POLSKA

CBA w Collegium Humanum. Handel dyplomami na masową skalę. Rektor zmuszał studentki do obcowania płciowego

Polska po PiS

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie zatrzymali siedem osób.

Wśród zatrzymanych są osoby reprezentujące władze warszawskiej uczelni niepublicznej. Śledztwo nadzoruje Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Handel dyplomami na masową skalę

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie prowadzą wielowątkowe śledztwo pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Ze zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym wynika, że dochodziło do nielegalnego handlu dyplomami jednej z warszawskich uczelni wyższych, posiadającej kilkanaście filii w kraju oraz zagranicą. Osoby zaangażowane w przestępczy proceder przyjmowały korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę związanych z odbyciem studiów, w tym dokumentów uprawniających do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Prowadzone śledztwo obejmuje również wątek usiłowania oszustwa na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia, przyjmowania oraz wręczania korzyści majątkowych.

Siedem osób z zarzutami korupcyjnymi

21 lutego 2024 roku, na podstawie postanowień Prokuratora, funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego zatrzymali łącznie siedem osób.

W sprawie dotyczącej nielegalnego handlu dyplomami zatrzymano łącznie sześć osób, dwie kobiety oraz czterech mężczyzn. Zatrzymani to osoby wchodzące w skład władz jednej z warszawskich niepublicznych uczelni wyższych oraz osoby zajmujące się rekrutacją osób, którym zależało na uzyskaniu dyplomu ukończenia uczelni wyższej bez konieczności zdawania egzaminów oraz udziału w zajęciach.

W siedzibie uczelni oraz w miejscach zamieszkania osób zatrzymanych funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabezpieczyli gotówkę, sprzęt elektroniczny oraz dokumentację.

Jedną osobę zatrzymano do wątku usiłowania oszustwa na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia, a także przyjmowania korzyści majątkowych przez osobę pełniącą funkcję kierowniczą i podawania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych.

Wszystkie zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie usłyszały m.in. zarzuty korupcyjne.

Tymczasowy areszt dla podejrzanych i nieizolacyjne środki zapobiegawcze

Wobec trzech podejrzanych Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie od 40 000,00 zł do 60 000,00 zł, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju wraz z zatrzymaniem paszportu.

Wobec jednej osoby zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 100 000,00 zł, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi w śledztwie oraz zakaz przebywania na terenie uczelni.

Wobec trzech kolejnych podejrzanych Prokurator nadzorujący sprawę skierował do Sądu wnioski o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Wobec jednej osoby Sąd orzekł warunkowe tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy zastrzegając, że środek ten ulegnie zmianie pod warunkiem uiszczenia poręczenia majątkowego w kwocie 100 000, 00 zł.

Wobec dwóch osób Sąd uwzględnił wnioski Prokuratora i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na okres trzech miesięcy.

Apel do uczestników przestępczego procederu

W celu skorzystania z klauzuli niekaralności, wynikającej z art. 229 § 6 Kodeksu karnego, osoby uczestniczące w przestępczym procederze nielegalnego handlu dyplomami powinny niezwłocznie zgłosić się do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach lub Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie.

Więcej o korupcji fałszowania dokumentów

Rektor Collegium Humanum (warszawska niepubliczna uczelnia) został tymczasowo aresztowany. Prokurator twierdzi, że kierował grupą przestępczą.

Rektor Paweł Cz. popełnił aż 30 przestępstw, w tym zmuszał „studentki do innych czynności seksualnych” czy przyjmował korzyści majątkowe w zamian za wystawienie poświadczających dokumentów (fałszywych) ukończenia studiów podyplomowych. Dyplom MBA uprawnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa.

W lutym 2023 roku Paweł Cz. dokonał zakupu apartamentu w Warszawie o wartości 9 mln złotych za pożyczkę od uczelni Collegium Humanum, którą sam sobie udzielił. W tym samym czasie uczelnia dostała od Przemysława Czarnka z PiS dotację w wysokości ponad 10,5 mln złotych.

Śląski pion PZ Prokuratury Krajowej przedstawił zarzuty 7 osobom, w tym rektorowi warszawskiej uczelni niepublicznej oraz byłej prezes uzdrowiska w Rymanowie Zdroju.

Na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatury w Rzeszowie zatrzymali w dniu 21 lutego 2024 r. siedem osób w wielowątkowym śledztwie dotyczącym m.in. zorganizowanej grupy przestępczej działającej na jednej z niepublicznych szkół wyższych w Warszawie oraz nieprawidłowości związanych z działalnością byłej prezes uzdrowiska w Rymanowie Zdroju.

Prokuratorskie zarzuty

Prokurator zarzucił byłej prezes zarządu uzdrowiska w Rymanowie Zdroju (Iwonie O.) łącznie dwanaście przestępstw polegających m.in. na usiłowaniu oszustwa na szkodę NFZ w Rzeszowie na kwotę 221.301 złotych poprzez podanie nieprawdy w dokumentacji będącej podstawą do uzyskania dotacji z tytułu działań zmierzających przeciwdziałaniom skutkom pandemii CIVID-19, a także przyjmowaniu korzyści majątkowych, przywłaszczeniu mienia stanowiącego własność uzdrowiska, fałszowaniu dokumentów urzędowych, wręczeniu korzyści majątkowej innej osobie pełniącej funkcję publiczną oraz nakłanianiu świadków do składania fałszywych zeznań.

Fałszowanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych i korupcja na wyższej uczelni niepublicznej w Warszawie.
Pozostałe sześć osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw polegających na wystawianiu poświadczających nieprawdę dokumentów ukończenia studiów podyplomowych i przyjmowaniu w związku z tym korzyści majątkowych oraz osobistych.

Rektor kierujący grupą przestępczą

Kierującemu zorganizowaną grupą przestępczą Pawłowi Cz. w związku z pełnieniem przez niego funkcji publicznej rektora wyższej uczelni niepublicznej prokurator zarzucił popełnienie łącznie 30 przestępstw polegających przede wszystkim na przyjmowaniu korzyści majątkowych w zamian za wystawienie poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci świadectw ukończenia studiów podyplomowych, a także popełnienie przestępstw nadużycia stosunku zależności służbowej i doprowadzenia innych osób do obcowania płciowego lub poddania się innym czynnościom seksualnym, a także kierowania gróźb wobec świadków w celu wywarcia wpływu na ich zeznania w niniejszej sprawie.

Pozostałym zatrzymanym zarzucono również udział w zorganizowanej grupie przestępczej założonej i kierowanej przez Pawła Cz. i popełnienie wspólnie z nim przestępstw związanych z przyjmowaniem korzyści majątkowych w zamian za wystawianie poświadczających nieprawdę dokumentów ukończenia studiów podyplomowych.

Środki zapobiegawcze

Wobec trzech podejrzanych prokurator wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielając argumentację prokuratora uwzględnił wszystkie wnioski i zastosował tymczasowe aresztowanie, przy czym w odniesieniu do podejrzanej Iwony O. zastrzegł możliwość zmiany tego środka zapobiegawczego pod warunkiem wpłaty poręczenia majątkowego w kwocie 100 tys. zł.

Wobec pozostałych podejrzanych zastosowane zostały wolnościowej środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości od 40.000 złotych do 100.000 złotych, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się z innymi uczestnikami postępowania oraz zakaz opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportów.

W dotychczasowym śledztwie zarzuty przedstawiono łącznie 30 osobom.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button