POLSKAŚWIAT

Spotkania w ramach polsko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych. Podsumowanie

Polska - Ukraina

Wiceminister Marek Prawda uczestniczył w polsko-ukraińskich konsultacjach międzyrządowych.

Współpraca wojskowa, wsparcie Ukrainy w procesie akcesji do Unii Europejskiej i polskie zaangażowanie w odbudowę były głównymi tematami rozmów wiceministrów spraw zagranicznych Polski Marka Prawdy i Ukrainy Jewhena Perebyjnisa.

Szczególną uwagę poświęcono procesowi akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej: – Postęp w zakresie wdrażania reform w Ukrainie jest bezprecedensowy i Unia musi odpowiedzieć pozytywnie, by zachować wiarygodność procesu rozszerzenia – powiedział Minister Prawda. Obie strony z zadowoleniem przyjęły uruchomienie mechanizmu dialogu dwustronnego nt. procesu integracji europejskiej Ukrainy w celu wsparcia przez Polskę Ukrainy w drodze do pełnego członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Prawda podkreślił także zainteresowanie polskiego biznesu wsparciem odbudowy Ukrainy: – Polski biznes jest bardzo dobrze przygotowany do odgrywania wiodącej roli w trakcie powojennej odbudowy Ukrainy. Poinformował również o planach stopniowego odtwarzania polskiej obecności konsularnej na Ukrainie, poprzez przywrócenie funkcjonowania konsulatów w Charkowie, Odessie i Winnicy.

Spotkanie ministrów zorganizowano w ramach polsko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych, które odbyły się 28 marca 2024 r. w Warszawie. Poprzednia edycja konsultacji miała miejsce w czerwcu 2022 r. w Kijowie.

Spotkanie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy z wiceministrem sprawiedliwości Ukrainy

Odpowiedzialność karna osób odpowiedzialnych za zbrodnie popełnione w Ukrainie, działania na forum ONZ w zakresie ochrony praw dzieci oraz rozbudowa współpracy prawnej pomiędzy oboma państwami – to główne tematy (28 marca 2024 r.), które wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha odbył z wiceministrem sprawiedliwości Ukrainy Andrijem Hajczenką.

Wiceminister Myrcha podkreślił, że rosyjska napaść na Ukrainę stanowi ciężkie naruszenie prawa międzynarodowego. Winni popełnianych na terytorium Ukrainy zbrodni muszą zostać sprawiedliwie osądzeni i ukarani. Zaznaczył ponadto, że każdy kraj, który dopuszcza się agresji na inne państwo, musi zrozumieć, że społeczność międzynarodowa nie będzie milczeć. Od początku wybuchu wojny Polska wspiera Ukrainę na wielu płaszczyznach, dając schronienie milionom uchodźców oraz pomagając jej na gruncie politycznym i militarnym. Co więcej polscy śledczy działają w ramach Międzynarodowego Centrum Ścigania Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie, które bada i zabezpiecza dowody na rosyjskie zbrodnie. Wiceminister Hajczenko podziękował za okazane przez Polskę wsparcie oraz zapewnił, że zaangażowanie Polski nie zostanie przez naród ukraiński zapomniane.

Na spotkaniu dyskutowano również o deportacjach ukraińskich dzieci z okupowanych terytoriów w głąb Rosji. Wiceministrowie sprawiedliwości zaznaczyli, że są to okrutne zbrodnie, które zasługują na szczególne potępienie. Każde dziecko wymaga szczególnej opieki, w tym odpowiedniej ochrony prawnej. Wiceminister Myrcha zapowiedział, że Polska będzie podnosić tę kwestię podczas Szóstego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Wiceministrowie sprawiedliwości Polski i Ukrainy poruszyli także sprawę zastraszania sędziów i Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego przez Rosję. Obie strony zgodnie uznały, że tego typu działania są ingerencją w niezależność wymiaru sprawiedliwości i mandat MTK. Dzięki inicjatywie Polski oraz wydatnym wsparciu Ukrainy w lutym tego roku Rada Europy przyjęła rezolucję, która potępiła wywieranie nacisku na niezawisłych sędziów.

