POLITYKA

„Nowy ład”. „Propaganda +” PiS trwa! Worek bez dna

"Nowa Nadzieja"

Prawo i Sprawiedliwość z nowym planem „Nadzieją”.

Premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński o nim mówili na prezentacji programu. Skąd na to PiS weźmie pieniądze? Znów obiecuje i znów nie zrealizuje swoich obietnic jak z 2015 roku?!

Prawo i Sprawiedliwość – „Nowy ład” (fot. PiS)

„Nowy ład” wg. PiS to m.in.

„Polski Ład to nasz plan na czas po pandemii, w którym przedstawione zostały propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Plan, który przewiduje działania i inwestycje m.in. w zdrowie, rodzinę czy energetykę. To nasza odpowiedź na rzeczywistość postcovidową.

I. Plan na zdrowie

7 proc. PKB na zdrowie

Celem jest osiągnięcie średniej wydatków na zdrowie w relacji do PKB w ciągu 6 lat. Na zdrowiu się nie oszczędza, a nowe środki będą przeznaczone na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie.

WYŻSZE WYNAGRODZENIA KADR MEDYCZNYCH

Minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych zostanie podwyższone. Przy wzroście nakładów na zdrowie kluczowe będzie także odpowiednie opłacanie specjalistów.

KADRY MEDYCZNE

Wprowadzimy szybką ścieżkę wejścia do zawodu dla pielęgniarek, które mają kwalifikacje, a nie pracują w zawodzie. Udostępnimy atrakcyjne kredyty na start dla medyków po egzaminie specjalizacyjnym lub powrocie z zagranicy. Dodatkowo będziemy sukcesywnie zwiększać liczbę lekarzy specjalistów. Planowane jest także dalsze zwiększanie wynagrodzeń młodych lekarzy, w szczególności w dziedzinach priorytetowych, a także wprowadzenie kredytów na studia niestacjonarne oraz stypendiów na studia medyczne i specjalizacje (bezzwrotnych po odpracowaniu w publicznym systemie ochrony zdrowia).

FUNDUSZ MODERNIZACJI SZPITALI I FUNDUSZ MEDYCZNY

Program unowocześniania i modernizacji infrastruktury będzie się opierać na przekazywaniu samorządom środków na realizację inwestycji w placówkach opieki zdrowotnej funkcjonujących na ich terenie. Taki mechanizm pozwoli na sprawne przeprowadzanie remontów i dostosowywanie infrastruktury w przychodniach lekarzy rodzinnych i poradniach specjalistycznych. Fundusz Medyczny posłuży finansowaniu drogich terapii, onkologii i realizacji badań nad nowymi terapiami.

„PROFILAKTYKA 40+”

Uruchomimy program badań profilaktycznych finansowany ze środków publicznych. Aby jak najwięcej Polaków wzięło w nich udział, planujemy połączyć je z okresowymi badaniami w zakresie medycyny pracy.

KRAJOWA SIEĆ ONKOLOGICZNA

Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej przyniósł bardzo obiecujące efekty, dlatego będziemy ją nadal rozbudowywać. Udało się nie tylko przyspieszyć dostęp do lekarza i niezbędnych badań, ale także odnotowano kilkakrotne zwiększenie poprawnych i pełnych pakietów badań, co jest kluczowe we właściwej diagnostyce onkologicznej.

KRAJOWA SIEĆ KARDIOLOGICZNA

Celem jest budowa programu, który umożliwi nielimitowany dostęp pacjentów kardiologicznych do diagnostyki i terapii, koordynację leczenia, wdrożenie programów prewencji pierwotnej i wtórnej, a przez to obniżenie śmiertelności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, pozostających wciąż głównymi przyczynami zgonów Polaków.

USPRAWNIONA NOCNA POMOC LEKARSKA

Szpitale od tej pory będą działać na zasadzie trzech etapów kontaktu z pacjentem w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Pierwszy poziom to wstępna diagnostyka i e-rejestracja pacjenta; drugi – sieć powiatowych ambulatoriów całodobowych, trzeci – interwencja karetki ratownictwa medycznego i transport do szpitalnego oddziału ratunkowego.

