POLSKAŚWIAT

Zapora na granicy z Rosją. Świadczenie pieniężne dla członków rodzin poległych funkcjonariuszy i żołnierzy

O zaporach na granicy z Białorusią i Rosją

2 listopada br. minister Mariusz Kamiński oraz wiceminister Maciej Wąsik przedstawili projekt ustawy, który dotyczy świadczenia pieniężnego dla członków rodzin poległych funkcjonariuszy i żołnierzy.

Przygotowane w MSWiA rozwiązania zagwarantują wsparcie finansowe rodzinom funkcjonariuszy, żołnierzy, druhów ochotniczych straży pożarnych oraz ratowników górskich, którzy podczas realizowania swoich obowiązków stracili życie.

Minister Mariusz Kamiński podkreślił, że funkcjonariusze i żołnierze, którzy zginęli na służbie byli do końca wierni rocie złożonej przysięgi.

– Chcemy stworzyć spójny, całościowy i jasny system opieki nad ich najbliższymi. Zależy nam na tym, aby wdowy, sieroty oraz rodzice tych, którzy polegli, mogli godnie żyć – zadeklarował. Szef MSWiA przekazał też, że przygotowane rozwiązania dotyczą wszystkich służb mundurowych oraz żołnierzy Wojska Polskiego.

Minister Mariusz Kamiński poinformował, że nowe świadczenie będzie przysługiwało również formacjom obywatelskim, ważnym ze względu na bezpieczeństwo państwa.

– Członkowie tych formacji narażają swoje życie, bronią innych osób oraz ich mienia. Myślę tutaj o druhach OSP, ale także ratownikach górskich GOPR i TOPR. Chcemy, aby ta ustawa objęła wszystkich, którzy narażają swoje życie – powiedział szef MSWiA. 

Minister spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział, że świadczenie pieniężne będzie wypłacane wdowom, wdowcom, dzieciom oraz rodzicom poległych funkcjonariuszy i żołnierzy. Wdowy i wdowcy będą je otrzymywali do końca życia. Każde z niepełnoletnich dzieci poległego funkcjonariusza czy żołnierza otrzyma świadczenie w wysokości 50 proc. średniego uposażenia w danej formacji. Po raz pierwszy świadczenie dostaną też rodzice poległego. Będzie im ono przysługiwało od momentu przejścia na emeryturę.

Wsparcie dla bliskich 

Wiceminister Maciej Wąsik podkreślił, że dzięki przygotowanym przepisom nowej ustawy rodziny tych, którzy stracili życie podczas działań ratujących życie i zdrowie, będą mogły zostać objęte wsparciem finansowym ze strony państwa. Przypomniał, że każdy funkcjonariusz i żołnierz, w chwili zagrożenia życia, myśli o swojej rodzinie. Nowe przepisy dają mu pewność, że jego rodzina zostanie odpowiednio zabezpieczona do końca życia.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji poinformował również, że przygotowane rozwiązania uwzględniają działania podejmowane zarówno na służbie, jak i poza nią. Wiceszef MSWiA przedstawił też szczegółowe dane dotyczące rodzin funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy zginęli na służbie.

– Zidentyfikowaliśmy około 200 rodzin służb podległych MSWiA i formacji pomocniczych, które byłyby objęte takim świadczeniem. Najwięcej, bo 113, jest w Policji – przekazał. 

Liczba poległych funkcjonariuszy (fot. WSWiA)

Wiceminister Maciej Wąsik powiedział, że świadczenie to wsparcie, które będzie działało wstecz.

– Jeśli zdarzenie miało miejsce nawet kilkanaście lat temu, to także te rodziny będą mogły ubiegać się o świadczenie – podkreślił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. 

Nowe rozwiązania dla rodzin funkcjonariuszy i żołnierzy

Projekt ustawy określa zasady, tryb przyznawania i wypłaty świadczenia pieniężnego członkom rodziny funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa. Świadczenie będzie przysługiwało w razie śmierci lub zaginięcia funkcjonariusza albo żołnierza. Nowe rozwiązania dotyczą również rodzin funkcjonariuszy: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej oraz żołnierza zawodowego. 

Przepisy te obejmą także członków rodziny strażaka ratownika OSP, który zmarł wskutek udziału w działaniu ratowniczym albo akcji ratowniczej w warunkach szczególnie zagrażających życiu lub zdrowiu. 

Świadczenie otrzyma też rodzina ratownika górskiego oraz członka specjalistycznej organizacji ratowniczej – Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego lub Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zmarł przy wykonywaniu działań ratowniczych podejmowanych w ramach ratownictwa górskiego w warunkach szczególnie zagrażających życiu lub zdrowiu. 

Członkami rodziny uprawnionymi do pobierania świadczenia będą małżonek, dzieci i rodzice funkcjonariusza lub żołnierza, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia. Wysokość świadczenia będzie powiązana z przeciętnym uposażeniem funkcjonariusza danej formacji albo żołnierza zawodowego. 

O zaporach na granicy z Białorusią i Rosją

W ostatnich miesiącach podjęto szereg działań, aby nasza granica wschodnia była znakomicie zabezpieczona. Na granicy z Białorusią powstała zapora fizyczna, niebawem zakończone zostaną prace nad zaporą elektroniczną.

Wiemy, że działania na granicy z Białorusią były inspirowane z Rosji i miały na celu destabilizację sytuacji w regionie i stworzenie kanału nielegalnej migracji. Rząd nie wyklucza, że podobne scenariusze mogą być realizowane na granicy z obwodem kaliningradzkim.

Od dzisiaj na granicy z Rosją rozpoczęły się prace dążące do tymczasowego umocnienia granicy prowadzone przez wojsko.

„Przystępujemy do realizacji zapory elektronicznej na całej granicy z Rosją. Tuż po 15 listopada wyłonimy firmę, która jeszcze w tym roku rozpocznie prace nad jej realizacją. Zwiększy to bezpieczeństwo naszego państwa.

Jeszcze w listopadzie Straż Graniczna powinna wyłonić wykonawcę budowy zapory elektronicznej na granicy z Rosją. Równolegle Wojsko Polskie buduje zaporę z drutu ostrzowego na niemal 200 km granicy” – MSWiA.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button