POLSKA

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic. Skutki burz

Nawałnice nad Polską

Jest możliwa pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic.

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych.

Kwota zasiłku do 6 tysięcy zł. Podstawą do wypłaty jest przeprowadzony wywiad środowiskowy (tylko cześć VII kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego).

Wypłaty świadczenia dokonuje właściwy terytorialnie ośrodek pomocy społecznej.

Pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego

Kwota zasiłku wynosi do 20 tysięcy złotych (w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota zasiłku może być wyższa niż 20 tysięcy złotych, ale nie wyższa niż 100 tysięcy złotych).

Pomoc na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego

Kwota zasiłku nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych.

Niezbędna jest decyzja o nakazie rozbiórki oraz oszacowanie szkody przez osobę posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Inne możliwe formy pomocy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

 • Udzielenie niezbędnego schronienia, posiłku, ubrania
 • Praca socjalna
 • Poradnictwo specjalistyczne
 • Wsparcia w formie interwencji kryzysowej
 • Pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

SKUTKI BURZ

27 czerwca (godz. 00:00-23:49)

 • 27 czerwca straż pożarna odnotowała 2 335 interwencji związanych z usuwaniem skutków zjawisk atmosferycznych (najwięcej w województwach: podkarpackim – 1 122, śląskim – 579 i mazowieckim– 134. W związku intensywnymi opadami deszczu, do województwa podkarpackiego (powiat rzeszowski i przeworski) zadysponowano 2 kompanie przeciwpowodziowe (z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego). W działaniach łącznie udział bierze 2 547 pojazdów straży pożarnej oraz 10158 ratowników.
 • 27 czerwca na terenie województwa podkarpackiego odnotowano łącznie 1122 zdarzenia związane ze skutkami frontu burzowego. Najwięcej w powiatach: jasielskim – 567, krośnieńskim – 176, przemyskim – 136, brzozowskim-84, łańcuckim – 51, rzeszowskim – 37 i przeworskim – 24. Główne działania polegają na pompowaniu wody z zalanych budynków, posesji i odcinków dróg, usuwaniu połamanych konarów i drzew oraz udrażnianiu przepustów drogowych. Konieczna była również ewakuacja 29 osób z zalanych budynków w powiecie jasielskim, w miejscowości Trzcinica oraz 15 osób w powiecie krośnieńskim w gminie Jedlicze. Nieprzejezdna jest także DK 28 w Trzcinicy. Podtopionych zostało kilkaset budynków i obiektów, w tym mieszkalnych, gospodarczych oraz użyteczności publicznej. Uszkodzonych zostało około 500 budynków mieszkalnych, z których ewakuowano łącznie 152 osoby. Wystąpiły szkody w infrastrukturze drogowej i mostowej. Deszcz w krótkim czasie spowodował wystąpienie z koryt mniejszych cieków wodnych i potoków powodując liczne, nagłe podtopienia. Wojewoda Podkarpacki wydała polecenie uruchomienia gminnych ośrodków pomocy społecznej w celu wypłacania zasiłków celowych (6 tys. zł). Odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym dokonana została ocena sytuacji oraz podejmowanych działań. 28 czerwca we wczesnych godzinach rannych do powiatu jasielskiego zostanie skierowane dwa policyjne śmigłowce (z Warszawy i Krakowa).
 • 27 czerwca na terenie województwa dolnośląskiego – w m. Lubań watr zerwał część dachu z budynku sali gimnastycznej przy szkole. We wsi Komarno (p. jeleniogórski) wiatr zerwał cześć dachu z budynku wielorodzinnego. 10 osób zostało ewakuowanych (7 dorosłych i 3 dzieci). Nikt nie został poszkodowany.
 • województwo śląskie – w Katowicach został podmyty wiadukt. DK 86 nieprzejezdna w obu kierunkach (most nie nadaje się do użycia). Zorganizowano objazdy.

SKUTKI BURZ – 28 czerwca (godz. 00:00-05:00)

 • 28 czerwca straż pożarna od godz. 00:00 do godz. 06:00 odnotowała 160 interwencji.
 • O godz. 6.00, bez prądu na terenie kraju pozostawało łącznie 6 786 odbiorców, w województwach: podkarpackim – 6,5 tys., dolnośląskim – 280 i opolskim – 96.

Premier w województwie podkarpackim: Nikt nie zostanie bez pomocy

W związku z trudną sytuacją powodziową premier Mateusz Morawiecki udał się na Podkarpacie, by nadzorować działania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W województwie oprócz straży pożarnej w pomoc zaangażowane są także Wojska Obrony Terytorialnej.

Szef rządu po odprawie z wojewodą podkarpackim oraz odpowiednimi służbami poinformował, że w wielu miejscowościach brakuje wody pitnej. Potrzebującym zapewniane są miejsca noclegowe również w szkołach. Jak podkreślił, „W kontekście zeszłorocznej powodzi wyciągnęliśmy wnioski i podnieśliśmy wały o ponad metr. Sytuacja na tych terenach jest opanowana”. Podziękował również służbom za działanie.

Premier Mateusz Morawiecki zapewnił o uruchomieniu rezerwy państwowej, by wszelka niezbędna pomoc jak najszybciej trafiła do podtopionych domów. Jak dodał „Zapewnimy sprawną wypłatę odszkodowań”.