ZNIESIENIE LIMITÓW U SPECJALISTÓW

Rozszerzymy opiekę ambulatoryjną i zniesiemy limity przyjęć u specjalistów we wszystkich dziedzinach medycyny dla wszystkich Polaków, także u pacjentów poniżej 18. roku życia. Efektem tej zmiany będzie skrócenie kolejek.

II. Uczciwa praca – godna płaca

Obniżka podatków dla 18 mln Polaków – kwota wolna na europejskim poziomie

Podniesiemy kwotę wolną dla wszystkich pracujących Polaków do 30 tys. PLN. Skutkiem będzie wzrost progresywności klina podatkowego – niższe podatki dla osób o niskich i średnich dochodach. Kwota wolna w wysokości 30 tys. PLN oznacza w istocie brak podatku od płacy minimalnej. Po takiej zmianie kwota wolna w Polsce znajdzie się na poziomie porównywalnym z Niemcami, Francją czy Irlandią. Aby zagwarantować wyższe dochody systemu ochrony zdrowia, zmiany obejmą także wprowadzenie takich samych zasad opłacania składki zdrowotnej dla działalności gospodarczych jak w przypadku umów o pracę (proporcjonalnie do dochodu).

PIERWSZY RAZ OD 12 LAT PODNIESIEMY PRÓG PODATKOWY

Podniesiemy próg podatkowy z 85 tys. do 120 tys. PLN, co pozwoli zatrzymać więcej pieniędzy w kieszeniach przedstawicieli klasy średniej. Od 2019 r. wszyscy podatnicy płacą niższy podatek, bo obniżyliśmy stawkę z 18 do 17 proc., a teraz dochody objęte stawką 32 proc. będą dotyczyć tylko tych uzyskanych powyżej 120 tys. PLN. To oznacza, że z każdej złotówki od kwoty 120 tys. PLN podatek będzie wynosił 32 grosze, a od tej powyżej 85 tys. do 120 tys. – 17 groszy zamiast wcześniejszych 32.

ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ

Ulga w PIT dla osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających roczny dochód w przedziale 70-130 tys. PLN. Dzięki uldze reforma będzie neutralna dla podatników zatrudnionych na umowę o pracę z dochodem od 6 do 10 tys. PLN miesięcznie.

REFORMA WSPARCIA ZATRUDNIENIA

Istniejący w Polsce od ponad 20 lat system wspierania zatrudnienia wymaga unowocześnienia – w ramach planowanej reformy powiatowe urzędy pracy zmienią swoje zadania ukierunkowując działania na wspieranie nie tylko osób poszukujących pracy, ale także pracowników poszukujących możliwości rozwoju i nowych kompetencji i pracodawców poszukujących pracowników. Procedura rejestracji osób bezrobotnych dla potrzeb ubezpieczenia zdrowotnego zostanie przeniesiona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co umożliwi zmniejszenie biurokracji w urzędach pracy. Wojewódzkie urzędy pracy kontynuować będą swoje zadania koordynacji wsparcia dla rynku pracy na poziomie regionalnym – współpracując z uczelniami i ośrodkami szkoleniowymi i wspierając planowanie rozwoju kompetencji pracowników. W ramach nowego podejścia do kształcenia ustawicznego umożliwimy wszystkim chętnym możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

UŁATWIENIE ŁĄCZENIA PRACY Z ŻYCIEM RODZINNYM

Wprowadzimy ułatwienia dla pracy w niepełnym wymiarze godzinowym. Zmienimy definicję osoby bezrobotnej, by zachęcać do aktywizacji zawodowej w niepełnym wymiarze czasu pracy tych, którzy nie mogą podjąć pracy na pełen etat. Będziemy promować takie praktyki szczególnie w administracji publicznej, instytucjach rządowych i spółkach Skarbu Państwa.

UREGULOWANIE PRACY ZDALNEJ

Stworzymy zapis umożliwiający świadczenie pracy z dowolnego miejsca, w ramach wykorzystania sprzętu zapewnionego przez pracodawcę. Dla ułatwienia organizacji pracy zdalnej zaproponujemy formułę diety lub ryczałtu na pracę zdalną.

