspólnie przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa w Europie. Polska i Francja wspólnie uznają, że kraje europejskie powinny wziąć na siebie więcej obowiązków w kwestii potencjału, działań i wydatków w ramach tych struktur.

Polska i Francja powołują się na fakt, że ich udział we wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO (ang. enhanced Forward Presence – eFP), Tymczasowych Siłach Zbrojnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie (UNIFIL), a także w Koalicji przeciwko Daesh, wzmacnia bezpieczeństwo w Europie. Nasze kraje są gotowe pogłębić współpracę operacyjną, torując tym samym drogę dla potencjalnego przyłączenia Polski do Europejskiej Inicjatywy Interwencyjnej w przyszłości.

Polska i Francja decydują się zacieśnić współpracę w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego na podstawie wspólnego poparcia dla Paryskiego Wezwania do Zaufania i Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni oraz Zobowiązania NATO w zakresie Obrony Cybernetycznej (ang. Cyber Defence Pledge) w celu poprawy koordynacji w przeciwdziałaniu atakom cybernetycznym na poziomie europejskim. Wyrażają również chęć poprawy spójności w projektach współpracy przemysłowej. W szczególności Polska i Francja będą prowadzić wspólne działania w ramach stałej współpracy strukturalnej (PESCO) w opracowywaniu wspólnych działań bojowych oraz przyszłych systemów walki lądowej.

Francuscy żołnierze, podobnie jak polscy, są obecni na Litwie i w Estonii, aktywnie uczestniczą w misjach nadzoru przestrzeni powietrznej w regionie bałtyckim, prowadzą operację nadzoru morskiego na morzach Bałtyckim i Czarnym. W tych działaniach na wschodniej i południowo – wschodniej flance NATO, każdego roku uczestniczy ponad 4 tys. francuskich żołnierzy. Ministrowie zwrócili uwagę na potrzebę koordynacji strategicznej i działań operacyjnych w ramach NATO.

Polska i Francja są zaangażowane w ambitne działania przeciw zmianom klimatu

Polska i Francja przywołują cel osiągnięcia neutralnej klimatycznie UE do 2050 r. tak, jak to zostało zatwierdzone przez Radę Europejską.

W celu realizacji tej ambicji, w szczególności w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, zaprezentowanego przez Komisję w grudniu 2019 r., Polska i Francja kładą nacisk na trzy kluczowe zasady.

Po pierwsze, transformacja w kierunku neutralności klimatycznej musi być sprawiedliwa: w związku z tym Polska i Francja popierają Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji, który powinien zapewnić wsparcie ukierunkowane na regiony i sektory w największym stopniu dotknięte tą transformacją.

Po drugie, aby transformacja była skuteczna niezbędne jest poszanowanie prawa państw członkowskich do decydowania o swoim własnym miksie energetycznym oraz do wyboru najbardziej stosownych technologii; Polska i Francja zacieśnią współpracę w zakresie bezemisyjnego przemysłu i energetyki, włącznie z energią atomową, której zastosowanie będzie konieczne w fazie przejściowej.

Po trzecie, transformacja musi być przeprowadzona w ramach międzynarodowego systemu chroniącego konkurencyjność i miejsca pracy w UE: z tego powodu Polska i Francja w pełni popierają dostosowanie europejskich przepisów, w tym przepisów dotyczących pomocy publicznej i zamówień publicznych, a także wdrożenie stosowanego na granicach mechanizmu korygującego związanego z emisją dwutlenku węgla w odniesieniu do wysokoemisyjnych sektorów.

Polska i Francja promują nową politykę gospodarczą, fiskalną i przemysłową na poziomie UE

Nasze kraje podkreślają swoje przekonanie, że jednolity rynek oraz zasada czterech swobód stanowią główny atut dobrobytu gospodarczego w UE. Niemniej jednak zmienny charakter globalnej konkurencji wymaga sprawnego dostosowania naszych narzędzi. Nasza polityka konkurencji musi zatem zostać poddana rewizji, zarówno pod kątem przepisów pomocy publicznej, jak i kontroli antymonopolowej, ze szczególną uwagą poświęconą nadużyciom popełnianym przez przedsiębiorstwa wspierane i finansowane ze środków publicznych oraz dominującej roli wielkich graczy w branży cyfrowej, które wymagają konkretnych ram prawnych na poziomie UE. Dostosowania wymaga również nasza polityka handlowa, tak aby zapewnić UE możliwość konkurencji na równych warunkach – w szczególności przez zapewnienie wzajemności w dostępie do zamówień publicznych.

W tym kontekście Polska i Francja wspólnie uznają, że UE powinna ułatwiać wdrażanie wspólnych inicjatyw wzmacniających europejską bazę przemysłową i integrujących europejskie łańcuchy wartości, takich jak Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (IPCEI), których przykład stanowi projekt baterii, w który zaangażowana jest zarówno Polska, jak i Francja.

Polska i Francja mocno wierzą również, że sprawiedliwe i słuszne opodatkowanie w całej Europie stanowi filar, na którym opiera się zaufanie do UE. Po pierwsze nasze kraje nawołują Komisję do przyspieszenia prac w dążeniu do konwergencji podatkowej w UE. W tym właśnie duchu Polska i Francja wspierają również prace wykonywane w OECD, które mają na celu ustanowienie powszechnego minimalnego poziomu skuteczności opodatkowania. Po drugie Polska i Francja zdecydowanie popierają sprawiedliwe opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych i wspierają opracowywaną w OECD reformę międzynarodowych przepisów podatkowych, które następnie powinny zostać przełożone na przepisy powszechnie obowiązujące w UE. Po trzecie nasze kraje chcą, aby walka z uchylaniem się od podatków i obchodzeniem podatków stała się priorytetem w Europie, szczególnie w dziedzinie podatku VAT, w której to Polska nabyła pierwszorzędne kompetencje. Polska i Francja wspierają prędkie wzmocnienie przepisów UE i działania przeciwko przestępstwom finansowym, praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
(KPRP,KPRM)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button