POLSKAŚWIAT

Sejm. Nowelizacja ustawy o ochronie granicy polsko-białoruskiej uchwalona

Granica Polski z Białorusią

W środę (17 listopada br.) Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw.

Przyjęte rozwiązania poprawią bezpieczeństwo funkcjonariuszy Straży Granicznej realizujących zadania związane z ochroną granicy. W obszarze przygranicznym, na specjalnych zasadach, będą mogli pracować dziennikarze.

– Rozwiązania, które wprowadza nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej, pomogą wszystkim funkcjonariuszom Straży Granicznej, Policji i żołnierzom, którzy bronią polskiej granicy – powiedział podczas prac w Sejmie wiceminister Maciej Wąsik.

Podczas wtorkowego (16 listopada br.) posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych wiceminister Maciej Wąsik poinformował, że w ustawie znalazły się zapisy, które dopuszczają wyjątki od zakazu przebywania na chronionym obszarze.

– Właściwy miejscowo komendant Straży Granicznej będzie mógł umożliwić obecność dziennikarzy przy granicy. Zdajemy sobie sprawę, że musi to być realizowane w sposób uporządkowany – wyjaśnił.

Wiceszef MSWiA podkreślił, że Polska zdaje sobie sprawę, że kryzys może się rozszerzyć. Przygotowane przepisy będą mogły być stosowane na całej zewnętrznej granicy strefy Schengen, tj. granicy z obwodem kaliningradzkim, Białorusią i Ukrainą. Poinformował też, że Polska jest w kontakcie ze stroną ukraińską. Ukraina już teraz przesunęła dodatkowych funkcjonariuszy na granicę z Białorusią.

– Minister Mariusz Kamiński rozmawiał ze swoim odpowiednikiem z Ukrainy. Strona ukraińska poprosiła m.in. o możliwość zobaczenia, jak polskie służby radzą sobie w tej trudnej sytuacji – przekazał sekretarz stanu w MSWiA.

Wiceminister Maciej Wąsik zapewnił, że wszystkie służby, które działają w strefie stanu wyjątkowego są przygotowane do udzielania pierwszej pomocy. Każdemu, kto potrzebuje wsparcia, jeśli spotka strażników granicznych, policjantów czy żołnierzy, jest udzielana pomoc. Sekretarz stanu w MSWiA przypomniał też, że Polska wysłała na Białoruś kilka transportów z pomocą humanitarną, które jednak nie zostały wpuszczone przez władze w Mińsku.

Granica Polski z Białorusią (fot. SG)

Zmiany w ustawie o ochronie granicy państwowej

Na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej nadal widoczna jest presja migracyjna. Jednocześnie nasilają się incydenty, także z użyciem broni, prowokowane przez służby białoruskie. W związku z tym, dla zapewnienia skuteczności działań Straży Granicznej, niezbędne jest dodanie w ustawie z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej możliwości wprowadzenia, na czas określony, zakazu przebywania na obszarach przy linii granicy szczególnie narażonych na tego typu działania.

Zakaz przebywania będzie mógł zostać wprowadzony na określonym obszarze strefy nadgranicznej, na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych (wydanego po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej), w którym zostanie określony obszar oraz czas obowiązywania zakazu. W ustawie przewidziano szereg wyjątków od tego zakazu dla wymienionych kategorii osób – przede wszystkim dla mieszkańców obszaru objętego zakazem przebywania, osób wykonujących pracę zarobkową na tym obszarze, uczniów, osób korzystających z przejść granicznych. Właściwy miejscowo komendant placówki Straży Granicznej będzie mógł także zezwolić na przebywanie na obszarze objętym zakazem innych osób – w szczególności dziennikarzy.

W związku z przewidzianą w ustawie możliwością wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych obszarach przy linii granicy, w ustawie zaproponowano również umożliwienie otrzymania rekompensaty przez podmioty wykonujące określoną działalność na obszarze objętym zakazem przebywania, za czas jego obowiązywania.

Nowelizacja zakłada także zmianę w ustawie z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, polegającą na rozszerzeniu katalogu środków przymusu bezpośredniego, których mogą używać funkcjonariusze SG, o plecakowe miotacze substancji obezwładniających.

