POLSKA

Dziwna decyzja Senatu. Słabsza ochrona praw dzieci

Polskie sprawy

Senat RP za sprawą opozycji usiłuje zniweczyć przygotowaną przez ministra – członka Rady Ministrów Michała Wójcika i uchwaloną przez Sejm ustawę chroniącą prawa najmłodszych.

Proponowane przepisy są odpowiedzią na dramatyczne sytuacje związane z wydawaniem dzieci do innych krajów. Senat przegłosował poprawki, które w praktyce uniemożliwiają prawidłowe działanie nowych przepisów.

– Chronimy dobro dziecka, a opozycja nim gra. Senat wymierzył cios w polskie dzieci. Nie dość, że nie pomogli, to jeszcze zaczęli rzucać kłody pod nogi. Ku mojemu zdziwieniu, a 7 lat zajmuję się sprawami dzieci, Senat stwierdził, że nie jest potrzebne składanie skargi nadzwyczajnej, żeby dziecko pozostało na terytorium Polski – mówił minister – członek Rady Ministrów Michał Wójcik. Zaapelował do opozycji, aby zamiast rozgrywać sprawę politycznie, chroniła dobro polskich dzieci.

Pełnomocnik Rządu ds. Praw Człowieka i wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł wymienił liczne akty prawne przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości na rzecz ochrony dzieci.

– Ta wielka praca Ministerstwa Sprawiedliwości jest ważna dla dzieci i rodzin. Tymczasem brutalna polityka w najgorszym wydaniu, wzięła górę nad dobrem dzieci. Dzieci stały się zakładnikami interesów politycznych marszałka Grodzkiego i jego kolegów. I to jest haniebne. Mówimy „nie” interesom partyjnym, politycznym. Ustawa wraca do Sejmu i będziemy walczyć o dobro dzieci – podkreślił wiceminister Marcin Warchoł.

Minister Michał Wójcik zaproponował wprowadzenie zmian do Kodeksu postępowania cywilnego. Nowelizacja polega na obowiązkowym wstrzymaniu wykonania prawomocnego postanowienia sądu, wydanego na podstawie Konwencji Haskiej. Nakaz powrotu dziecka do państwa stałego miejsca pobytu, miał zostać obowiązkowo zatrzymany na czas rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej lub skargi nadzwyczajnej w tej sprawie. Skargę może złożyć Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, czy Rzecznik Praw Dziecka.

Nowe prawo ma zapobiegać dramatycznym sytuacjom związanym z odbieraniem dziecka jednemu z rodziców. Na przykład takim, gdy dziecko zostaje siłą odebrane przez kuratora i przekazane ojcu przy krzyku rozpaczy i wołaniu o pomoc matki.

Wbrew decyzji Sejmu, Senat odrzucił możliwość zawieszenia wykonania odebrania dziecka rodzicowi, kiedy wnoszona jest skarga nadzwyczajna. Poprawka wprowadzona przez Senat jest nie do przyjęcia. Niweczy podstawowy cel nowelizacji, którym jest zapewnienie by dziecko pozostawało na terenie Polski do czasu rozstrzygnięcia skargi.

Senatorowie opozycji kierowali się politycznymi zarzutami wobec Sądu Najwyższego, a nie troską o dobro najmłodszych i najsłabszych.

41. posiedzenie Senatu

Z 2 zmianami senatorowie poparli nowelizację kodeksu postępowania cywilnego (projekt rządowy). Mają one na celu usunięcie regulacji, która przewiduje, że wniesienie skargi nadzwyczajnej wstrzymuje wykonanie postanowienia w sprawie odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką do czasu zakończenia postępowania z tej skargi. Ustawa zakłada wstrzymanie z urzędu prawomocnego sądowego postanowienia o wydaniu dziecka do państwa stałego pobytu przy wniesieniu skargi kasacyjnej. Zmienia przepisy dotyczące postępowania w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie Konwencji Haskiej z 25 października 1980 r., dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. W razie wniesienia skargi kasacyjnej przez uprawniony organ (Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich) nastąpi obligatoryjne wstrzymanie z urzędu wykonania prawomocnego postanowienia sądu, które nakazuje w określonym terminie zapewnienie powrotu dziecka do państwa będącego miejscem jego stałego pobytu. Organy składające kasację będą mieć 2 tygodnie od dnia uprawomocnienia się postanowienia na wystąpienie z takim na żądaniem, a w wypadku określenia przez sąd krótszego terminu na powrót dziecka termin ten będzie krótszy. Z kolei na złożenie skargi kasacyjnej skutkującej wstrzymaniem wykonania postanowienia uprawnione organy będą miały 2 miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia. Skierowanie kasacji przedłuży wstrzymanie wykonania postanowienia o wydaniu dziecka do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego w Sądzie Najwyższym. Jeśli nie zostanie wniesiona skarga, wstrzymanie się zakończy.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button