GOSPODARKAPOLSKA

Rząd przyjął projekt budżetu na 2019 rok. Szczegóły wydatków i dochodów

Projekt budżetu na 2019 rok

Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego oraz solidarnościowej polityki społecznej.

„Jest to bardzo dobry budżet, który wpisuje się w naszą politykę społeczną, rozwojową oraz inwestycyjną, a także politykę bezpieczeństwa”– powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej po zakończeniu posiedzenia Rady Ministrów.

Premier znaczył, że u źródeł uchwalonego budżetu stoją przede wszystkim „prowadzone z ogromnym sukcesem działania uszczelniające system podatkowy”. I jak dodał, „projekt uwzględnia programy społeczne zapowiadane przez rząd, m.in. Program Rodzina 500 +, Leki dla seniorów czy obniżenie wieku emerytalnego”.

Jednocześnie szef rządu pokreślił, że w budżecie zabezpieczono środki na Fundusz Dróg Samorządowych oraz na współfinansowanie termomodernizacji budynków, czyli program Czyste Powietrze. „Zaproponowany budżet zawiera także wzrost wydatków na obronność” – mówił.

Projekt ustawy budżetowej na 2019 rok zakłada:

– dochody budżetu państwa: 387,6 mld zł,
– wydatki budżetu państwa: 416,1 mld zł,
– deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 28,5 mld zł,
– deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 1,7 proc. PKB.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8 proc.),
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3 proc.),
wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej
oraz emerytur i rent (nominalnie o 6 proc.),
wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9 proc.).

Projekt budżetu na 2019 r. spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.

Wydatki

Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań. Zapewniono m.in. kontynuację finansowania programu „Rodzina 500 plus”, którego celem jest pomoc dla rodzin wychowujących dzieci.

Uwzględniono także skutki wynikające m.in. z:

realizacji programu ,,Dobry start”, którego celem jest wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym,

wprowadzenia tzw. ,,małego ZUS” dla przedsiębiorców uzyskujących przychód w wysokości nieprzekraczającej w ciągu roku kalendarzowego 30-krotności minimalnego wynagrodzenia,

uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i z powodu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury,

finansowania zadań dotyczących lokalnej infrastruktury drogowej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,

wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,

obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn,

waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2019 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,26 proc.

podwyższonej w 2018 r. renty socjalnej,

dofinansowania do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75. rok życia,

weryfikacji kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej,

programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020,

programu modernizacji Służby Więziennej latach 2017-2020,

wzrostu wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Polski,

finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa,

kontynuacji zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego,

realizacji dopłat do paliwa rolniczego na zwiększonym poziomie.

Dochody

Na poziom dochodów podatkowych w 2019 r. oprócz sytuacji makroekonomicznej wpływ będzie miała kontynuacja działań z 2018 r. oraz nowe działania mające odbudować dochody podatkowe i uszczelnić system podatkowy. Do działań tych należą m.in.:

wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (split payment),

wprowadzenie ustawy o STIR (przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych),

rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych on-line,

opodatkowanie akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich,

wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych,

rozwój system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

Obok zmian mających wzmocnić dochody budżetu państwa, w 2019 r. planuje się rozwiązania dotyczące wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności, co stanowi realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zakłada się:

wprowadzenie nowej 9 proc. stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw,

modyfikację preferencji podatkowych związanych ze wspieraniem innowacyjności (tzw. ulgi badawczo-rozwojowe) w celu zwiększenia inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców.

W 2019 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT. Łączny udział samorządów we wpływach z PIT wzrośnie z 49,83 proc. w 2018 r. do 49,93 proc. w 2019 r. W przypadku podatku CIT udział samorządów pozostanie na poziomie z 2018 r.

Projekt ustawy budżetowej na 2019 rok uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano:

dochody budżetu środków europejskich: 69,7 mld zł,

wydatki budżetu środków europejskich: 85,3 mld zł,

deficyt budżetu środków europejskich: 15,6 mld zł.
(KPRM)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button