POLITYKAPOLSKA

Loty o statusie HEAD. Rekordzista Morawiecki – latał na miesięcznice. Duda, Witek, Grodzki i Tusk – dane o ich przelotach

Polskie sprawy

Nasza redakcja otrzymała dane o trasach lotów o statusie HEAD oraz godzinach startów i lądowań najważniejszych osób w państwie.

Od 4 maja 2020 roku do 1 lutego 2024 roku łącznie było ich 575.

Loty o statusie HEAD przeznaczone są dla czterech najważniejszych osób w kraju, tj. prezydenta, premiera, Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu.

Centralny Rejestr Lotów o statusie HEAD prowadzony jest od 16 kwietnia 2020 r.

Mamy dane o lotach statków powietrznych o statusie HEAD Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP oraz Kancelarii Senatu RP oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zrealizowanych w latach 2020-2024.

Część danych o lotach statków powietrznych o statusie HEAD Kancelarii Prezydenta RP zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o lotach najważniejszych osób w państwie została wyłączona z publicznego udostępnienia.

Andrzej Duda często przebywał w Krakowie

Od 4 maja 2020 roku do 20 grudnia 2021 roku prezydent Andrzej Duda korzystał z przelotów o statusie HEAD aż 133 razy.

Co ciekawe, często latał sam. Najczęściej były to loty po kraju (często z Warszawy do Krakowa oraz do prezydenckiej rezydencji w Juracie). Towarzyszyły mu różne osoby, w tym członkowie delegacji głównie w przelotach poza Polską.

Sejm i Senat – 59 lotów

Sejm – od 1 grudnia 2020 roku do 15 września 2023 roku dokonano 20 lotów.

Były to przeloty głównie zagraniczne. Korzystali z niego m.in. wtedy Marszałek Sejmu Elżbieta Witek (19 lotów), Marszałek Senatu Tomasz Grodzki (raz) czy członkowie delegacji (,np. posłowie).

Senat – od 12 września 2020 roku do 24 października 2023 roku – 39 lotów.

Wśród krajowych lotów najwięcej latano do Szczecina. Zagranicznych było 32.
Korzystali z niego m.in. wtedy Marszałek Senatu Tomasz Grodzki (wszystkie loty) czy członkowie delegacji (najczęściej senatorowie).

Rekordzista Morawiecki

Kancelaria Premiera – od 16 maja 2020 roku do 1 lutego 2024 roku było lotów aż 383.

Korzystali z niego m.in. wtedy premier Mateusz Morawiecki (wszystkie loty do 19 listopada 2023 roku) czy członkowie delegacji (senatorowie i inne osoby).

Morawiecki (w sumie 380 razy wsiadał do samolotu) latał do m.in. po Polsce (często przed wyborami), Malagi, Berlina, Brukseli, Madrytu, Rijadu, Londynu czy USA.

Z odtajnionego rejestru lotów HEAD wynika, że premier Mateusz Morawiecki leciał rządowym samolotem 18. dnia każdego miesiąca. Wtedy obchodzono miesięcznicę pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. Często były to przeloty z Warszawy przez Katowice do Krakowa.

Były też informacje o lotach Morawieckiego z Danielem Obajtkiem (15 lutego 2021 r. leciał do Gdańska) oraz z Iwoną (kilka razy) – żoną premiera.

Nowy rząd z premierem Donaldem Tuskiem od 13 grudnia 2023 roku odbył już 3 loty (dwa razy Warszawa – Bruksela oraz Warszawa – Rzeszów).

USTAWA z 30 sierpnia 2019 r. o lotach najważniejszych osób w państwie

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i tryb organizacji lotów:

1)     Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

2)     Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,

3)     Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

4)     Prezesa Rady Ministrów

– zwanych dalej „najważniejszymi osobami w państwie”, wykonywanych w misji oficjalnej.

2. Ustawę stosuje się także do organizacji lotów osób zgłoszonych drogą dyplomatyczną do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych, będących odpowiednikami osób, o których mowa w ust. 1, z państw obcych.

Rozdział 2

Organizacja lotów najważniejszych osób w państwie

Art. 2. 1. Status HEAD jest nadawany, wykonywanym w misji oficjalnej, lotom osób, o których mowa w art. 1, odbywanym z wykorzystaniem:

1)     wojskowego specjalnego transportu lotniczego lub innych wojskowych transportowych statków powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2)     sojuszniczych statków powietrznych;

3)     wyznaczonych statków powietrznych lotnictwa cywilnego.

2. Każdy lot Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest lotem wykonywanym w misji oficjalnej.

3. W locie, o którym mowa w ust. 2, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej mogą towarzyszyć członkowie rodziny oraz inne zaproszone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osoby.