Podkreślono także znaczenie dobrych relacji pomiędzy resortami sprawiedliwości Polski i Ukrainy. Eksperci z ministerstw obu państw regularnie uczestniczą w merytorycznych spotkaniach, które przyczyniają się do zrozumienia odmiennych systemów prawnych. Konstruktywne konsultacje przekładają na sprawną współpracę w zakresie przekazywania osób skazanych, ekstradycji i uprowadzeń dzieci. Wiceministrowie zwrócili uwagę na wysoki poziom kompetencji ekspertów z obu państw, zwłaszcza w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych.

Spotkanie wiceministrów sprawiedliwości było częścią polsko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych, które odbywają się w ramach wizyty Premiera Ukrainy Denysa Szmychala w Polsce. Przedstawiciele ukraińskich resortów przeprowadzili szereg rozmów z kierownictwami polskich ministerstw. Z kolei Premier Szmychal spotkał się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z Premierem Donaldem Tuskiem.

Gospodarcze rozmowy w trakcie polsko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych

– Polscy przedsiębiorcy są zainteresowani działalnością na rynku ukraińskim. Liczymy na pozytywne zmiany dotyczące kryteriów i warunków udziału w przetargach w Ukrainie – podkreślił minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman podczas spotkania z wicepremier, minister ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych Iriną Wereszczuk.

27 marca 2024 r.) w resorcie odbyły się rozmowy stolika gospodarczego przy okazji polsko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych. Stronę polską reprezentował minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, a ukraińską wicepremier, minister ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych i przewodnicząca ukraińskiej części Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej Irina Wereszczuk.

Dziś (28 marca 2024 r.) wiceminister rozwoju i technologii Jacek Tomczak i wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kachka, podpisali Plan współpracy między Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwem Gospodarki Ukrainy w zakresie regulacji technicznych, standaryzacji, metrologii i oceny zgodności.

Stolik gospodarczy

W trakcie spotkania podsumowano przebieg 9. posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej (https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/minister-hetman-we-lwowie-tylko-wzajemny-dialog-i-otwartosc-moga-doprowadzic-do-kompromisowego-rozwiazania-wrazliwych-kwestii-w-dwustronnych-relacjach), które odbyło się 11 marca br. we Lwowie. Poruszono temat odbudowy Ukrainy i zaangażowania w nią polskich firm.

Minister Krzysztof Hetman podkreślił, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) będzie kontynuować program wsparcia polskich przedsiębiorców zainteresowanych odbudową Ukrainy w formie konsultacji, misji gospodarczych i forów biznesu. PAIH we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii (MRiT) planuje w najbliższych miesiącach organizację misji sektora polskich przedsiębiorców branży medycznej, farmaceutycznej i rehabilitacyjnej oraz Polsko-Ukraińskiego Forum Biznesu w Ukrainie. PAIH zgodził się również dzielić doświadczeniami nt. swojej działalności z ekspertami z Ukrainy. Zaoferował organizację staży w Polsce dla przedstawicieli strony ukraińskiej. Strony rozmawiały również o dalszej realizacji kontraktów polskich przedsiębiorców w Ukrainie w ramach udzielonego przez polski rząd kredytu pomocy wiązanej.

Plan współpracy

Wyrazem wsparcia dla Ukrainy w dostosowaniu do wymogów jednolitego rynku europejskiego, jest m.in. podpisany Plan działania w zakresie regulacji technicznych, normalizacji, metrologii i oceny zgodności na lata 2024–2026.

Plan określa ramy współpracy, w szczególności dotyczące wymiany doświadczeń i wsparcia dla ukraińskich specjalistów ds. regulacji technicznych, w tym przeprowadzania szkoleń, seminariów i wizyt studyjnych. Przewidziana współpraca będzie też dotyczyć wzajemnych analiz porównawczych w zakresie wzorcowania i pomiarów oraz świadczenia usług metrologicznych. Poza MRiT, we wdrażanie Planu zaangażowany będzie Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Polskie Centrum Akredytacji.

