POLSKA

Nowe zasady kwarantanny. Projekt dot. skrócenia czasu izolowania pacjentów

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o zmianie zasad kwarantanny i izolacji.

Do konsultacji trafił pakiet rozwiązań, tj. chodzi o skrócenie okresu kwarantanny do 10 dni, skrócenie okresu izolacji do 10 dni.

Adam Niedzielski, minister zdrowia stwierdził, że taki okres jest bezpieczny. Rząd chce wprowadzić standard Światowej Organizacji Zdrowia. Co oznacza, że izolacja nie zakończy się testem.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

Wydanie rozporządzenia jest związane z koniecznością określenia terminów trwania izolacji i kwarantanny w przypadku choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia pacjenci z rozpoznaniem COVID-19 powinni podlegać 10-dniowej izolacji (w przypadku braku objawów) lub minimum 13-dniowej w przypadku wystąpienia objawów, z zastrzeżeniem, że ostatnie trzy dni muszą przebiegać bez gorączki oraz bez objawów ze strony układu oddechowego.

Uwzględnienie tej rekomendacji skutkuje wprowadzeniem zmiany stanowiącej, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku pacjentów nad którymi sprawuje opiekę, kierowanych do izolacji domowej z rozpoznaniem COVID-19 podejmuje decyzję o zakończeniu izolacji, uwzględniając kryteria określone w projektowanych przepisach.

Projekt obejmuje również zmiany odnoszące się do okresu obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie SARS-CoV-2 u osób, u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19 w przypadku choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), albo styczności ze źródłem zakażenia. Okres ten ulega zakończeniu po 10 dniach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, będzie mógł zdecydować o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia kwarantanny.

Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Wprowadza się doprecyzowanie w odniesieniu do czasu trwania izolacji oraz obowiązkowej kwarantanny w związku z chorobą wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub jej podejrzeniem.

W projekcie rozporządzenia uwzględniono również przepis przejściowy, odnoszący się do stanu prawnego, w świetle którego obowiązkowa kwarantanna ulegała zakończeniu również po 24 godzinach od zamieszczenia przez medyczne laboratorium diagnostyczne w odpowiednim systemie informatycznym negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych.

Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia2 pacjenci z rozpoznaniem COVID-19 powinni podlegać 10-dniowej izolacji (w przypadku braku objawów) lub izolacji minimum 13-dniowej w przypadku wystąpienia objawów, z zastrzeżeniem, że ostatnie 3 dni muszą przebiegać bez gorączki oraz bez objawów ze strony układu oddechowego.
Uwzględnienie tej rekomendacji będzie skutkowało wprowadzeniem zmiany stanowiącej, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawujący opiekę nad pacjentem, w przypadku osób kierowanych do izolacji domowej z rozpoznaniem COVID-19, podejmuje decyzję o zakończeniu izolacji, uwzględniając kryteria określone w projektowanych przepisach.
W szczególnych przypadkach związanych ze stanem klinicznym pacjenta (jak immunoniekompetentność – upośledzenie układu odpornościowego) czas trwania izolacji może być wydłużony do 20 dni. W przypadku personelu medycznego, osób sprawujących opiekę nad pensjonariuszami DPS lub w przypadkach uzasadnionych klinicznie przesłanką do zwolnienia z izolacji może być dwukrotny negatywny wynik testów wykonanych w odstępie 24 godzin.

Projekt obejmuje również zmiany odnoszące się do okresu obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie SARS-CoV-2 u osób, u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19 w przypadku choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), albo styczności ze źródłem zakażenia. Okres ten ulega zakończeniu po 10 dniach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, będzie mógł zdecydować o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia kwarantanny. Przedmiotowe zmiany uzasadnione są rekomendacjami CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Wynika ona z oparcia się o dane naukowe, zgodnie z którymi pacjent w określonych sytuacjach klinicznych jest praktycznie niezakaźny.

Projekt rozporządzenia przewiduje, iż wejdzie ono w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ze względu na konieczność wdrożenia nowych rekomendacji WHO dotyczących czasu trwania izolacji. Ponadto zawarto regulacje przejściową, zgodnie z którą okres obowiązkowej kwarantanny odbywanej na podstawie zmienianego rozporządzenia w przypadku osoby, która uzyskała ujemny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARSCoV-2 wykonanego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, albo osoby, której obowiązkowa kwarantanna trwała już co najmniej 10 dni, trwa nie dłużej niż do dnia następującego po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button