4. Lotem w misji oficjalnej najważniejszej osoby w państwie jest także lot osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2–4 oraz ust. 2, odbywany w celu realizacji zadań bezpośrednio związanych z pełnioną przez te osoby funkcją.

Art. 3. 1. Na pokładzie statku powietrznego, którego lotowi nadano status HEAD, osobom, o których mowa w art. 1, mogą towarzyszyć:

1)     członkowie delegacji;

2)     osoby zapewniające obsługę techniczną, medyczną lub organizacyjną;

3)     dziennikarze.

2. Członkami delegacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być zaproszeni posłowie, senatorowie, przedstawiciele władz publicznych oraz eksperci.

3. Członkowie rodziny mogą towarzyszyć osobom, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2–4 oraz ust. 2, jeżeli ich udział w delegacji jest podyktowany oficjalnym charakterem zadań realizowanych w jej trakcie.

4. Loty najważniejszych osób w państwie organizuje się z zachowaniem pierwszeństwa misji oficjalnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 4. 1. Za organizację lotów osób, o których mowa w art. 1, odpowiadają Szefowie Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów, każdy w swoim zakresie.

2. Szefowie Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej informują Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o organizowanym locie osoby, o której mowa w art. 1.

3. W przypadku wątpliwości związanych z organizacją przez Szefa Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej albo Szefa Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej lotu, o którym mowa w ust. 2, dotyczących w szczególności bezpieczeństwa i organizacji lotu oraz charakteru zadań realizowanych w ramach misji oficjalnej, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów występuje o wyjaśnienie tych wątpliwości, wyznaczając termin do ich usunięcia.

4. W przypadku nieusunięcia wątpliwości, o których mowa w ust. 3, w wyznaczonym terminie Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje, odpowiednio, Szefa Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej albo Szefa Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o braku możliwości organizacji lotu.

Art. 5. Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Szefów Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Rady Ministrów, określi, w drodze zarządzenia, szczegółowy tryb organizacji lotów osób, o których mowa w art. 1, realizowanych statkami powietrznymi wojskowego specjalnego transportu lotniczego lub innymi wojskowymi transportowymi statkami powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnej organizacji lotów tych osób.

Art. 6. Szefowie Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Rady Ministrów, każdy w zakresie swojego działania, określą, w drodze zarządzeń, szczegółowy tryb organizacji lotów osób, o których mowa w art. 1, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnej organizacji lotów tych osób, w tym przepisy wydane na podstawie art. 5.

Rozdział 3

Centralny Rejestr Lotów o statusie HEAD

Art. 7. 1. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prowadzi Centralny Rejestr Lotów o statusie HEAD, zwany dalej „Rejestrem”.

2. Rejestr zawiera następujące dane o lotach statków powietrznych o statusie HEAD:

1)     datę lotu statku powietrznego;

2)     miejsca startu i lądowania statku powietrznego oraz miejsca międzylądowań;

3)     imiona i nazwiska pasażerów lotu, o których mowa w art. 1 oraz w art. 3 ust. 1 pkt 3, ust. 2 i 3 – ze wskazaniem, do której kategorii pasażerów należą.

3. Dane, o których mowa w ust. 2, przekazują do Rejestru, w terminie 5 dni od dnia zakończenia lotu, Szefowie Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Rady Ministrów.

4. Minister Obrony Narodowej przekazuje Szefom Kancelarii, o których mowa w ust. 3, w terminie 2 dni od dnia zakończenia lotu, dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, w zakresie lotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2.

5. Dane, o których mowa w ust. 2, są przekazywane do Rejestru w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu.

6. Dane zawarte w Rejestrze oraz dokumenty stanowiące podstawę wpisów w Rejestrze przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu.

Art. 8. 1. Przekazując do Rejestru dane, o których mowa w art. 7 ust. 2, Szefowie: Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej mogą wnioskować o wyłączenie wskazanych danych z publicznego udostępnienia, ze względu na ważny interes państwa lub bezpieczeństwo osoby, o której mowa w art. 1.

2. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek, o którym mowa w ust. 1, może wyłączyć dane, o których mowa w art. 7 ust. 2, z publicznego udostępnienia, ze względu na ważny interes państwa lub bezpieczeństwo osoby, o której mowa w art. 1.

3. Przekazując do Rejestru dane, o których mowa w art. 7 ust. 2, Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określa, które dane są wyłączone z publicznego udostępnienia ze względu na ważny interes państwa lub bezpieczeństwo osoby, o której mowa w art. 1.

4. Udostępnianie danych z Rejestru następuje na pisemny wniosek złożony do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Art. 9. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza służącego do przekazywania danych, o których mowa w art. 7 ust. 2, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ujednoliconej formy ich przekazywania.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button