Wzmacniamy relacje z Ukrainą. Podpisano porozumienie o współpracy w dziedzinie energii

Wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego, a także odbudowa zasobów naturalnych oraz elementów flory i fauny Ukrainy oraz kwestia rozpoczęcia negocjacji dwustronnej umowy dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym – to tematy rozmów Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski, wiceministrów Mikołaja Dorożały i Macieja Bando z Ministrem Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Wiceministrem Energetyki Ukrainy. W trakcie spotkań z przedstawicielami strony ukraińskiej, które odbyły się 28 marca 2024 r. w siedzibie resortu, podpisano porozumienie o współpracy polsko-ukraińskiej w dziedzinie energii (tzw. Memorandum of Understanding).

W rozmowach podkreślono, że rosyjska agresja na Ukrainę stanowi katastrofę humanitarną i ekologiczną, która powoduje znaczne szkody w środowisku Ukrainy, a także zagraża zniszczeniem zasobów naturalnych oraz elementów flory i fauny Ukrainy.

Strona polska zapewniła ponadto o gotowości do wsparcia Ukrainy w zakresie odbudowy ekologicznej i likwidacji szkód środowiskowych.

– Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest gotowa podzielić się z Ukrainą rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi szkód w środowisku oraz wesprzeć ją w zakresie szacowania szkód środowiskowych, a w przyszłości – w domaganiu się od Federacji Rosyjskiej rekompensat materialnych za szkody, które niewątpliwie są znaczne i dotyczą nas wszystkich – powiedział wiceminister Mikołaj Dorożała.

Współpraca w dziedzinie energii

Jak zapewniła minister Paulina Hennig-Kloska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska będzie nadal udzielać niezbędnego wsparcia Ukrainie i pomocy w kwestii naprawy uszkodzonej infrastruktury energetycznej i awaryjnych dostaw energii, w związku ze zniszczeniami spowodowanymi rosyjskimi atakami na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Strona polska wyraziła ponadto gotowość do dalszej współpracy w sektorze energetycznym, w tym na rzecz zwiększenia samowystarczalności energetycznej obu państw.

– Podpisywane dziś Memorandum of Understanding odzwierciedla obszary wzajemnego zainteresowania współpracą w sektorze energetycznym i nakreśla kierunki dalszych prac – powiedziała minister Paulina Hennig-Kloska.

– Jesteśmy gotowi dzielić się wiedzą na temat skutecznych sposobów przeprowadzania sprawiedliwej transformacji oraz dostosowania prawodawstwa krajowego w ukraińskim sektorze energetycznym do przepisów UE i praktyk międzynarodowych – dodała.

Polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe

W Warszawie trwają polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska oraz premiera Ukrainy Denysa Szmyhala. W ramach konsultacji odbyło się w Ministerstwie Infrastruktury spotkanie podstolika transportowego z udziałem ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka i minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz oraz strony ukraińskiej reprezentowanej przez wicepremiera ds. odbudowy, ministra rozwoju gmin, terytoriów i infrastruktury Ukrainy Oleksandra Kubrakova, a także wiceministrów – Serhiya Derkacha i Oleksandry Azarkhiny.

Podczas spotkania wymieniono informacje na temat inicjatyw realizowanych w ramach bieżącej współpracy transportowej i infrastrukturalnej między Polską a Ukrainą, ze szczególnym uwzględnieniem rynku transportu drogowego i rewizji Umowy Unii Europejskiej z Ukrainą liberalizującej transport drogowy towarów. Rozmowa dotyczyła także przyspieszenia realizacji wspólnych projektów transportowych, z wykorzystaniem uzyskanych z funduszy Unii Europejskiej środków Instrumentu Łącząc Europę (CEF) oraz akcesji w zakresie transportu i infrastruktury Ukrainy do Unii Europejskiej.

