WARSZAWA

Warszawa z programem Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Powstał Warszawski Portal Antyprzemocowy

Warszawa ma program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020.

Na pomoc przeznaczamy 4,5 mln zł rocznie. Te środki przekazujemy organizacjom pozarządowym na działania informacyjne, konsultacyjne, interwencyjne i wspierające.

Schronienia dla ofiar przemocy udzielają cztery placówki, które dysponują 227 miejscami. Jest 18 Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie (po jednym w każdej dzielnicy), w skład których wchodzi średnio 310 osób – przedstawicieli różnych służb i instytucji. Zadaniem zespołów jest: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowiskach, inicjowanie interwencji, informowanie o miejscach i możliwościach udzielania pomocy. Rocznie do zespołów wpływa ok. 3000 „Niebieskich kart” wszczynających procedurę i ok. 4000 rodzin zostaje objętych wsparciem służb i instytucji w związku z doznawaną przemocą. W ramach 6 programów działaniami korekcyjno-edukacyjnymi i terapeutycznymi objęte są również osoby stosujące przemoc.

Działania innowacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Od 2010 r. działa Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie – 27 placówek świadczy pomoc w zakresie diagnozy, interwencji i pomocy psychologicznej dzieciom oraz wspiera rodziny, w których doszło do wykorzystania seksualnego. Bogatą ofertę pomocy zapewnia Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w formie krótko i długoterminowej terapii, z której rocznie korzysta ok. 880 osób (od 1 maja 2016 r. działająca w strukturze Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej). Na zlecenie ratusza został uruchomiony Warszawski Portal Antyprzemocowy (www.niebieskalinia.pl/warszawa) zapewniający aktualną i kompletną informację o formach pomocy świadczonej w placówkach publicznych i niepublicznych. Od 2013 r. prowadzony jest Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy ul. Chlubnej na Białołęce. To placówka zapewniająca schronienie i wszechstronną pomoc 130 matkom z dziećmi w trudnej sytuacji życiowej.
(UMW)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Back to top button