POLSKA

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego i ósmoklasisty 2021

Egzaminy

5 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym w maju 2021 roku.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym 2021 roku (w maju) przystąpiło 273 419 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). Stanowi to ok. 88% (310 976 osób) wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, którzy uczyli się w klasie programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym.

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2021 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z: (a) języka polskiego, (b) matematyki oraz (c) wybranego języka obcego nowożytnego. Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej.

Do egzaminu maturalnego w terminie głównym 2021 r. przystąpili również absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w 2021 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

Zgodnie z § 11kzc ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2021 r. nie był przeprowadzany egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem przypadków określonych w § 11kzd ww. rozporządzenia. Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych – zgodnie z § 11kzc ust. 3 ww. rozporządzenia – nie mieli również obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.   

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w czerwcu) oraz w terminie poprawkowym (w sierpniu), będą udostępnione 10 września 2021 r.

 

Wszyscy zdający

absolwenci liceum ogólnokształcącego

absolwenci technikum

Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych 273419 100% 167504 100% 105915 100%
w tym:
osób, które zdały egzamin 203593 74,5% 135736 81,0% 67857 64,0%
osób, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego (24 sierpnia br.) 48366 17,7% 22037 13,2% 26329 24,9%
osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu 21460 7,8% 9731 5,8% 11729 11,1%

Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty 2021

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w maju br.

W tym roku egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 25 do 27 maja 2021 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w pierwszym terminie, napisali egzamin od 16 do 18 czerwca br.

Do egzaminu w maju przystąpiło ok. 357 100 uczniów, w tym:

  • ok. 342 800 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w wersji standardowej,
  • ok. 14 300 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w formach dostosowanych.

Do egzaminu z każdego przedmiotu w czerwcu przystąpiło po ok. 1 200 uczniów.

Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów

Z egzaminu z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 60 proc. punktów możliwych do zdobycia, z matematyki – 47 proc., z języka angielskiego – 66 proc., z języka niemieckiego – 49 proc.

Najwyższe wyniki z poszczególnych przedmiotów, tj. od 90 do 100 proc.

Z języka polskiego najwyższe wyniki uzyskało 9 733 uczniów (2,8 proc.), matematyki – 25 678 uczniów (7,5 proc.), języka angielskiego – 109 903 uczniów (32,8 proc.), języka niemieckiego – 1 163 uczniów (12,4 proc).

4 101 uczniów uzyskało ze wszystkich egzaminów od 90 do 100 proc. punktów możliwych do zdobycia.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • języka obcego nowożytnego.

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpili:

  • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej,
  • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe − z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych − określone w wymaganiach egzaminacyjnych.

Do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w maju przygotowano: 121 różnego rodzaju arkuszy i 24 płyty do arkuszy z języków obcych.

Uczniowie rozwiązali zadania w prawie 1 071 000 arkuszy. Rozwiązania zadań otwartych zostały sprawdzone przez 12 673 wykwalifikowanych egzaminatorów, pracujących w 669 zespołach (311 ośrodkach).

Zadania w arkuszach egzaminacyjnych

W zadaniach sprawdzano stopień opanowania wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r.

W arkuszach zmniejszono liczbę zadań do rozwiązania (w porównaniu do lat 2019-2020), ale czas na rozwiązanie zadań był taki sam, jak w latach ubiegłych.

Uczniowie rozwiązywali zadania zamknięte oraz otwarte. W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź, np. przedstawia własne stanowisko, tok rozumowania, obliczenia, kolejne kroki rozwiązania, wnioski, buduje zdania bądź ich fragmenty.

W zadaniach otwartych nie ma „klucza”, w który trzeba się „wstrzelić”, aby uzyskać punkty.
Uczeń może przyjąć każde logicznie uzasadnione stanowisko. Nie ma „jednej” poprawnej odpowiedzi.

Każde poprawne rozwiązanie zadania, spełniające warunki określone w poleceniu, może zostać ocenione na maksymalną liczbę punktów.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty monitorowało 1 786 obserwatorów: pracowników kuratoriów oświaty, przedstawicieli organów prowadzących (JST), szkół wyższych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników OKE.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

  • do 14 lipca 2021 r. (do godz. 15:00) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje (oryginał albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, albo skan/zdjęcie za pomocą środków komunikacji elektronicznej) oraz o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • 22 lipca 2021 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej,
  • od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. (do godz. 15:00) – potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły przez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli oryginały nie zostały złożone wcześniej).

Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w sprawozdaniu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 17 września br.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button