GOSPODARKAPOLSKA

Sejm. PiS przyjął „Lex Czarnek 2.0” i ustawę abolicyjną. Czy VAT na energię, gaz i paliwa wzrośnie?

Polskie sprawy

Sejm przyjął ustawę o prawie oświatowym nazywanej Lex Czarnek 2.0.

Zatem PiS odrzucił sprzeciw Senatu. Ustawa ta trafi teraz do Dudy. Czy ją podpisze?


Nowe przepisy są przeciw prawu rodziców o wychowaniu dzieci zgodnie ze swoimi zasadami.

Sejm uchwalił ustawę abolicyjną w sprawie wyborów prezydenckich w 2020 roku

Sejm uchwalił też ustawę o zaniechaniu ścigania za przekazanie przez niektóre samorządy danych wyborców w związku z korespondencyjnymi wyborami prezydenckimi zarządzonymi na 10 maja 2020 r.

Chodzi o niewszczynanie postępowań i umorzenie niezakończonych prawomocnym wyrokiem postępowań karnych o przekroczenie uprawnień przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast za przekazanie poczcie spisu wyborców podczas wyborów prezydenckich, które odbyły się 2 lata temu.


Jest to bezkarność plus. Wtedy samorządowcy złamali prawo, przekazując dane wyborców Poczcie Polskiej.
Teraz PiS ich „uratował”, co także jest niezgodne z Konstytucją.


Sejm zaopiniował ustawę o zamrożeniu cen gazu m.in. dla odbiorców indywidualnych w 2023 r. na poziomie z 2022 r. Rachunki i tak wzrosną – o jedną piątą! Oprócz tego może zostać przywrócony VAT na poziomie 23 proc. Tym zajmie się Senat.

Sejm wydłużył zawieszenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej paliw silnikowych do 30 czerwca 2023 roku. Nowelizacja ta trafi do Senatu.
Obecnie mamy obniżoną stawkę VAT z 23 proc. na 8 proc.

Czeka nas jeszcze prawdopodobnie wzrost stawek podatku VAT m.in. na energię elektryczną i nawozy.

Unia Metropolii Polskich apeluje do prezydenta RP o zawetowanie Lex Czarnek 2.0

Uchwalona 4 listopada br. przez Sejm nowelizacja Prawa oświatowego powtarza grzechy swojej poprzedniczki, które były przyczyną jej zawetowania przez prezydenta Andrzeja Dudę 2 marca br. Dodatkowo projekt Lex Czarnek 2.0 był procedowany w sposób, który omija konsultacje publiczne oraz opiniowanie przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Aby uniknąć niewygodnych dla projektodawców etapów związanych z otwartą dyskusją nad propozycjami przepisów, napisany w Ministerstwie Edukacji i Nauki projekt został wniesiony do Sejmu jako poselski.

„Jako prezydenci miast Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza a przede wszystkim przedstawiciele wspólnot lokalnych, które reprezentujemy, apelujemy do urzędu Prezydenta RP o zawetowanie nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm RP 4 listopada 2022 r.

Wprowadzane po 1989 r. zmiany ustrojowe zakładały, że oświata jest zadaniem społeczności lokalnej i w związku z tym przyznały samorządom terytorialnym istotną rolę w systemie. Tymczasem przedłożona Panu Prezydentowi do podpisu ustawa, po raz kolejny wprowadza regulacje nadmiernie ograniczające samodzielność JST w realizacji zadań oświatowych.

Przyjęta przez Sejm RP a odrzucona przez Senat RP przedmiotowa ustawa złamała konstytucyjne standardy legislacyjne, co do tworzenia precyzyjnych i jednoznacznych regulacji prawnych. Przedłożona Panu Prezydentowi do podpisu nowela nie była przekazana do konsultacji publicznych. W ten sposób tworzy się prawo, które nie ma szansy na uzyskanie szerszego niż polityczne, poparcia społecznego i wzbudza wątpliwości szerokiego kręgu podmiotów” – czytamy w podpisanym przez prezydentów wszystkich 12 miast Unii Metropolii Polskich apelu skierowanym do Andrzeja Dudy.


