TRÓJMIASTO

Prohibicja w nadmorskich miejscowościach. Nie kupisz w nocy alkoholu

Gmina Władysławowo

Na terenie Gminy Władysławowo wprowadzono nocną prohibicję.

Zgodnie z możliwością jaką dały samorządom przepisy znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na terenie Gminy Władysławowo wprowadzono ograniczenie w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach od 24.00 do 6.00. Podjęta uchwała jest kolejnym etapem całego systemu działań profilaktycznych od lat wdrażanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych na terenie Gminy Władysławowo. Problemy związane z nadużywaniem alkoholu dotykają każdą dziedzinę naszego życia, powodując określone skutki. Uzależnienie od alkoholu to nie tylko szkody zdrowotne, jakie ponosi pijący. To również szkodliwe następstwa, które oddziałują nie tylko na osobę uzależnioną i jej bliskich, ale również pozostałą część społeczeństwa. Nadużywanie alkoholu staje się coraz większym problemem i wyraźnie zmienia swoje oblicze.

Picie i nadużywanie alkoholu jest jednym z czynników ryzyka wystąpienia przemocy. Alkohol działając na organizm człowieka przyspiesza zmiany nastroju, osłabia koordynację, zdolność podejmowania decyzji, pozbawia hamulców. Na podstawie przeprowadzonych analiz, nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny, destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy, powoduje wiele szkód społecznych takich jak przemoc w rodzinie, ubóstwo, i bezrobocie. Niepokojącym sygnałem jest wzrost ilości rodzin objętych pomocą finansową przez Gminę gdzie przesłanką pomocy jest alkoholizm. Nadmierne spożywanie alkoholu stanowi istotny czynnik ryzyka wystąpienia przemocy w rodzinie. W 90% prowadzonej procedury Niebieskiej Karty sprawcą przemocy w rodzinie jest osoba pod wpływem alkoholu. Dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym i doznające przemocy często wymagają specjalistycznej terapii (także w życiu dorosłym) z powodu zaburzeń przystosowania i problemów psychologicznych. Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia z 2019 roku szkodliwe spożywanie alkoholu znajduje się na trzecim miejscu wśród głównych czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Niepokojącym jest spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży czego efektem są narodziny dziecka z zespołem FAS (płodowy zespół alkoholowy) – czworo dzieci na tysiąc narodzin. Z przeprowadzonych badań ankietowych w Gminie Władysławowo (2018) budzi niepokój wiek inicjacji alkoholowej dzieci (11-13 lat). Młodzież deklaruje najczęstsze spożywanie alkoholu w okresie wakacji w okolicach dyskotek i w plenerze.

Prohibicja w nadmorskich miejscowościach

W całej gminie, tj. w miejscowościach Karwia, Rozewie, Chałupy czy Jastrzębia Góra, obowiązują nowe przepisy ws. nocnej sprzedaży alkoholu.

Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to samodzielny, społeczny lub społeczno-zawodowy kolegialny organ samorządu gminnego, wyspecjalizowany w sprawach przeciwdziałania zjawisku alkoholizmu w Gminie. Zadaniem GKRPA jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, skierowanej do dzieci i młodzieży oraz rodziców, której celem jest budzenie świadomości z zakresu szkodliwości spożywania alkoholu, promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, podnoszenie kompetencji wychowawczych. Osoby uzależnione, zagrożone uzależnieniem i ich rodziny mogą korzystać z wciąż rozbudowywanej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, której długofalowe działanie ma zmienić nawyki i utrwalić wzory zachowań oraz funkcjonowania w życiu społecznym. Specjaliści z dziedziny psychologii, psychiatrii, psychotraumatologii, terapeuci i prawnicy, którzy tworzą Zespół Informacyjno-Konsultacyjno-Edukacyjny oraz Konsultant ds. Uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym dla Młodzieży realizują wsparcie, terapie i pomoc oraz kształcenie dla osób, które zetknęły się z problemem alkoholowym lub same potrzebują fachowej pomocy i wsparcia.

