POLSKAŚWIAT

Kryptonim STEADFAST DEFENDER-24. Wspólne ćwiczenia DRAGON-24, WARGACZ-24 i OSTROBOK-24 państw NATO

BRILLIANT JUMP-24

W I połowie 2024 r. NATO prowadzi serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24).

W ćwiczeniach, które odbywają się głównie w Europie Środkowej, uczestniczy ok. 90 000 żołnierzy ze wszystkich państw NATO oraz Szwecji. W ramach ćwiczeń sprawdzana jest zdolność sił Sojuszu do odstraszania i obrony, w tym do odparcia ataku potencjalnego przeciwnika na państwa NATO.

W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska odgrywa rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmie na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników.


DR-24 jest ćwiczeniem o charakterze defensywnym i nie jest skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu, ale stanowi demonstrację zdolności do przeciwdziałania agresywnej polityce i prowokacyjnej aktywności Federacji Rosyjskiej. Skala i założenia ćwiczenia są odpowiedzią na współczesne zagrożenia i wynikają ze zobowiązań sojuszniczych podjętych na szczytach NATO w Warszawie w 2016 r. i w Wilnie w 2023 r. Zaplanowany scenariusz przypomina rzeczywistą sytuację i wpisuje się w profil i dynamikę obecnych zagrożeń.

Kluczowym elementem STDE-24 jest polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw DRAGON-24 (DR-24), które rozpoczęło się 26 lutego br.

– Trwają największe ćwiczenia NATO od zakończenia zimnej wojny. Ich kryptonim Steadfest Defender 24 to wolnym tłumaczeniu niezłomny obrońca. I rzeczywiście są one wyraźnym sygnałem gotowości członków Sojuszu do wspólnej obrony. W odbywających się głownie w Europie Środkowej ćwiczeniach bierze dział ok. 90 tysięcy żołnierzy ze wszystkich państw NATO oraz Szwecji. Będziemy testować zdolności sił sojuszu do odstraszania i obrony, w tym do odparcia ataku potencjalnego agresora na państwa NATO. Od dziś trwa polska część ćwiczeń z udziałem sił zbrojnych innych państw pk. „Dragon 24”. Jest ona bardzo istotną częścią całej konstelacji ćwiczeń. Polska pełni rolę jednego państw gospodarzy i przyjmuje na swoim terytorium znaczącą liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. (…) NATO daje wyraźny sygnał, że jest gotowe do odstraszania i obrony. Współpraca pomiędzy naszymi państwami w ramach najsilniejszego sojuszu bezpieczeństwa jest gwarantem rozwoju i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej – podkreślił wicepremier Władysław Kosiniak – Kamysz.

STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu, ale stanowią demonstrację zdolności do przeciwdziałania agresywnej polityce i prowokacyjnej aktywności Federacji Rosyjskiej. Ich planowanie rozpoczęło się już w 2022 roku.

Ćwiczenia w ramach STEADFAST DEFENDER 24, w tym ćwiczenia narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw, takie jak DRAGON-24 czy organizowane przez U.S. European Command ćwiczenie DEFENDER-24, stanowią największy pokaz zdolności obronnych Sojuszu i jego państw członkowskich od 1999 r., tj. od tzw. pierwszej fali rozszerzenia NATO, która objęła Polskę, Czechy i Węgry.

Ćwiczenie DR-24 jest testem zdolności Sił Zbrojnych RP do reakcji na potencjalny wielowymiarowy kryzys o charakterze zbrojnym, przyczyniając się w ten sposób do wzmocnienia potencjału odstraszania i obrony Sojuszu oraz demonstrując siłę i determinację, które wynikają z jego jedności.

W ćwiczeniu DR-24 zaangażowanych jest łącznie ok. 20 000 żołnierzy i 3500 jednostek sprzętu z 8 państw NATO, w tym około 15 000 żołnierzy Sił Zbrojnych RP. Zostaną oni poddani sprawdzianowi współdziałania i wykonywania zadań bojowych na lądzie, w powietrzu i na morzu. Oprócz działań militarnych w przytoczonych domenach przeprowadzone zostaną także działania wojsk w cyberprzestrzeni.

Główne siły do udziału w ćwiczeniu wydziela 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej, ale zaangażowani w nie są także żołnierze wojsk specjalnych, sił powietrznych, marynarki wojennej i obrony terytorialnej.

W tegorocznym przedsięwzięciu uczestniczą także elementy obecnych w Polsce wojsk sojuszniczych, w tym natowskiej grupy bojowej eFP (enhanced Forward Presence). W DR-24 uczestniczą również elementy pozamilitarnej części systemu obronnego państwa od administracji samorządowej na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym do administracji rządowej.

