ŚWIAT

Nowy Jork. Andrzej Duda w ONZ o potrzebie rozwoju infrastruktury

Stany Zjednoczone

Prezydent Andrzej Duda był w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.

Polski przywódca z małżonką składają wizytę w Stanach Zjednoczonych.

Wystąpienie prezydenta RP podczas sesji: „Budowanie globalnej odporności i promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez powiązania infrastrukturalne”:

„Dostojny Panie Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego,

Dostojny Panie Sekretarzu Generalny,

Ekscelencje,

Dostojni Uczestnicy!

Nasz świat stoi w obliczu wielu globalnych kryzysów, z których wszystkie mają znaczący wpływ na systemy infrastruktury. Każdy kraj doświadczył zakłóceń wynikających z pandemii, wojen i konfliktów, zmian klimatycznych i klęsk żywiołowych. Zaburzenia w łańcuchach dostaw, zablokowane szlaki transportowe, brak bezpieczeństwa energetycznego i ograniczona dostępność bezpiecznych usług telekomunikacji oddziałują na społeczeństwa i gospodarki na całym świecie.

Jestem głęboko przekonany, że wielu z tych wyzwań można stawić czoła i na je ograniczyć poprzez budowanie sieci regionalnych połączeń infrastrukturalnych. Jest to kluczowy instrument budowania odporności, co jest zadaniem o znaczeniu kluczowym dla zapewnienia globalnego rozwoju.


Naszym celem powinno być zapobieganie kryzysom, a nie tylko reagowanie na nie.

Ekscelencje,

Wielką dumą napawa mnie fakt, że Polska zainicjowała i prowadziła negocjacje w sprawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego „Budowanie globalnej odporności i promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez regionalne i międzyregionalne powiązania infrastrukturalne„. Ta wspólna, ponadregionalna inicjatywa Polski, Bułgarii, Chorwacji, Salwadoru, Estonii, Węgier, Japonii, Łotwy, Litwy i Rumunii była wspólnie promowana przez ponad 80 krajów reprezentujących wszystkie regiony. Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w drodze konsensusu, legła u podstaw naszego dzisiejszego spotkania.

Rezolucja wysyła do całego systemu ONZ i sektora prywatnego bardzo czytelny sygnał, że inwestowanie w niezawodną, zrównoważoną i odporną infrastrukturę wysokiej jakości jest powszechnym priorytetem w skali całego świata.

Co ważniejsze, świadczy o naszym głębokim zaangażowaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju i dialogu z krajami Globalnego Południa.

Chciałbym osobiście podziękować Przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego za zorganizowanie tej debaty w ramach pierwszego w historii Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju zorganizowanego w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Stanowi on ważną okazję do zaprezentowania najlepszych w skali globalnej praktyk i strategii mających na celu wzmocnienie współpracy i partnerstwa – w ramach regionów i między nimi – w zakresie rozwoju infrastruktury.

Szanowni Państwo,

Dostojni Uczestnicy!

Chociaż kryzysy i wyzwania występują na całym świecie, każdy region jest dotknięty w specyficzny sposób i w odpowiedzi opracowuje rozwiązania dopasowane do własnych uwarunkowań.

Polska zainicjowała tę rezolucję zainspirowana konkretnym, regionalnym przykładem, jakim jest Inicjatywa Trójmorza – format rozwijany od 2015 r. przez kraje europejskie położone między Morzem Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim.

W ciągu ostatnich 9 lat Inicjatywa Trójmorza stała się podstawową platformą dla regionalnych wysiłków mających na celu zwiększenie sieci połączeń w naszej części Europy. Nasze wspólne działania przyczyniły się do bezpieczeństwa i dobrobytu gospodarczego Unii Europejskiej, głównie poprzez różne projekty infrastrukturalne i poprawę połączeń regionalnych.

Członkowie Inicjatywy Trójmorza należą do najszybciej rozwijających się w UE. Jesteśmy motorem europejskiej gospodarki i doskonałą lokalizacją dla inwestycji w obecnych niestabilnych czasach.

Europa Środkowo–Wschodnia została szczególnie mocno dotknięta rosyjską agresją na Ukrainę. To właśnie infrastruktura Trójmorza umożliwiła nam odejście od rosyjskich źródeł energii. Zwiększona ilość powiązań regionalnych pomogła nam uniknąć najgorszych konsekwencji tej wojny.

Wierzymy, że infrastruktura jest trzonem funkcjonowania każdego społeczeństwa i gospodarki, jest też absolutnie niezbędna do zapewnienia wsparcia ratującego życie. Zapotrzebowanie na inwestycje infrastrukturalne jest zjawiskiem globalnym, a największe potrzeby występują zazwyczaj w krajach o niskich dochodach.

Wypełnienie luki w finansowaniu infrastruktury wymaga nakładów ze źródeł publicznych i prywatnych, z którymi muszą iść w parze współpraca techniczna, rozwój umiejętności i budowanie potencjału, zwłaszcza w krajach rozwijających się.


Pragnę zapewnić, że Polska – i cała Unia Europejska – jest zaangażowana we wzmacnianie naszych partnerstw infrastrukturalnych z Wami poprzez EU Global Gateway – inicjatywę inwestycji infrastrukturalnych o wartości 300 mld euro.

Ekscelencje,

Nigdy w historii nie świata nie było realizowanych tyle projektów budowy infrastruktury, co obecnie.

Skorzystajmy z tej okazji, aby nadać priorytet rozwojowi infrastruktury – jako sposobowi reagowania na kryzysy, przygotowania się na przyszłość i budowania krytycznej odporności.

Ponieważ system Narodów Zjednoczonych przygotowuje się do Trzeciej Konferencji ONZ w sprawie rozwijających się krajów śródlądowych, Czwartej Konferencji w sprawie małych wyspiarskich państw rozwijających się oraz Szczytu w sprawie przyszłości, niezwykle ważne jest, abyśmy wszyscy dołożyli większych starań, aby osiągnąć ten cel.

Jestem przekonany, że dzięki sieci powiązań infrastrukturalnych społeczeństwa i gospodarki będą bardziej odporne i możliwa będzie sprawiedliwa transformacja, która nie pozostawi nikogo w tyle.

Dziękuję za Państwu za uwagę.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button