Omówiono także podjęte przez obie strony działania, które doprowadziły do zaprzestania protestów polskich przewoźników na drogach dojazdowych do polsko-ukraińskich drogowych przejść granicznych. W tym kontekście minister Dariusz Klimczak wskazał na kilka istotnych aspektów, min. na potrzebę uruchomienia infolinii ukraińskiego systemu e-kolejki w języku polskim, na pilną potrzebę ustalenia jednolitego wzoru raportu danych w zakresie operacji przewoźników z przekroczeniem granicy polsko-ukraińskiej, tak aby mieć możliwość ich porównywania i uspójnienia oraz na realizację przez stronę ukraińską wszystkich kwestii podnoszonych przez stronę polską, które zostały zawarte w porozumieniu z polskimi przewoźnikami.

— Jestem usatysfakcjonowany, że dziś przedyskutowaliśmy konieczność wprowadzenia zmian do Umowy UE-Ukraina liberalizującej transport drogowy. Cieszę się, że pan premier Kubrakov wyraził chęć szukania kompromisu w tej sprawie. Jest to niezwykle ważna deklaracja. Liczę na dalszą konstruktywną postawę strony ukraińskiej w negocjacjach z Komisją Europejską. Zapewniłem także naszych ukraińskich przyjaciół o woli naszego resortu udzielenia wsparcia Ukrainie w procesie akcesji do Unii Europejskiej w wymiarze transportowym. Chcemy dzielić się z nimi naszym doświadczeniem w zakresie wdrażania prawa i standardów UE — powiedział minister Dariusz Klimczak.

Polsko–ukraińskie rozmowy w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Podczas rozmów Ministerstwo Aktywów Państwowych reprezentował wiceminister Marcin Kulasek, delegacji ukraińskiej przewodniczyła wiceminister ds. Strategicznych Gałęzi Przemysłu Anna Gvozdiar. Rozmowy w MAP odbywały się w ramach polsko-ukraińskich konsultacji rządowych, pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska oraz Premiera Ukrainy Denysa Szmyhala.

– Cieszy fakt, że polski premier i prezydent mówią jednym głosem w sprawie pomocy dla Ukrainy i coraz skuteczniej przekonują do tego Europę. Przykładem są Niemcy, którzy zmienili swoją retorykę i zrozumieli, że nie mogą patrzeć tylko przez pryzmat swojej gospodarki – powiedział wiceminister Marcin Kulasek.

Tematem przewodnim spotkania w MAP była współpraca gospodarcza Polski i Ukrainy w sektorze zbrojeniowym. Strona polska wyraziła pełne poparcie dla Ukrainy w walce z rosyjską agresją. Pogłębienie współpracy w dziedzinie obronności oraz rozszerzenie zdolności obronnych leży w interesie obu narodów.

Strona polska zadeklarowała gotowość do współpracy w zakresie przemysłu obronnego: produkcji oraz modernizacji śmigłowców, produkcji amunicji kal. 125 mm na potrzeby broni pancernej, systemów przeciwlotniczych, systemów radiolokacyjnych oraz optyczno-elektronicznych, a także serwisowania czołgów.

Delegacja ukraińska wyraziła podziękowania dla strony polskiej za dotychczasową pomoc humanitarną i wojskową. Jako model współpracy zasadne jest powołanie grup roboczych w celu wykorzystania dotychczasowego doświadczenia armii ukraińskiej z pola walki między zakładami zbrojeniowymi obu państw.

Strona ukraińska pozytywnie oceniła dotychczasową współpracę pomiędzy krajami w relacjach politycznych i liczy na dalszy rozwój współpracy pomiędzy zakładami zbrojeniowymi obu krajów. W rozmowach podkreślona została kwestia rozwoju sił zbrojnych obu państw w celu zwiększenia bezpieczeństwa na kontynencie europejskim.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button