Ustawa zakłada także: zniesienie limitu wiekowego dla kandydatów do służby w SG, uregulowanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do mianowania funkcjonariuszy SG na stanowisko służbowe oraz zniesienie limitu czasowego powierzenia obowiązków służbowych w przypadku funkcjonariusza, któremu powierzono obowiązki służbowe w związku z koniecznością zastępstwa innego funkcjonariusza z powodu jego nieobecności w służbie.

Zmiany wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów regulujących służbę funkcjonariuszy Straży Granicznej, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Granica Polski z Białorusią (fot. SG)

Na granicy: bezprecedensowa agresja przeciwko Polsce

Rośnie agresja migrantów kontrolowanych przez służby białoruskie. W okolicach przejścia granicznego Bruzgi doszło dziś do koordynowanego ataku na polską granicę i strzegących ją funkcjonariuszy.

16 listopada przy granicy z Polską migranci przeprowadzili bezprecedensowy atak. Agresywne grupy migrantów próbowały niszczyć zabezpieczenia graniczne i atakowały polskich funkcjonariuszy oraz żołnierzy przy użyciu kamieni i innych niebezpiecznych przedmiotów. Na skutek brutalnych aktów agresji ranni zostali funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej, a także jeden z polskich żołnierzy. Dzięki profesjonalnemu działaniu polskiej strony atak został powstrzymany, a granica pozostała nienaruszona.

Cała akcja została zaplanowana i przeprowadzona przez służby A. Łukaszenki. W poniedziałek (15.11) kilkutysięczna grupa migrantów z tymczasowego przygranicznego koczowiska, pod nadzorem białoruskich funkcjonariuszy, została ściągnięta na teren zamkniętego punktu granicznego w Bruzgach i przygotowana do siłowego forsowania polskiej granicy. Przeprowadzono tam również działania propagandowe i dezinformacyjne: ściągnięto reżimowe media, a na pierwszy plan wysunięto kobiety i dzieci.

Granica Polski z Białorusią (fot. SG)

Sam atak na polską granicę nastąpił we wtorek (16.11) w godzinach porannych. Agresywni migranci rzucali w polskich funkcjonariuszy i żołnierzy kamieniami, butelkami, kłodami, a także granatami hukowymi i kostką brukową. Część z nich posiadało ręcznie przygotowaną broń do miotania kamieniami. Widoczne było również zastosowanie taktyki bojowej – w czasie, gdy jedna grupa migrantów rzucała w polskie siły bezpieczeństwa kamieniami, druga korzystając z osłony niszczyła zabezpieczenia graniczne. Ataki były koordynowane i obserwowane przez białoruskie służby.

Dzięki stanowczym i adekwatnym działaniom podjętym przez polskich funkcjonariuszy, a także ich profesjonalnej postawie, brutalna próba siłowego przekroczenia granicy nie powiodła się. Tym samym zmasowany atak na polską granicę, który stanowił kolejny element w hybrydowej agresji ze strony reżimu Łukaszenki, został powstrzymany.

Granica Polski z Białorusią (fot. SG)

Wojewodowie z terenów przygranicznych zaczęli wypłacać rekompensaty

– Wojewodowie z terenów przygranicznych zaczęli wypłacać rekompensaty. Wypłaty dokonywane są zgodnie z procedurami, nie ma w tej kwestii żadnych opóźnień. Nie pozostawimy przedsiębiorców bez pomocy państwa. Wszyscy, którzy złożyli wnioski zgodnie z zasadami, otrzymają do końca przyszłego tygodnia rekompensaty – powiedział 17 listopada br. wiceminister Paweł Szefernaker.

Do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło łącznie 100 wniosków o rekompensatę, Lubelski Urząd Wojewódzki otrzymał 39 takich wniosków. Rekompensaty przysługują przedsiębiorcom w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego.

W województwie podlaskim wydano już 55 decyzji przyznających rekompensaty dla przedsiębiorców, w województwie lubelskim 16. Otrzymały je głównie podmioty z branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej. W obu województwach od wtorku (16 listopada br.) wojewodowie zaczęli wypłacać środki finansowe.

Ustawa o rekompensatach dla przedsiębiorców w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego weszła w życie 4 października br. Zgodnie z ustawą, wojewoda ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku i 30 dni na wypłacenie rekompensaty.

W związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej, stan wyjątkowy został wprowadzony w części województw: podlaskiego i lubelskiego. Rekompensatę ustalono w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy ze świadczonych usług lub prowadzonej działalności w okresie obejmującym czerwiec, lipiec i sierpień br.
(gov)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button