ŚWIAT

Rosja. Putin „wygrał” wybory prezydenckie. Nie są legalne, demokratyczne i uczciwe

Putin wybrał się po raz piąty

W dniach 15-17 marca 2024 r. w Rosji odbyły się tzw. wybory prezydenckie.

Głosowanie odbywało się w warunkach skrajnych represji wobec społeczeństwa, uniemożliwiających dokonanie swobodnego, demokratycznego wyboru.

Putin po raz piąty wybrał siebie na prezydenta Rosji.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych

„Wbrew prawu międzynarodowemu „wybory” zorganizowano również na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy: Autonomicznej Republice Krymu i mieście Sewastopolu, jak również na terytoriach obwodów: donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego oraz chersońskiego. Głosowanie przeprowadzono także w mołdawskim Naddniestrzu oraz należących do Gruzji regionach Cchinwali/Osetia Południowa i Abchazja. Tak zorganizowane „wybory” nie mogą być uznane za legalne, wolne, ani uczciwe.

Od początku inwazji na Ukrainę rosyjskie władze znacząco nasiliły represje wobec opozycji politycznej, społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych i niezależnych mediów oraz tych wszystkich obywateli, którzy mają odwagę krytykować działania rosyjskiego reżimu, w tym agresję przeciwko Ukrainie. Szokująca śmierć opozycyjnego polityka, Aleksieja Nawalnego w kolonii karnej stanowiła tragiczną kulminację tych działań. Sukcesywne wprowadzanie represyjnego ustawodawstwa, ograniczającego swobody i prawa obywatelskie w tym również polityczne, cenzura wojenna, politycznie motywowane procesy karne oraz niedopuszczenie do udziału w wyborach kandydatów wyrażających antywojenne poglądy powoduje, że „wybory” nie mogą być uznane za wolne ani za uczciwe.

Polska niezmiennie i stanowczo potępia tego typu działania. Wyrażamy także sprzeciw wobec uniemożliwienia udziału niezależnym rosyjskim obserwatorom w obserwacji procesu głosowania oraz wobec nie zaproszenia obserwatorów OBWE.

Na szczególne potępienie zasługuje nielegalna decyzja władz Kremla o organizacji wyborów na tymczasowo okupowanych ukraińskich terytoriach. Jest to ostentacyjne złamanie prawa międzynarodowego, w tym Karty Narodów Zjednoczonych, i nie może być traktowane inaczej, jak kolejna próba podważenia ukraińskiej niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej. Polska nie uznaje i nigdy nie uzna organizacji oraz rezultatów „wyborów” na tych terytoriach. Rosja powinna zostać pociągnięta do odpowiedzialności za ich organizację i przeprowadzenie na ukraińskich terytoriach.

Polska niezmiennie popiera ukraińską niepodległość, suwerenność i integralność terytorialną w jej międzynarodowo uznanych granicach. Wzywa również Rosję do natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania jej wojsk i uzbrojenia z terytorium Ukrainy. Ponawia również wezwanie do władz rosyjskich o natychmiastowe uwolnienie wszystkich więźniów politycznych bezprawnie przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach.

Polska zdecydowanie potępia także organizację głosowania w Naddniestrzu, w Cchinwali/Osetii Południowej oraz Abchazji bez zgody odpowiednio władz Republiki Mołdawii oraz Gruzji. Również w tych przypadkach „wybory” zostały przeprowadzone w sposób nielegalny i urągający wszelkim standardom prawa międzynarodowego i demokracji.

Президентские выборы в России нельзя считать законными, свободными и честными

15-17 марта 2024 года в России состоялись так называемые президентские выборы. Голосование проходило в условиях жесточайших репрессий против населения, что сделало невозможным свободный демократический выбор.

Вопреки международному праву, „выборы” были организованы и на временно оккупированных территориях Украины: в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также на территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Голосование также проводилось в молдавском Приднестровье и принадлежих Грузии регионах Цхинвал/Южная Осетия и Абхазия. Таким образом организованные „выборы” нельзя считать законными, свободными и честными.

С начала вторжения в Украину российские власти значительно усилили репрессии против политической оппозиции, гражданского общества, неправительственных организаций и независимых СМИ, а также всех тех граждан, которые осмеливаются критиковать действия российских властей, включая агрессию против Украины. Трагической кульминацией этих действий стала шокирующая смерть оппозиционного политика Алексея Навального в исправительной колонии. Последовательное введение репрессивного законодательства, ограничивающего гражданские свободы и права, в том числе политические, военная цензура, политически мотивированные уголовные дела и недопуск к участию в выборах кандидатов, выражающих антивоенные взгляды, означает, что эти „выборы” не могут считаться ни свободными ни честными.

Польша последовательно и решительно осуждает подобные действия. Мы также возражаем против недопуска независимых российских наблюдателей к участию в наблюдении за процессом голосования и неприглашения наблюдателей ОБСЕ.

Особого осуждения заслуживает незаконное решение кремлевских властей о проведении выборов на временно оккупированных украинских территориях. Это является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава Организации Объединенных Наций, и не может рассматриваться иначе как очередная попытка подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Польша не признает организацию и результаты „выборов” на этих территориях. Россия должна понести ответственность за их организацию и проведение на украинских территориях.

Польша неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Польша также призывает Россию немедленно и безоговорочно вывести свои войска и вооружения с украинской территории и повторяет свой призыв к российским властям о немедленном освобождении всех политических заключенных, незаконно содержащихся в российских тюрьмах.

Польша также решительно осуждает организацию голосования в Приднестровье, Цхинвале/Южной Осетии и Абхазии без согласия властей Республики Молдова и Грузии соответственно. В этих случаях „выборы” также были проведены незаконно и в нарушение всех норм международного права и демократии.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button