ULGA PIT NA POWRÓT Z EMIGRACJI

Dzięki polityce gospodarczej rządu Zjednoczonej Prawicy, w ciągu ostatniej kadencji ponad 100 tys. Polaków wróciło do kraju. Może być ich jednak więcej. Powracający Polacy już od 2022 r. będą mogli wskazać w zeznaniach podatkowych kwotę do opodatkowania niższą o 50 tys. PLN, podobnie w 2023 r.

LIKWIDACJA LUKI W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN

Zobligujemy duże firmy do tego, aby na żądanie pracownika w ciągu 30 dni musiały uzasadnić powód wypłacania określonego wynagrodzenia. Zatrudnieni będą mogli też zażądać informacji o przeciętnych zarobkach osób płci przeciwnej wykonujących takie same lub podobne obowiązki. Dodatkowo wzmocnimy edukację antydyskryminacyjną.

III. Dekada rozwoju

500 tys. nowych miejsc pracy

W czasie kryzysu państwo musi wziąć na siebie rolę głównego inwestora. Dzięki emisji obligacji rozwojowych możliwe będzie uruchomienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego funduszu, który po ustaniu pandemii sfinansuje odbudowę i modernizację kraju. Te środki – oprócz 770 mld PLN w ramach Polityki Spójności i Funduszu Odbudowy – posłużą do osiągnięcia europejskiego poziomu życia. Fundusz Polski Ład da nie tylko impuls rozwojowy, ale także realnie zmieni jakość życia mieszkańców zarówno dużych, jak też średnich i małych miast. Będzie wspomagał finansowo następujące zadania:

1. Nowoczesna Infrastruktura

rozbudowa sieci autostrad i dróg ekspresowych, rozwój i remont dróg lokalnych, inwestycje w drogi kolejowe, budowa obwodnic, likwidacja niebezpiecznych miejsc

ponad 2 tys. km nowych dróg ekspresowych i autostrad
ponad 100 mostów i obwodnic
przebudowa 50 tys. km dróg, wielu kilometrów chodników lub ścieżek rowerowych, remont miejscowych mostów, tysiące bezpiecznych przejść dla pieszych

2. Transport

nowe i ekologiczne tabory, rozbudowa kolei aglomeracyjnej, inwestycje w porty i centra logistyczne

tysiące nowych nisko i zeroemisyjnych autobusów wymiany taboru autobusowego
nowe koleje aglomeracyjne
rozbudowa strategicznych portów i centrów logistyczych
15 tys. km zmodernizowanych dróg kolejowych.

3. Dostępne usługi społeczne

modernizacja placówek medycznych, edukacyjnych sportowych i kulturalnych, rewitalizacja przestrzeni publicznej

remont i doposażenie 700 małych oddziałów szpitalnych rocznie i 200 większych
zwiększenie dostępności do opieki medycznej, w tym m.in. setki nowych pracowni specjalistycznych (tomo- grafów, rezonansów)
budowa żłobków dla 10 tys. dzieci, setki przedszkoli, 54 ponad 4 tys. świetlic oraz remonty w prawie 4 tys. szkół
rozwój lokalnej infrastruktury społecznej: setki świetlic wiejskich, domów seniora, centrów integracji i domów pomocy
setki działań z zakresu zazieleniania miast
wsparcie dla modernizacji 3,6 tys. boisk, centrów sportowych czy ogólnodostępnej infrastruktury fitness
zwiększenie do 80 proc. dofinansowania na budowę blisko 300 sal gimnastycznych i 100 basenów w gminach, które nie posiadają takich obiektów
rewitalizacja lub unowocześnienie co najmniej 300 obiektów infrastruktury kulturalnej i turystycznej

4. Cyfrowa Polska

nowa infrastruktura informatyczna, walka z wykluczeniem cyfrowym

5G we wszystkich obszarach miejskich i wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych do 2025 r.
ucyfrowienie wszystkich chętnych samorządów i lokalnych usług publicznych
setki kilometrów światłowodów umożliwiających szybką transmisję danych
dokończenie likwidacji białych plam w dostępie do internetu – ponad milion kolejnych gospodarstw domowych mających szerokopasmowy dostęp do internetu

