POLSKA

Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. Inne opłaty

Rada Ministrów

Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r., przedłożoną przez ministra rozwoju, pracy i technologii.

Rząd proponuje przyjęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. w wysokości 3 000 zł oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w kwocie 19,60 zł. Do 15 czerwca Rada Ministrów jest zobowiązana przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w roku następnym.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

 • Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r., tj. 3 000 zł, oznacza wzrost o 200 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2021 r. (2 800 zł).

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych

 • Proponowana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych w 2022 r., tj. 19,60 zł, oznacza wzrost o 1,30 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2021 r.

Sytuacja na rynku pracy

 • Polska od dłuższego czasu utrzymuje się w czołówce państw UE z najniższą stopą bezrobocia i rząd podejmuje wszelkie działania, aby ten trend się utrzymał. Komisja Europejska prognozuje, że w 2021 r. bezrobocie w Polsce będzie najmniejsze w UE i wyniesie 3,5%. Wstępne dane z urzędów pracy wskazują na spadek o 0,1 p.p. m/m stopy bezrobocia rejestrowanego w kwietniu do poziomu 6,3%.
 • Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, liczba pracujących w IV kwartale 2020 r. wynosiła przeciętnie ok. 16,6 mln osób, co oznacza, że zwiększyła się w stosunku do IV kwartału 2019 r. o 88 tys., tj. o 0,5%. Ponadto, systematycznie rośnie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw – według danych GUS z kwietnia br., przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach, o liczbie pracujących powyżej 9 osób, było wyższe o 0,9% r/r i wyniosło 6,3 mln osób.
 • Wzrostowi zatrudnienia towarzyszy także wzrost wynagrodzeń. Zgodnie z danymi GUS, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2021 r. wyniosło 5 805,72 zł brutto, tj. o ok. 9,9% więcej niż przed rokiem.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Rząd chce pomóc samorządom obniżyć koszty gospodarki odpadami oraz poprawić sytuację na krajowym rynku gospodarki odpadami komunalnymi. Chodzi m.in. o uszczegółowienie kwestii dotyczących udziału w systemie gospodarowania odpadami właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, indywidualne rozliczanie mieszkańców budynków wielolokalowych czy podwyższenie kar za niewłaściwe postępowanie z odpadami (np. brak odpowiednich zezwoleń). Ponadto wprowadzony zostanie górny limit opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obliczana jest na podstawie metody „od ilości zużytej wody”.

Najważniejsze rozwiązania

 • Ustalona zostanie maksymalna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obliczana na podstawie metody „od ilości zużytej wody”. Będzie to wysokość 7,8% dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. ok. 150 zł.
 • Uszczegółowiona zostanie kwestia udziału właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w systemie gminnym. W określonym terminie będą oni mogli złożyć oświadczenie o wyłączeniu z tego systemu. Jednocześnie podwyższona zostanie maksymalna stawka opłaty za odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych.
 • Właściciele nieruchomości rekreacyjno-letniskowych będą mogli rozliczać się z opłaty za odpady komunalne, jak właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli od pojemnika.
 • Minister klimatu i środowiska będzie mógł udzielić – w drodze decyzji – odstępstwa dla poszczególnych gmin, jeśli chodzi o sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 • Umożliwione zostanie indywidualne rozliczanie mieszkańców z budynków wielolokalowych z obowiązku selektywnego zbierania odpadów.
 • Wprowadzone zostaną kary pieniężne za gospodarowanie odpadami dla podmiotów, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru.
 • Umożliwiono gminom dopłacanie ze środków własnych do systemu gospodarowania odpadami. Gminy będą mogły skorzystać z tego rozwiązania w sytuacjach nadzwyczajnych, np. wzrostu cen za zagospodarowanie odpadów (brak możliwości pokrycia wszystkich kosztów z pobranych od mieszkańców opłat czy konieczność znacznego podwyższenia pobieranych opłat).
 • Wprowadzone zostaną rozwiązania, które usprawnią funkcjonowanie instalacji przetwarzających odpady komunalne:
 • umożliwiono dłuższe magazynowanie odpadów;
 • skrócono czas na podjęcie działalności objętej zezwoleniem z dwóch lat do roku;
 • zniesiono obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Dotyczy to podmiotów gospodarujących odpadami niepalnymi, które nie są odpadami niebezpiecznymi.

Gminy powinny zapewnić w pierwszej kolejności przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów zebranych selektywnie oraz odpadów powstających w procesie sortowania. W efekcie, mniej odpadów powinno trafiać na składowiska, co zmniejszy koszty gminy związane z zagospodarowaniem odebranych odpadów.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button