Zasadniczo ćwiczenie podzielone jest na dwie fazy. Podczas pierwszej działania będą prowadzone w realiach sytuacji kryzysowej, w fazie drugiej − w ramach operacji obronnej. Żołnierze będą wykonywać zadania na terenie ośrodków szkolenia poligonowego oraz w tzw. terenie przygodnym. Kluczowymi elementami będą przeprawa wojsk sojuszniczych przez Wisłę oraz przemieszczenie Sił Szybkiego Reagowania NATO (VJTF), które będzie elementem łączącym DR-24 z ćwiczeniem BRILLIANT JUMP-24. Oznaczać to będzie m.in., że zarówno kołowe, jak i gąsienicowe pojazdy wojskowe będą się przemieszczać także po drogach publicznych na całym terytorium RP.

WARGACZ-24 dołącza do DRAGON-24

Rozpoczyna się najważniejsze przedsięwzięcie szkoleniowe 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, czyli ćwiczenie WARGACZ-24. Od 1 marca marynarze 8FOW dołączą do trwającego już ćwiczenia pk. DRAGON-24, które jest sprawdzianem zdolności polskich Sił Zbrojnych do reakcji na potencjalny wielowymiarowy kryzys o charakterze zbrojnym.

Ćwiczenie WARGACZ-24 realizowane w ramach ćwiczenia DRAGON-24 jest najważniejszym przedsięwzięciem szkoleniowym 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w 2024 roku, realizowanym w wymiarze narodowym. Jego istotą jest realizacja zadań przez wszystkie siły wchodzące w skład Flotylli w ramach przygotowania do udziału w połączonej operacji obronnej w warunkach kryzysu na terytorium RP. Wezmą w nim udział marynarze wszystkich jednostek 8FOW zarówno z dywizjonów okrętów jak i jednostek brzegowych. Każda z jednostek będzie realizowała zadania zgodnie z przygotowanym do tego celu obszernym scenariuszem.


Przez cały najbliższy tydzień na wodach Zatoki Pomorskiej, Bałtyku Środkowego oraz Zatoki Gdańskiej marynarze będą wykonywali szereg zadań bojowych realizując m.in. strzelania z artylerii okrętowej, zadania minowe i przeciwminowe, obronę przed atakami z powietrza, operacje transportu wojsk i techniki wojskowej, a także epizody uwzględniające ratownictwo morskie. Przećwiczone zostaną procedury reagowania na zagrożenia asymetryczne oraz elementy obrony przeciwawaryjnej, OPA – m.in. walka z pożarem czy udzielanie wzajemnej pomocy w usuwaniu uszkodzeń i awarii okrętowych. Na morze wyjdą między innymi okręty transportowo-minowe, trałowce, a także pomocnicze jednostki pływające. Wiele scenariuszy odbędzie się również na lądzie, gdzie intensywnie działać będą 8 Batalion Saperów i 8 Dywizjon Przeciwlotniczy zapewniając m.in. wsparcie inżynieryjne oraz przeciwlotnicze siłom 8FOW. Zabezpieczeniem logistycznym zajmie się Komenda Portu Wojennego Świnoujście.

W ramach ćwiczenia zaplanowano wspólne epizody z siłami Brygady Lotnictwa MW oraz gdyńską 3 Flotyllą Okrętów, która równolegle przeprowadzi manewry pk. OSTROBOK-24. Obydwa przedsięwzięcia podsumowują rok szkoleniowy w największych związkach taktycznych Marynarki Wojennej.

Ćwiczenie taktyczne z wojskami zakończy się 8 marca.

8 Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu jest związkiem taktycznym, którego głównym zadaniem jest obrona polskich obszarów morskich, utrzymanie reżimu operacyjnego w przybrzeżnej strefie obrony oraz udział w obronie wybrzeża morskiego. W swoich strukturach skupia wszystkie siły szeroko rozumianej wojny minowej Marynarki Wojennej RP. Siły okrętowe 8 FOW stacjonują w Porcie Wojennym w Świnoujściu i Gdyni.

OSTROBOK-24 (fot. Marynarka Wojenna RP)

OSTROBOK-24

29 lutego, rozpoczęły się największe tegoroczne manewry sił 3 Flotylli Okrętów pk. OSTROBOK-24, które są częścią trwającego ćwiczenia narodowego z udziałem sił zbrojnych innych państw pk. DRAGON 24.

Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. OSTROBOK-24 jest sprawdzianem wyszkolenia sił Marynarki Wojennej w działaniach zabezpieczających interesy państwa na morzu. Jego głównym celem będzie doskonalenie umiejętności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych, którymi dostarczane są surowce i towary o znaczeniu strategicznym.

W ćwiczeniu wezmą udział siły okrętowe Gdyńskiego Dywizjonu Okrętów Bojowych w składzie: fregaty rakietowe – ORP Gen. K. Pułaski i ORP Gen. T. Kościuszko, okręty rakietowe – ORP Orkan i ORP Piorun, siły Dywizjonu Okrętów Wsparcia w składzie: okręt ratowniczy ORP Lech, zbiornikowiec ORP Bałtyk oraz holowniki, jak również okręt hydrograficzny ORP Arctowski z Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW. Współdziałać z polskimi siłami okrętowymi będzie także sojusznicza włoska fregata ITS Luigi Rizzo.