5. Inwestycje w Twój dom

rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa lokalnych oczyszczalni, program wymiany źródeł ciepła, fotowoltaika, mała retencja

tysiące kilometrów nowoczesnej sieci wodno-kanalizacyjnej i kilkaset nowych oczyszczalni
blisko milion budynków z nowym, ekologicznym źródłem ciepła dzięki programowi Czyste Powietrze
setki tysięcy domów z dofinansowaną instalacją fotowoltaiczną dzięki programowi Mój Prąd
setki tysięcy domów z instalacją retencji wody w ramach programu Moja Woda

6. Czysta energia

rozbudowa sieci energetycznej, rozwój technologii OZE, modernizacja ciepłowni:

setki kilometrów nowoczesnej infrastruktury energetycznej
500 mln EUR na inwestycje w farmy wiatrowe oraz infrastrukturę towarzyszącą
120 nowych lub zmodernizowanych ciepłowni

IV. Rodzina i dom w centrum życia

Mieszkanie bez wkładu własnego

Program zwiększający dostępność do finansowania własnego mieszkania obejmie trzy grupy klientów: tych, którzy chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego, tych, którzy szukają go na rynku wtórnym, społecznym, a także tych, którzy chcą wybudować dom. Wkład własny dla polskich rodzin gwarantowany, zapewniany lub spłacany przez państwo rozwiąże najważniejszy problem młodych rodzin oraz rodzin wielodzietnych, czyli posiadanie własnego mieszkania. Państwo będzie gwarantować maksymalnie 100 tys. PLN wkładu własnego dla biorących kredyt lub oferować dofinansowanie w wysokości do 160 tys. PLN dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego czy też rodzin wielodzietnych (w zależności od liczebności rodziny). Łącznie z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” będzie mogło skorzystać około 80 tys. rodzin rocznie. Instrument skierujemy do osób od 20. do 40. roku życia. Wysokość otrzymanego finansowania będzie uzależniona od liczby dzieci w rodzinie – 20 tys. PLN w przypadku drugiego dziecka, 60 tys. PLN – trzeciego, 20 tys. PLN – każdego kolejnego. Aby zmniejszyć ryzyko wzrostu cen, zostanie wprowadzony poziom ceny maksymalnej za 1 m2 nieruchomości, która będzie kwalifikować się do programu.

MÓJ DOM 70M2 – BEZ ZBĘDNYCH FORMALNOŚCI

Po sukcesie budowy małych domków rekreacyjnych tylko na podstawie zgłoszenia czas na kolejny krok w stronę budownictwa bardziej przyjaznego obywatelom. Wprowadzimy nowe przepisy regulujące budowę małych domów mieszkalnych. Realizacja budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa bez pozwolenia, kierownika i książki budowy, a jedynie na podstawie zgłoszenia. Oznacza to skrócenie procesu budowlanego nawet do kilku tygodni i oszczędności co najmniej kilku tysięcy PLN dla inwestora.

POWSZECHNY I BEZPŁATNY DOSTĘP DO BADAŃ PRENATALNYCH

Zapewnimy dostęp do diagnostyki prenatalnej dla wszystkich kobiet w ciąży. Obecnie działający Program Badań Prenatalnych skierowany jest tylko do kobiet przynależących do grupy ryzyka. Rozszerzenie bezpłatnej diagnostyki na wszystkie kobiety w ciąży pozwoli obniżyć śmiertelność okołoporodową, a także umożliwi wczesne leczenie chorób dzieci już w łonie matki.

DARMOWA SZCZEPIONKA PRZECIWKO HPV

Wirus HPV jest najczęstszą przyczyną występowania raka szyjki macicy. W Polsce w ciągu roku diagnozuje się ten nowotwór u ok. 3,5 tys. kobiet, z których niestety około połowa umiera. W takiej sytuacji państwo nie może być bezczynne, dlatego zagwarantujemy darmową szczepionkę przeciwko HPV.

ROZSZERZENIE PROGRAMU MALUCH+

Tworzenie i utrzymywanie przyzakładowych żłobków to nie tylko standard społeczny, ale wręcz cywilizacyjny. W ramach programu „Maluch+ utworzymy nową, osobną ścieżkę dla firm, instytucji rządowych i samorządowych, będących dużymi pracodawcami (powyżej 250 pracowników), aby wspierać takie inicjatywy.