Premier odwiedził podtopione tereny, by oszacować zniszczenia, które spowodowała woda. Poinformował, że Strażacy cały czas pracują oraz że przybędą dodatkowe oddziały wojsk. „Chcemy dotrzeć do ludzi. Staramy się to robić przez służby wojewody i starostów, aby zapewnić mieszkańcom to, czego potrzebują” – mówił.

Sytuacja w województwie podkarpackim

26 czerwca na terenie województwa podkarpackiego w wyniku intensywnych opadów deszczu uszkodzonych zostało 380 budynków mieszkalnych, wystąpiły szkody w infrastrukturze drogowej i mostowej. Nieprzejezdne zostały odcinki dróg DK28, DW 835, DW 877, nawalny deszcz w rejonie Rzeszów-Kańczuga-Przeworsk spowodował wezbrania małych potoków i pękania wałów. W m. Manasterz doszło do uszkodzenia mostu. Na zbiorniku przyzaporowym na Wisłoku w Rzeszowie zostało prewencyjnie obniżone piętrzenie.

Zbiornik Kańczuga na rzece Mleczka Wschodnia o pojemności 3 mln m3 był napełniony w ponad 90 proc. Zalewane zostały domy poniżej zbiornika w m. Siedleczka. Na rzece Sawa w m. Handzlówka został zerwany most na drodze powiatowej.

Zarządzono ewakuację mieszkańców posesji zagrożonych zalaniem. Czoło fali przemieszczało się w kierunku m. Sonina i Głuchów o godz. 19:50 znajdowało się w Albigowej. Na rzece Strug (prawostronny dopływ Wisłoka) przemieszczała się fala od miejscowości Dylągówka i Chmielnik w gm. Chmielnik.

Magazyny przeciwpowodziowe

Wojewoda Podkarpacki uruchomiła magazyny przeciwpowodziowe. W województwie podkarpackim funkcjonuje 6 wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych, z których niezwłocznie wydawano niezbędny sprzęt w postaci worków, folii oraz sprzętu kwatermistrzowskiego tj. łóżka, koce i śpiwory do zabezpieczenia miejsc do przyjęcia osób ewakuowanych.

Magazyny są w pełni doposażone, a asortyment w nich zgromadzony zabezpiecza potrzeby prowadzonych działań ratowniczych.

Akcja ratownicza

PSP odnotowała ok. 400 interwencji na terenie województwa. Najczęściej interweniowali w powiatach: rzeszowskim, przemyskim oraz właśnie przeworskim. Wojewoda uruchomił magazyny przeciwpowodziowe. Na bieżąco są wydawane worki i łóżka. Z terenów zagrożonych ewakuowano ok. 400 osób, najwięcej w powiecie łańcuckim – 50, przemyskim – 30, przeworskim – 15 oraz rzeszowskim – 13.

W akcję ratowniczą zaangażowane są siły i środki Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Sił Zbrojnych RP, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej i wojska inżynieryjne. Ponadto w gminie Bircza w powiecie przemyskim do wsparcia działań ewakuacyjnych zadysponowany został śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Sanoka wraz z ratownikami Bieszczadzkiej Grupy GOPR oraz śmigłowiec Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, gdzie wykorzystano techniki linowe do podjęcia osób z zalanych domów.

Z woj. małopolskiego oraz woj. świętokrzyskiego skierowano do Rzeszowa dodatkowe siły i środki PSP w postaci dwóch kompanii przeciwpowodziowych.

Podkarpacie – skutki nawałnic (fot. Adam Guz/KPRM)

Policjanci monitorują sytuację na terenach popowodziowych

Sytuacja na drogach naszego regionu w dalszym ciągu jest trudna, a lokalne podtopienia powodują utrudnienia w komunikacji. Po wczorajszych ulewach, nieprzejezdna jest droga krajowa nr 28, na ul. Piłsudskiego w Jaśle. Utrudnienia występują także na wielu odcinkach dróg w powiatach rzeszowskim, przemyskim, łańcuckim i przeworskim. Funkcjonariusze monitorują miejsca zagrożone powodzią, dbają o bezpieczeństwo podróżujących drogami naszego regionu, a w razie konieczności kierują na objazdy.

W ostatnich dniach podkarpaccy policjanci pełnią służbę w rejonach dotkniętych powodzią. Współpracują z innymi służbami i monitorują drogi w rejonach zagrożonych podtopieniami. Sprawdzają, czy główne ciągi komunikacyjne są przejezdne, a w razie utrudnień, kierują na objazdy.

Intensywne opady spowodowały, że krajowa 28, na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Lwowską w Jaśle, jest nieprzejezdna. Utrudnienia występują także łączniku drogi wojewódzkiej nr 992 (ul. Lwowska z Piłsudskiego w Jaśle) i drogach lokalnych.

W dalszym ciągu występują utrudnienia w Hadlach Szklarskich i w Hadlach Kańczuckich. Mimo, że droga wojewódzka nr 835, jest częściowo odblokowana, to nadal występują utrudnienia spowodowane zerwaniem nawierzchni.

W Dylągówce w powiecie rzeszowskim, na drodze wojewódzkiej nr 887, ruch wahadłowy dla samochodów osobowych z powodu osuwiska ziemi.

Utrudnienia występują także na drogach powiatowych, w miejscowości Tarnawka (powiat łańcucki), gdzie zerwane zostały dwa mosty i uszkodzona nawierzchnia oraz w miejscowości Handzlówka.

Z utrudnieniami muszą się również liczyć kierowcy jadący drogą powiatową w miejscowości Brzózka (powiat przemyski). Uszkodzona jest tam nawierzchnia drogi.
(KPRP)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button