POLSKA

Ustawa o budowie muru na granicy z Białorusią podpisana przez prezydenta Dudę

Granica polsko-białoruska

2 listopada 2021 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej.

ZOBACZ WIĘCEJ: Senat przyjął z poprawkami ustawę o budowie zabezpieczenia granicy polsko-białoruskiej

Informacja w sprawie ustawy z 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

„Celem ustawy jest ustanowienie szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji polegającej na budowie bariery wzdłuż granicy państwowej będącej zewnętrzną granicą Unii Europejskiej w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen). Barierę stanowić będą urządzenia budowlane, budowle lub inne obiekty budowlane wraz z instalacjami oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym elektroniczną lub telekomunikacyjną, służące ochronie granicy państwowej i wspomagające przeciwdziałanie nielegalnej migracji.

W myśl ustawy inwestycja w zakresie budowy bariery będzie polegać na projektowaniu, wykonaniu robót budowlanych, utrzymaniu, przebudowie, remoncie i rozbiórce, w tym obiektów budowlanych pozostających z tą inwestycją w kolizji, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a także na nabywaniu towarów i usług. Inwestycja będzie celem publicznym, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Inwestorem będzie Komendant Główny Straży Granicznej. W celu zapewnienia przygotowania i realizacji inwestycji Komendant Główny Straży Granicznej, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, powoła Pełnomocnika do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej, spośród osób wyróżniających się wiedzą z zakresu prawa budowlanego.

Na mocy ustawy utworzony zostanie Zespół do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej. Do zadań Zespołu będzie należało zapewnienie wsparcia Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, a także monitorowanie i ocena realizacji inwestycji.

Do inwestycji nie będą miały zastosowania przepisy prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska, o udostępnianiu informacji o środowisku, prawa geodezyjnego i kartograficznego, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz środowiskowe, o transporcie kolejowym, a także o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Wojewoda właściwy ze względu na lokalizację inwestycji, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii komendanta oddziału Straży Granicznej właściwego ze względu na lokalizację inwestycji, będzie mógł wprowadzić zakaz przebywania na określonym obszarze nie szerszym niż 200 m od linii granicy państwowej.

Wojewoda, na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, będzie mógł ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości, jeżeli będzie to konieczne do zapewnienia właściwej realizacji inwestycji, w tym infrastruktury towarzyszącej. W takim przypadku znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy art. 124–124c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button