KORZYSTNIEJSZE ROZLICZANIE PODATKÓW DLA MAŁŻEŃSTW

Zaproponujemy zmiany w zakresie wspólnego rozliczania małżonków. Podatnicy będą mogli rozliczyć się razem ze współmałżonkiem już w roku zawarcia małżeństwa, a nie dopiero w roku kolejnym. Ta znaczna korzyść podatkowa będzie wiązać się ze zmniejszeniem dochodów dla sektora finansów publicznych o ok. 100 mln PLN.

WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ PRACY DLA RODZICÓW

Łączenie obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi nie jest łatwe. Aby to zmienić wprowadzimy rozwiązania prawne, które przyniosą ulgę pracującym rodzicom. W przypadku, gdy rodzice nie będą mieli dostępu do usługi instytucji opiekuńczych, oboje uzyskają większą elastyczność w wykonywanej pracy. Pracodawca będzie zobowiązany zgodzić się na wykorzystanie przynajmniej jednego z trzech instrumentów: (1) świadczenia pracy w formie telepracy bądź pracy zdalnej, (2) pracy w zmniejszonym wymiarze godzin lub (3) przesunięcia godzin rozpoczynania i kończenia pracy. Wybór instrumentu pozwalającego na uelastycznienie pracy młodych rodziców będzie uzależniony od charakteru wykonywanej pracy oraz dokonany w formie porozumienia pracodawcy z pracownikiem.

V. Polska – nasza ziemia

WIĘKSZA SWOBODA PRACY ROLNICZEJ

Pewne rodzaje prac w gospodarstwie przy wykorzystaniu maszyn rolniczych muszą być wykonywane w bardzo wczesnych lub bardzo późnych porach dnia lub wręcz nocy. Wprowadzone zostaną nowe normy regulujące takie działania. Opiniowanie i podejmowanie decyzji o zezwoleniu na przedsięwzięcia wpływające na środowisko rolnicze (wiejskie) zostanie przeniesione ze szczebla samorządowego na wyższy (w zależności od skali oddziaływania – wojewódzki lub krajowy).

JESZCZE WIĘKSZY ZWROT AKCYZY ZA PALIWO ROLNICZE

Zwiększymy stawkę dopłat za paliwo rolnicze ze 100 PLN za 1 ha – do 110 PLN za 1 ha. Przedstawimy także nowy system rozliczeń, wygodny dla rolnika i tańszy dla państwa.

WIĘCEJ ZIEMI DLA ROLNIKÓW

Stworzymy centralny system informatyczny katalogujący zasób państwowej ziemi. KOWR zarządza w przybliżeniu 1,4 mln ha ziemi państwowej, z czego pozostało ok. 200 tys. ha do rozdysponowania na dzierżawę. Katalog pozwoli szybciej udostępnić ziemię rolnikom, wskazywać nowe tereny inwestycyjne oraz identyfikować podmioty bezumownie gospodarujące na państwowej ziemi.

VI. Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek

Centrum Dziecka i Rodziny

Centrum Dziecka i Rodziny (CDR) będzie nową jednostką systemu oświaty, wspomagającą rozwój dzieci, osób uczących się oraz rodzin oczekujących lub wychowujących dzieci. CDR-y powstaną z rozwinięcia i wzmocnienia funkcji publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Do ich podstawowych zadań będzie należało wspieranie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi od najmłodszych lat życia dzieci, prowadzenie oceny funkcjonalnej dzieci i osób uczących się, w tym uczniów, słuchaczy, studentów i osób dorosłych w kształceniu ustawicznym. Przygotowanie oferty dla rodzin w zakresie rozwijania kompetencji wychowawczych i wspierania rozwoju swoich dzieci (warsztaty, kursy). Ponadto CDR-y będą udzielały także konsultacji i zapewnią doradztwo specjalistów z innych sektorów (asystentów rodziny, pracowników socjalnych).