GKRPA wspomaga również działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych, co nie tylko wspiera promowanie ciekawych form spędzania czasu wolnego, ale również wzmacnia więzi społeczne oraz przyczynia się do wzrostu świadomości społeczeństwa o zdrowym, wolnym od uzależnień trybie życia. Prowadzono również bezpośrednie działania ograniczające dostęp do alkoholu, m.in. kontrolowanie sprzedaży napojów alkoholowych przy współpracy z Policją, Strażą Graniczną i Strażą Miejską, edukowanie sprzedawców napojów alkoholowych i kontrolowanie rynku w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym, przeciwdziałanie nietrzeźwości w miejscach publicznych, poprzez podnoszenie kompetencji służb porządkowych i rozpowszechniania informacji o zakazie spożywania alkoholu. Świadome modelowanie spożycia alkoholu, oprócz dążenia do zmniejszenia jego spożycia musi brać pod uwagę realia, dlatego zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości Rada Miejska, przed podjęciem uchwały ograniczającej sprzedaż napojów alkoholowych w godzinach nocnych, zasięgnęła opinii jednostek pomocniczych Gminy, które zgodnie twierdzą, że systemowe i długoterminowe działania są gwarantem sukcesu.

Należy wskazać na dużą dostępność stosunkowo taniego alkoholu w Gminie, przede wszystkim w punktach sprzedaży detalicznej. Ujawniają, że wśród użytkowników przestrzeni publicznej „nowy” model związany z konsumpcją napojów alkoholowych. Model ten ma charakter „przystankowy” i stanowi tylko początkowy etap dalszej, najczęściej całonocnej zabawy podczas eskapad do sklepów nocnych. W modelu tym pojawia się zjawisko „szybkiej konsumpcji”, kiedy to użytkownicy przestrzeni publicznej, planujący wieczorne rozrywki, w krótkim czasie konsumują znaczne ilości alkoholu zakupionego najpierw w okolicznych sklepach, a dopiero później po jego spożyciu udają się do lokali rozrywkowych. Obserwowane są także zachowania polegające na piciu alkoholi nabytych w sklepach, w trakcie częstych zmian lokali lub z tzw. „doskoku”, tj. wyjścia z lokalu, szybkiego wypicia alkoholu kupionego w okolicznym sklepie i powrotu do macierzystego lokalu, w którym pozostała reszta towarzystwa.

Wprowadzenie ograniczenia nocnej sprzedaży podyktowane jest mnogością zgłaszanych przez mieszkańców i turystów zawiadomień i skarg o zakłócaniu spokoju, aktach wandalizmu w godzinach nocnych przede wszystkim w czasie sezonu letniego ale również w pozostałych miesiącach. Ponadto opinia Komisariatu Policji we Władysławowie oraz dane z policyjnych systemów informatycznych i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jasno wskazują, że większość nocnych interwencji służb podejmowana jest z powodu wykroczeń i przestępstw, w których biorą udział osoby pod wpływem alkoholu. Wynika to z relatywnie niskiej ceny alkoholu sprzedawanego w sklepach w stosunku do tego sprzedawanego w lokalach gastronomicznych, ilość alkoholu spożywanego w tym modelu jest znaczna, co często prowadzi do upijania się i wykazywania agresywnych zachowań, chuligańskich zachowań czy zakłócania ciszy i porządku publicznego. Wszystkim nam zależy, by mieszkać i żyć w przyjaznej i bezpiecznej gminie. Długo pracowaliśmy nad zmianą jej profilu. Kwestie bezpieczeństwa, ładu, porządku oraz wizji naszej gminy bardzo często poruszane były podczas spotkań burmistrza z mieszkańcami. Powyższe ograniczenia są odpowiedzią na zgłaszane problemy i potrzeby społeczności i służą poprawie naszego bytu.

Obecność alkoholu w życiu codziennym z definicji powoduje znaczne szkody i zagrożenia, których nie można uniknąć, ale można wpłynąć na ich rozmiary. Wielkość tych szkód jest związana ze skalą i stylem konsumpcji napojów alkoholowych, ale także zależy od skuteczności i zasięgu działań profilaktycznych i naprawczych.
(UMW)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button