Uchwalona 4 listopada 2022 r. nowelizacja Prawa oświatowego (tzw. Lex Czarnek 2.0) jest drugą próbą wprowadzenia do polskiego systemu oświaty zmian, które – w ocenie wielu środowisk, nie tylko samorządowców, są niekonstytucyjne, i które stały się przyczyną zawetowania przez prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (tzw. Lex Czarnek). Tę wadę ustawy z 4 listopada 2022 r. dostrzegł Senat RP odrzucając ją w całości. W ocenie większości senatorów Lex Czarnek 2.0 (podobnie jak poprzednia jej wersja) zmierza do likwidacji autonomii szkoły (szkoły rozumianej także jako społeczność), centralizacji systemu edukacji de facto wyrzucenia ze szkół organizacji obywatelskich. W ich ocenie nowelizacja uderza w prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Jak podkreślali senatorowie w trakcie debaty nad ustawą z 4 listopada 2022 r. stanowi ona w zdecydowanej większości powtórzenie regulacji zawartych w nowelizacji prawa oświatowego z 13 stycznia 2022 r., którą Senat odrzucił, a prezydent RP zawetował.

Dlatego prezydenci miast Unii Metropolii Polskich wyrazili w skierowanym do prezydenta RP Andrzeja Dudy apelu przekonanie, że „argumenty z 2 marca 2022 r. wyjaśniające odmowę podpisania ustawy – Prawo oświatowe są wciąż aktualne. Zapewnienia rządu i parlamentarzystów, że zostały uwzględnione w obecnej wersji ustawy są nieautentyczne lub wyłącznie pozorne.” Prezydenci UMP wyrazili także nadzieję, „że konieczność zapewnienia zgodności przepisów ustawy z Konstytucją RP, potrzeba dialogu ze społeczeństwem oraz podkreślenie roli edukacji w kształtowaniu i wychowywaniu kolejnych pokoleń są dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wystarczającymi przesłankami do wyrażenia weta wobec ustawy z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.”

Warto podkreślić fakt, że prezydenci miast UMP dostrzegają potrzebę zmiany polskiego systemu oświaty. Zaznaczają jednak, że nie można tego robić pochopnie, narzucając odgórnie konkretne kierunki działań. Takie zmiany zawsze powinny być efektem szerokiej dyskusji publicznej, konsultacji z udziałem ekspertów. Powinny też uwzględniać interesy wszystkich interesariuszy systemu edukacji, a przede wszystkim uczniów i ich rodziców.
 
Zdaniem prezydentów miast Unii Metropolii Polskich wprowadzane zmiany w polskim systemie oświaty tych standardów nie spełniają. Są narzuconą odgórnie wizją aktualnego piastuna stanowiska ministra ds. oświaty. Taki sposób reformowania systemu jest sprzeczny z doświadczeniami państw, które wdrażały u siebie zmiany w edukacji. Jak pokazują badania naukowe najlepsze efekty przynoszą zmiany systemu oświaty powstające w wyniku otwartej i szerokiej debaty zmierzające do konsensusu. Takie, w których proces kształtowania przyszłej reformy jest zdecentralizowany i maksymalnie uspołeczniony.

W ocenie prezydentów miast Unii Metropolii Polskich skierowana do podpisu prezydenta nowelizacja Prawa oświatowego jest przykładem niedemokratycznego wprowadzania zmian. „Mimo zgłaszanej przez zainteresowane środowiska gotowości do współpracy przy naprawianiu prawa oświatowego, projektodawcy ustawy nie skorzystali z tego potencjału” – czytamy w skierowanym do prezydenta RP Andrzeja Dudy apelu.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również
Close
Back to top button