POLSKA

Sejm – podsumowanie 8. posiedzenia. Hołownia spotkał się z premierem Ukrainy Szmyhalem

Podsumowanie 8. posiedzenia Sejmu

Podczas 8. posiedzenia Izby w dniach 20-21 marca posłowie uchwalili ustawę wspierającą finansowanie i rozwój gospodarstw rolnych.

Ponadto Sejm zakończył prace legislacyjne nad przepisami umożliwiającymi przekazanie środków dla Poczty Polskiej SA na sfinansowanie obowiązku świadczenia usług powszechnych w 2024 i 2025 r. Izba rozpoczęła też procedowanie projektu nadającego status języka regionalnego etnolektowi śląskiemu.

Uchwalone ustawy

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Celem nowelizacji jest poprawa dostępności finansowania dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne. Nowe rozwiązania przewidują wyjęcie spod ochrony konsumenckiej kredytów udzielanych rolnikom na ich działalność gospodarczą. Zdaniem wnioskodawców objęcie rolników prowadzących gospodarstwa rolne ochroną konsumencką spowodowało wstrzymanie przez banki akcji kredytowej z uwagi na wysokie koszty pożyczek. W konsekwencji może to prowadzić do zaburzenia stabilnego finansowania i rozwoju gospodarstw rolnych. Uchwalona przez Izbę nowelizacja przewiduje uchylenie obejmujących rolników przepisów ustawy o kredycie konsumenckim i ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej oraz przepisu Kodeksu cywilnego odnoszącego się do niedozwolonych postanowień umownych.

Izba uchwaliła ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Nowelizacja nakłada obowiązek sporządzania sprawozdania o podatku dochodowym na wszystkie duże przedsiębiorstwa wielonarodowe (jednostki dominujące najwyższego szczebla grupy kapitałowej i jednostki samodzielne o odpowiednio skonsolidowanych przychodach – dla jednostek dominujących najwyższego szczebla – i przychodach – dla jednostek samodzielnych, przekraczających w kolejnych dwóch latach kwotę 750 mln EUR) mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Polski, jak i przedsiębiorstwa wielonarodowe spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski za pośrednictwem oddziału lub jednostki zależnej. Zgodnie z uzasadnieniem wdrożenie zmian doprowadzi m.in. do geograficznego powiązania miejsca płacenia podatku dochodowego od osób prawnych z miejscem faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej.

Sejm przyjął poprawki Senatu i skierował do podpisu Prezydenta ustawę o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe, która umożliwi uruchomienie na rzecz Poczty Polskiej SA wstępnej płatności na poczet finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych. Do tej pory finansowanie to miało formę dotacji celowej i stanowi pomoc publiczną, na udzielenie której zgodę musi wyrazić Komisja Europejska. Na podstawie decyzji KE Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) wydaje decyzję, w której m.in. ustala kwotę należnego finansowania kosztu netto. Jak wskazano w uzasadnieniu, z uwagi na przedłużające się postępowanie notyfikacyjne w KE Prezes UKE nie może wydać stosownej decyzji, konieczne zatem było wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego uruchomienie wstępnej płatności netto przed wydaniem decyzji przez KE. Takie rozwiązanie ma zapobiec występowaniu opóźnień w płatnościach. W ustawie podniesiono także maksymalny limit wydatków budżetu państwa na finansowanie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych przez wyznaczonego operatora (Pocztę Polską) z 593 do 750 mln zł w 2024 r. i z 651 mln do 1,302 mln zł w 2025 r.