Wsparcie siłom okrętowym z lądu zapewni m. in. Morska Jednostka Rakietowa, Komenda Portu Wojennego Gdynia, 43 Batalion Saperów, 9 Dywizjon Przeciwlotniczy oraz żołnierze 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.


Okręty gdyńskiej flotylli, przy współdziałaniu m. in. z sojusznicza fregatą Luigi Rizzo oraz jednostkami Morskiego Oddziału Straży Granicznej i będą wykonywały szereg zadań na morzu.

Załogi okrętów prowadzą m. in. strzelania artyleryjskie do celów nawodnych, obronę przed atakami z powietrza oraz osłonę strategicznego transportu morskiego, jak również przećwiczą procedury reagowania na zagrożenia asymetryczne. Jednym z zadań będzie także, przy współdziałaniu z Brygadą Lotnictwa Marynarki Wojennej i Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa, prowadzenie akcji poszukiwawczo – ratowniczych na morzu.

Działania okrętów w morzu będą wspierały między innymi samoloty F-16 z 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego oraz statki powietrzne z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej tj. samoloty patrolowo-rozpoznawcze Bryza oraz śmigłowce – pokładowy SH-2G oraz ratownicze W-3WARM i Mi-14PŁ/R.


Podczas ćwiczenia OSTROBOK-24 marynarze będą doskonalili swoje umiejętności w prowadzeniu zaopatrywania okrętów w morzu, działaniach w przypadku użycia niebezpiecznych substancji chemicznych.

Ćwiczenie taktyczne z wojskami zakończy się 8 marca.

Terytorialsi podczas ćwiczenia Dragon-24

Siedem brygad Obrony Terytorialnej z całej Polski od 25 lutego 2024 roku bierze czynny udział w największym ćwiczeniu wojskowym od 1999 roku Dragon-24. Terytorialsów można będzie zobaczyć podczas wsparcia wojsk operacyjnych w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim.

Rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe o kryptonimie Dragon-24. To cykliczne przedsięwzięcie odbywające się co dwa lata. Zaangażowanych jest w nie około dwudziestu tysięcy żołnierzy z dziewięciu państw członków Sojuszu Północnoatlantyckiego z Polski, Niemiec, USA, Turcji, Hiszpanii, Wlk. Brytanii, Słowenii, Francji i Litwy. Głównym celem jest sprawdzenie zdolności Sojuszu do odstraszania potencjalnego przeciwnika i obrony terytorium państw NATO. Ponadto sprawdzenie możliwości Polski w zakresie integracji zdolności militarnych Wojska Polskiego, wojsk sojuszniczych i partnerskich oraz układu pozamilitarnego czyli np. Policji, Straży Granicznej, do wspólnego zintegrowanego działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Przez ćwiczenia do doskonałości

Dragon-24 jest ćwiczeniem, które obejmuje głównie domenę lądową, ale będą też zaangażowane Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Obrony Terytorialnej, Wojska Specjalne oraz Wojska Cybernetyczne. Scenariusz manewrów zakłada transport żołnierzy trasą północną i południową przez całą Polskę na poligon w Orzyszu. Tam odbędzie się ostatni epizod ćwiczenia związany z operacją obronną realizowaną przez żołnierzy NATO pod dowództwem polskim, po symulowanym wkroczeniu przeciwnika na teren naszego kraju. Podczas tego przemieszczenia zaplanowano realistyczne sytuacje kryzysowe, w tym działania prowokacyjne ze strony potencjalnych przeciwników, działania hybrydowe w sferze informacyjnej i cybernetycznej.

Terytorialsi w działaniu

W ćwiczeniu bezpośrednio bierze udział siedem brygad Obrony Terytorialnej z całego kraju Podlaska, Lubelska, Podkarpacka, Warmińsko-Mazurska, Mazowiecka, Pomorska i Zachodnio-Pomorska. Do głównych zadań Terytorialsów należy zapewnienie bezpieczeństwa i swobodnego przejazdu wojsk operacyjnych w rejonie odpowiedzialności poszczególnych brygad OT. Ochrona i utrzymanie drożności dróg, ale również ochrona infrastruktury krytycznej jak np. ważnych mostów czy wiaduktów kolejowych na trasie tego przemieszczenia. Wsparcie działań taktycznych i osłona wojsk operacyjnych w trakcie pokonywania przeszkód wodnych na rzekach Wisła w miejscowości Opalenie-Korzeniewo i San w Radomyślu. Osłona przemieszczania wojsk i ich przeprawy za pomocą bezzałogowych statków powietrznych Fly Eye. Ochrona miejsc postoju i odpoczynku żołnierzy. Terytorialsi na co dzień współpracują z władzami samorządowymi i wojewódzkimi oraz z całym układem pozamilitarnym w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych w danym województwie. Ich doświadczenie jest również wykorzystywane w zakresie współpracy cywilno-wojskowej podczas tego ćwiczenia.
(MON, WP)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button