NARODOWY EDUKACYJNY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS PO COVID-19

Aby zniwelować wzrost luki edukacyjnej i uniknąć krzywdzącego syndromu straconego pokolenia uruchomimy dodatkowe, dobrowolne zajęcia, których celem nie będzie robienie sprawdzianów i ocenianie, a stworzenie możliwości uzupełnienia materiału i wiedzy tam, gdzie na skutek pandemii pojawiły się zaległości. Oprócz nadrabiania wiedzy drugim elementem programu będzie promocja aktywności sportowej przez turnieje w najpopularniejszych dyscyplinach. Towarzyszyć temu będzie program realizowany z Akademiami Wychowania Fizycznego w całym kraju, nakierowany na szkolenia nauczycieli WF w celu efektywnego wykorzystania lekcji WF dla skutecznej poprawy kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po nauce zdalnej oraz tworzenia pozalekcyjnych profesjonalnych klubów sportowych. Szkolenia nauczycieli będą zawierały także bardzo ważny komponent psychologicznego wsparcia dzieci i młodzieży. Program będzie finansowany z funduszu COVID, a wszelkie materiały oraz propozycje formy zajęć przygotowane zostaną w MEiN, z uwzględnieniem każdego przedmiotu i wszystkich poziomów nauczania. Program rozpocznie się w 2021 r., a jego kontynuacja będzie możliwa w kolejnych latach.

VII. Dobry klimat dla firm

Dla małych przedsiębiorstw

NIŻSZE PODATKI DLA MIKROFIRM

Dzięki reformie wprowadzającej wysoką kwotę wolną od podatków, obniżone zostaną także obciążenia dla 500 tys. firm, które mają dochody do poziomu 6 tys. PLN miesięcznie. Najmniejszym firmom zostanie dzięki temu 2 tys. PLN rocznie.

ULGA NA PROTOTYPY

Konstrukcja prototypu to często niezbędny, a jednocześnie bardzo kosztowny warunek pomyślnej komercjalizacji produktu. System podatkowy powinien wspierać wysiłki przedsiębiorców w tworzeniu prototypów. Rozwiązanie bazuje na koncepcji funkcjonującej we Francji.

Dla średnich przedsiębiorstw

ULGA NA AUTOMATYZACJĘ I ROBOTYZACJĘ PRODUKCJI

Wsparcie podatkowe będzie impulsem, który pobudzi przedsiębiorców do inwestycji w bardziej efektywne, długoterminowe projekty rozwojowe.

PODATKOWE WSPARCIE EKSPANSJI ZAGRANICZNEJ

Chociaż bezpośrednie wsparcie ekspansji nie jest możliwe, system podatkowy może uwzględniać wiele kosztów pośrednich tak, by firmy mogły się rozwijać na innych rynkach.

ULGA NA IPO

Wejście na rynek publiczny pozwala na szybki rozwój przedsiębiorstw. Podmioty działające na tym rynku stanowią trzon krajowej gospodarki. Ulga podatkowa ma wpłynąć na zmniejszenie kosztów wejścia na giełdę.

Dla dużych przedsiębiorstw

INTERPRETACJE 590, CZYLI PEWNOŚĆ OPODATKOWANIA W PIERWSZYCH LATACH INWESTYCJI

Jest to odpowiedź na potrzeby potencjalnych inwestorów, którzy potrzebują dokumentu wiążącego administrację podatkową.

CENTRUM OBSŁUGI PODATKOWEJ INWESTORA

Zmieniamy filozofię współpracy z kluczowymi partnerami. W Ministerstwie Finansów powstanie specjalne biuro odpowiedzialne za kontakty z inwestorami strategicznymi.

UPROSZCZENIA W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH

Uproszczenie w rozliczaniu cen transferowych dla holdingów inwestujących w Polsce.

VIII. Czysta energia, czyste powietrze

CZYSTE POWIETRZE

Usprawnimy program Czyste Powietrze: wprowadzimy możliwości składania wniosku o dofinansowanie przez system bankowy, zaprojektowany mechanizm prefinansowania inwestycji dla najuboższych. Nowa odsłona programu to m.in. całkowite odejście od finansowania kotłów węglowych i wsparcie dla powszechnego zastosowania pomp ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych, budynkach wielorodzinnych oraz ciepłownictwie.

WODA DLA POLSKI

Susza to jedno z największych wyzwań klimatycznych naszych czasów. Dla zwiększenia zasięgu programu antysuszowego wprowadzimy instytucję agregatora wniosków na poziomie samorządów. Wprowadzimy również zachęty systemowe i ułatwienia w zakresie tworzenia stawów i cieków wodnych na terenach wiejskich. To pozwoli nam we względnie krótkim czasie uzyskać pozytywny wpływ na mikroklimat i dostępność wody dla obywateli.