Pierwsze czytania

Izba rozpoczęła prace legislacyjne nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw. Propozycja zakłada nadanie statusu języka regionalnego etnolektowi śląskiemu. Obecnie językiem regionalnym jest tylko język kaszubski. Rozszerzenie katalogu języków regionalnych o język śląski wiązałoby się ze zmianą innych przepisów. Jedna z tych zmian przewiduje, że w skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych weszłoby dwóch przedstawicieli społeczności posługującej się językiem śląskim. Ponadto, projektowana nowelizacja przyznawałaby osobom posługującym się językiem śląskim m.in. prawo do nauki języka śląskiego oraz nauki w tym języku. Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje podniesienie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich do wysokości równej dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale nie mniejszej niż 60 000 zł. W myśl uzasadnienia, celem proponowanej zmiany jest zmniejszenie wysokości klina podatkowego, podwyższenie płac netto większości obywateli, ustalenie bardziej sprawiedliwych obciążeń podatkowych poprzez wyrównanie kwoty wolnej dla wszystkich oraz oparcie systemu podatkowego na elementarnej zasadzie prawa podatkowego, tj. zasadzie zdolności płatniczej. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na forum Sejmu, po czym propozycja trafiła do rozpatrzenia do Komisji Finansów Publicznych.

Podjęte uchwały

Sejm podjął w głosowaniu uchwałę w sprawie upamiętnienia 90. rocznicy uchwalenia pierwszej ustawy o ochronie przyrody w Polsce.

Izba podjęła także uchwałę w sprawie zmian osobowych w składach komisji sejmowych.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Na wniosek Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe – Trzecia Droga Sejm przeprowadził dyskusję nad przedstawioną przez Ministra Rozwoju i Technologii informacją bieżącą dotyczącą wprowadzenia tzw. wakacji od ZUS.

Posłowie również skierowali szereg pytań odnośnie aktualnych spraw do przedstawicieli rządu. Izba wysłuchała odpowiedzi strony rządowej w kwestiach m.in. wsparcia rozwoju lokalnego transportu drogowego, bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ws. elektrowni w Turowie, zmian dotyczących telewizji Biełsat czy prac w resorcie zdrowia nad programem pomocy chorym na mukowiscyzdozę.

Pozostałe informacje

Izba zapoznała się z informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2023 r. oraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce. Sejm przyjął także w głosowaniu informację rządu dotyczącą możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego przez Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw europejskich, polegającego na zaniechaniu urzędniczym, które doprowadziło do bezpowrotnej utraty przez Polskę zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 4,7 mld euro.

Denys Szmyhal i Szymon Hołownia (fot. Anna Strzyżak/Kancelaria Sejmu)

Wizytę u Marszałka Sejmu złożył premier Ukrainy

28 marca, gościem marszałka Sejmu Szymona Hołowni był premier Ukrainy Denys Szmyhal. Wśród poruszonych przez polityków tematów znalazły się m. in. kwestie współpracy, w tym parlamentarnej, bezpieczeństwa Polski i Ukrainy, dialogu, wsparcia i możliwych działań, w tym dalszej pomocy humanitarnej i dyplomatycznej dla Ukrainy w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Spotkanie odbyło się  bezpośrednio po polsko-ukraińskich konsultacjach międzyrządowych dotyczących ważnych oraz problematycznych tematów, w tym rolnictwa, obronności. – Bardzo się cieszę, że mogę państwa gościć w polskim Sejmie. To dla nas wielki zaszczyt i okazja, by zapewnić o wsparciu, jakiego chcemy jako Polska udzielić waszemu narodowi, który doświadcza nieludzkiej, absurdalnej i niesprawiedliwej agresji ze strony Federacji Rosyjskiej – powiedział Marszałek Sejmu kierując słowa do premiera Szmyhala i delegacji ukraińskiej.

– Mam nadzieję, że ta współpraca, za którą odpowiadamy tu, w Parlamencie, czyli współpraca naszych grup parlamentarnych, delegacji do wspólnego Zgromadzenia Polski i Ukrainy, będzie się rozwijała. Jako Marszałek Sejmu będę się starał robić wszystko, żeby ułatwić to działanie – podkreślił Szymon Hołownia. Marszałek zapowiedział też podjęcie działań, by zapraszać i włączać w prace formatów, w których uczestniczy Polska, również przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Rusłana Stefanczuka. – Najbliższą ku temu okazją będzie spotkanie Przewodniczących Parlamentów Polski i Państw Bałtyckich, które niebawem zorganizuję tu, w Warszawie. Uważam także, że niezależnie od wszystkich formalnych kwestii, Ukraina już jest częścią wspólnoty europejskiej, częścią naszej europejskiej rodziny i im szybciej zaczniemy temu dawać wyraz w praktyce, tym szybciej pójdą też sprawy formalne – dodał.

