ŁÓDŹWARSZAWA

Co musisz wiedzieć o wyborach? Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?

Kompendium

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe odbędą się 15 października 2023 r. Można już składać wnioski o zmianę miejsca do głosowania i wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

W wyborach mogą wziąć udział obywatele polscy, którzy ukończyli 18 rok życia, osoby, które nie zostały pozbawione praw publicznych i nie zostały ubezwłasnowolnione. Głosowanie odbędzie się w godzinach 7.00 – 21.00.

Zmień miejsce głosowania

Osoba, która w dniu wyborów będzie  przebywać w innym miejscu, niż adres zameldowania na pobyt stały lub adres stałego zamieszkania, może:

  • złożyć wniosek  o zmianę miejsca głosowania  w terminie do 12 października br. za pomocą usługi online dostępnej na stronie internetowej www.gov.pl
  • złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w terminie do 12 października br. w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicy, w której będzie przebywać w dniu wyborów
  • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania do 12 października br., które umożliwi głosowanie w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia może również złożyć osoba, która nie jest nigdzie zameldowana na pobyt stały, nie ma decyzji o wpisaniu do Centralnego Rejestru Wyborców ani nie dopisała się jednorazowo do spisu na wybory zarządzone na 15 października br. (na zaświadczeniu w miejscu zamieszkania pozostanie puste pole).

W związku z zarządzeniem referendum ogólnokrajowego w dniu wyborów parlamentarnych wyborcy składają jeden wniosek dotyczący wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 15 października 2023 r. ale sporządzone dokumenty (np. zaświadczenie o prawie do głosowania) mają zastosowanie również do referendum.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć  w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju. Należy pamiętać, że dokument ten jest wydawany tylko raz i nie można dostać kolejnego. W wypadku jego zagubienie wyborca traci możliwość głosowania.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub najpóźniej w dniu wyborów skończą 60 lat mogą, np. w Warszawie:

  • udzielić innej osobie pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu. W tym celu należy złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w terminie  do 6 października br. w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicy, w której jest się ujętym w stałym obwodzie głosowania (dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania).
  • głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do dnia 2 października 2023 r. Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie I, który ma swoją siedzibę w Warszawie, przy pl. Bankowym 3/5 wejście B.

Głosowanie korespondencyjne możliwe jest tylko w kraju.

Sprawdź swoje dane

Pojawiła się usługa, która umożliwia wyborcy sprawdzenie jakie jego dane są gromadzone w CRW oraz jaki numer i adres ma obwodowa komisja wyborcza, w której będzie głosował.  Usługa jest dostępna po zalogowaniu się do aplikacji webowej mObywatel (Twoje dane -> Centralny Rejestr Wyborców).

Więcej. Jak zagłosować w wyborach do Sejmu i Senatu RP poza miejscem zamieszkania?

Wyborca, który zamierza głosować w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej poza miejscem swojego stałego zamieszkania, musi złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w dowolnie wybranym urzędzie miasta lub gminy. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnej Obwodowej Komisji Wyborczej w Polsce, za granicą lub na polskim statku morskim.

W jakim terminie i gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w postaci papierowej, z własnoręcznym podpisem w dowolnie wybranym urzędzie miasta lub gminy na terenie kraju, w okresie od 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r.

Odbiór zaświadczenia o prawie do głosowania następuje za pokwitowaniem przez wyborcę lub upoważnioną przez niego osobę w urzędzie miasta lub gminy, do którego złożono wniosek.

Np. w Urzędzie Miasta Łodzi, wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji przy ul. Smugowej 26A i 30/32.

Obsługa wniosków jest przy stanowiskach na I piętrze. Zaświadczenie opatrzone hologramem, wyborca otrzymuje „od ręki” po złożeniu wniosku.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu zamieszkania, a w dniu głosowania dopisany do spisu w obwodowej komisji wyborczej w miejscu pobytu, po przedłożeniu tego zaświadczenia.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej będzie dotyczyć również referendum, a wydane zaświadczenie o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP będzie obowiązywało również w ramach referendum – nie ma potrzeby składania dodatkowego wniosku i wydawania dodatkowego zaświadczenia.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button