PARKI NARODOWE

Najpiękniejsze i najbardziej wartościowe tereny naturalne zasługują na najwyższą ochronę – taką może zagwarantować im status parku narodowego. W Polsce ostatni park narodowy powstał w 2001 r., dlatego zmienimy obowiązujące regulacje, aby łatwiej można było powiększyć istniejące parki narodowe i utworzyć ich więcej.

KONIEC Z BETONEM W CENTRACH MIAST

Wdrożymy nowe narzędzie zwalczania wysp ciepła w miastach, realizowane w ramach projektu „Miasto z klimatem”, polegające na likwidacji betonu i asfaltu, tam gdzie jest to możliwe, a także nasadzeniu drzew i krzewów oraz tworzeniu mikroparków, zielonych ścian i dachów. Ustanowimy minimalny procentowy udział przestrzeni biologicznie czynnej w miastach (w tym także zielone dachy i trawniki z rzadko koszoną trawą).

IX. CyberPoland 2025

Satelitarny System Obserwacji Ziemi

Satelitarny System Obserwacji Ziemi to pionierski projekt, dzięki któremu Polska znajdzie się w gronie państw z samodzielnym potencjałem satelitarnym. Polski system satelitarny umożliwi wyposażenie administracji państwowej w istotne informacje mające kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego. To również ważny krok na drodze rozwoju cyfryzacji w naszym kraju oraz zwiększenia suwerenności informacyjnej i technologicznej. Wdrożenie systemu poszerzy także możliwości ochrony środowiska, racjonalnego planowania przestrzennego oraz zarządzania uprawami.

CAŁA POLSKA W ZASIĘGU

Do 2024 r. każde gospodarstwo domowe w Polsce będzie miało dostęp do szerokopasmowego internetu z możliwością modernizacji do prędkości dostępnej w gigabitach na sekundę. Wyeliminujemy też ostatnie „białe plamy” zasięgu telefonii komórkowej.

5G-SZANSA DLA POLSKI

Zagwarantowanie niezakłóconego dostępu do 5G w obszarach miejskich i na głównych szlakach komunikacyjnych do 2025 r. stanie się szansą na modernizację cyfrową Polski.

X. Złota jesień życia

ELASTYCZNA PRACA DLA OSÓB W WIEKU PRZEDEMERYTALNYM

Chcemy wydłużać okres aktywności zawodowej seniorów przez umożliwienie osobom w wieku 55+ zmniejszenia wymiaru czasu pracy. Dzięki temu senior osiągając wiek emerytalny, nie będzie stawał przed wyborem: albo praca w pełnym wymiarze godzin, albo emerytura. To optymalny sposób wydłużenia aktywności zawodowej.

PROGRAM AKTYWNOŚĆ+

Aktywność+ to nowy program dla seniorów, który będzie realizowany w latach 2021-2025. Za pomocą środków z programu będą finansowane działania jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, mające na celu zwiększenie aktywności seniorów w życiu społecznym i zawodowym.

ZEROWY PIT DLA OSÓB PRACUJĄCYCH PO OSIĄGNIĘCIU WIEKU EMERYTALNEGO

Wprowadzimy nowy instrument zachęcający do kontynuacji pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego – PIT-0 dla Seniora. Pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny 60/65 lat i nie przejdą na emeryturę, lecz zdecydują się kontynuować pracę, nie zapłacą podatku dochodowego (do poziomu progu podatkowego), co zwiększy ich pensję netto („na rękę”), a dzięki dalszej aktywności na rynku pracy powiększą wysokość przyszłej emerytury.

DARMOWE LEKI 70+

W związku ze skutecznością dotychczasowego programu Leki 75+(wzrastająca liczba beneficjentów i malejące wydatki osób powyżej 75. roku życia na leki) chcemy umożliwić korzystanie z programu osobom młodszym, a w niektórych kategoriach leków nawet osobom z grupy 60+.”

Więcej znajdziecie na: http://polskilad.pis.org.pl/

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button