Odnosząc się do czwartkowych polsko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych Marszałek Sejmu wyraził zadowolenie z doniesień o pozytywnym przebiegu rozmów. – Cieszę się, że został wykonany krok w dobrą stronę w naszych wzajemnych relacjach dotyczących spraw bieżących. Uważam, że stosunki między Polską a Ukrainą powinny być absolutnie modelowe. Nie ma żadnych wątpliwości, że w kwestiach wsparcia militarnego oraz humanitarnego nic się nie zmieni, a jeśli się zmieni, to tylko na lepsze. Natomiast zdarzają się również trudne tematy, jak pomiędzy każdymi innymi sąsiadami – stwierdził Szymon Hołownia.

Dziękując za zaproszenie i gościnę Premier Ukrainy wyraził podziękowanie za wspólny list szefów 23 parlamentów, w tym Marszałka Sejmu, do spikera Izby Reprezentantów Mike’a Johnsona w sprawie poddania pod głosowanie pakietu 60 mld dolarów przeznaczonych na pomoc dla Ukrainy. – Polska jako pierwsza podpisała list. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Ta presja jest niezbędna, mam nadzieję, że na początku kwietnia nasze starania przyniosą skutek – mówił premier Szmyhal. Wyraził również podziękowanie dla Sejmu za podjęcie uchwały w sprawie sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności.

Podsumowując międzyrządowe konsultacje określił je jako „niezwykle owocne”. – Omówiliśmy bardzo szerokie spektrum zagadnień, od energetyki do przemysłu zbrojeniowego i wsparcia militarnego. Dziękuję za inicjatywy, z którymi Polska występuje i do których dołącza. Dwa dni temu została powołana w Warszawie koalicja zdolności opancerzonych na rzecz Ukrainy, której inicjatorem była właśnie Polska – podkreślił Denys Szmyhal. – Również w kwestii rolnictwa odbyliśmy bardzo dobre spotkania i negocjacje – ocenił. – Wierzę, że możemy razem to z dobrym skutkiem przepracować – zaznaczył Szmyhal.

Zdaniem marszałka Hołowni wspólne konsultacje i działania pokazują „niezwykle odpowiedzialne podejście ze strony ze strony rządu Ukrainy, na które również odpowiedzialne będzie podejście ze strony polskiej”. – Obserwujemy wiele działań, które zmuszają nas, by precyzyjnie rozdzielać, co jest rzeczywiście problemem, który mamy na linii Polski i Ukrainy, a co jest rosyjską narracją, która podpala różnice między nami. Najmądrzejsze, co można zrobić, to spróbować zdeeskalować to napięcie, poprzez rozwiązywanie realnych problemów – ocenił Marszałek Sejmu.

– Wolność Ukrainy to jest polska racja stanu. Jesteście bohaterskim narodem i wyrażam najgłębszy szacunek, że wasz naród tak dzielnie walczy. Pamiętajcie zawsze, że macie tu przyjaciół i ludzi, którzy codziennie myślą, jak was w tej walce wesprzeć – zapewnił Hołownia.

W rozmowach stronę polską reprezentowali również przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Michał Kobosko, oraz szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki. Ze strony ukraińskiej obecni byli wicepremier ds. odbudowy Ukrainy, minister rozwoju wspólnot, terytoriów i infrastruktury Ukrainy Oleksandr Kobrakow, minister polityki agrarnej i żywności Ukrainy Mykoła Solskyj, wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olha Stefaniszyna, wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kaczka, a także ambasador Ukrainy w RP Wasyl Zwarycz.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button