CIEKAWOSTKI

Polska. Liczba ludności zmniejszyła się w 2021 r. o ok. 476 tys. osób

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 w Polsce

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 populacja Rzeczypospolitej Polskiej liczyła 38 036,1 tys. osób.

Liczba ludności Polski była mniejsza o 1,2% w porównaniu z wynikami spisu 2011 r.

Na terenie Polski zlokalizowanych było 15 340,1 tys. mieszkań. Liczba mieszkań zwiększyła się o 13,7% w porównaniu ze spisem z 2011 r.

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w Polsce 31 marca 2021 r. mieszkało 38 036,1 tys. osób (48,3% populacji stanowili mężczyźni, a 51,7% kobiety). Gęstość zaludnienia, tj. liczba osób przypadających na 1 km2 powierzchni kraju, wyniosła 122 osoby (w 2011 r. – 123).

W porównaniu z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 liczba ludności zmniejszyła się w 2021 r. o ok. 476 tys., tj. o 1,2%. Liczba kobiet uległa zmniejszeniu o 220,8 tys. (tj. 1,1%), a mężczyzn – o 255,0 tys. (tj. 1,4%). W okresie międzyspisowym nie uległy zasadniczej zmianie proporcje według płci. Współczynnik feminizacji utrzymał się na poziomie z 2011 r. – na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet. Wśród ludności miejskiej współczynnik feminizacji wyniósł 111 – podobnie jak w 2011 r., na wsi 100 – o 1 pkt mniej niż w 2011 r.

Województwa

Największym województwem pod względem liczby ludności pozostaje województwo mazowieckie, najmniejszym zaś województwo opolskie.

Liczba mieszkańców miast maleje od szeregu lat, mimo że co roku nadawane są prawa miejskie dotychczasowym miejscowościom wiejskim (w okresie międzyspisowym powstały 52 nowe miasta). Proces ten głównie spowodowany jest rozwojem ośrodków podmiejskich.

W okresie międzyspisowym tempo przyrostu ludności wiejskiej wyniosło 1,2%, w miastach stopa ubytku kształtowała się na poziomie minus 2,8%.

Największym województwem pod względem liczby ludności w 2021 r. jest nadal województwo mazowieckie liczące 5 514,7 tys. mieszkańców, co stanowi 14,5% ogółu ludności kraju. W stosunku do poprzedniego spisu odnotowało ono największy przyrost liczby ludności, tj. o 246 tys. osób. Następnym jest województwo śląskie 4 403 tys. osób, co stanowi 11,6% ogółu ludności kraju – w tym przypadku odnotowano spadek liczby ludności o nieco ponad 227 tys. osób.

W kolejnych największych pod względem liczby mieszkańców województwach odnotowano wzrosty: w wielkopolskim o ponad 57 tys. do 3 504,6 tys. i w małopolskim o prawie 95 tys. do 3 432,3 tys. Najmniejsze województwa to opolskie liczące 954,1 tys. mieszkanców, co stanowi 2,5% całej ludności kraju – gdzie na przestrzeni lat międzyspisowych liczba ludności obniżyła się o 62,1 tys. oraz lubuskie z liczbą ludności 991,2 tys., gdzie także odnotowano spadek o 31,6 tys.

Ekonomiczna grupa wieku

Wstępne wyniki spisu 2021 wskazują na duże zmiany w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku. W okresie międzyspisowym zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym – z 18,7% w 2011 r. do 18,4% w 2021 r., a także w wieku produkcyjnym – z 64,4% w 2011 r. do 59,3% w 2021 r. Odnotowano większy spadek udziału osób w wieku produkcyjnym mobilnym w ludności ogółem (o 3,1 p.proc.) niż udziału osób w wieku produkcyjnym niemobilnym (o 2,0 p.proc.). Wyraźnie zwiększył się natomiast udział ludności w wieku poprodukcyjnym – z 16,9% do 22,3%, tj. o ponad 5 p.proc. Oznacza to, że w ciągu dekady przybyło blisko 2 miliony osób w grupie wieku 60/65 i więcej, a tym samym już przeszło co 5 mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat.

Stan cywilny

Wstępne wyniki spisu 2021 pokazują zmiany, jakie zaszły w strukturze ludności według stanu cywilnego w stosunku do spisu 2011. Najbardziej liczną grupą wśród osób w wieku 15 lat i więcej są nadal osoby pozostające w związku małżeńskim, które stanowią nieco ponad połowę tej populacji ‒ 54% (17 339,0 tys.), dla porównania w 2011 r. było to blisko 56% (18 236,4 tys.). Kolejną grupą (której udział w stosunku do 2011 r. nie uległ istotnej zmianie) są kawalerowie i panny, stanowiący ponad 29% badanej populacji (w 2011 r. – blisko 29%). Strukturę dopełniają osoby owdowiałe stanowiące 8,5% (w 2011 r. – 9,6%) oraz osoby rozwiedzione, których udział znacznie wzrósł ‒ z 5,0% w 2011 r. do 7,6% w 2021 r.

Miejsce zamieszkania

Struktura ludności według stanu cywilnego jest zróżnicowana w zależności od miejsca zamieszkania. Odsetek kawalerów na wsi jest większy niż w miastach (34,5% wobec 33,6%) odmiennie niż panien (które stanowią 23,1% kobiet na wsi oraz 25,6% w miastach). Mieszkańcy wsi częściej niż mieszkańcy miast pozostają w związku małżeńskim (57,3% osób wobec 51,9%), a różnica ta jest widoczna szczególnie w przypadku kobiet (mężatki stanowią 57,4% kobiet na wsi wobec 49,9% w miastach). Osoby mieszkające na wsi natomiast rzadziej niż osoby w miastach są rozwiedzione (5,0% mieszkańców wsi wobec 9,3% mieszkańców miast). Odsetek osób owdowiałych na wsi i w miastach jest zbliżony i wynosi ok. 8,5%.

Rozwody

Jednocześnie zjawisko rozwodów jest zróżnicowane także w poszczególnych województwach. Województwa Polski zachodniej, tj. dolnośląskie, zachodniopomorskie i lubuskie cechują się najwyższymi udziałami osób rozwiedzionych w populacji w wieku 15 lat i więcej (odpowiednio 9,5%, 9,4%, 9,0% wobec 7,6% dla Polski ogółem) oraz najniższymi dla osób zamężnych i żonatych (odpowiednio 50,8%, 51,0%, 51,1% wobec 54,0% dla kraju ogółem). Natomiast najmniejszy udział osób rozwiedzionych odnotowano w województwie podkarpackim (5,0%) i małopolskim (5,7%).

Kraj urodzenia

Wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wykazały, że 97,9% (37 271 tys.) stałych mieszkańców naszego kraju wskazało Polskę jako kraj swego urodzenia, natomiast 2,0% (748 tys.) urodziło się poza obecnymi granicami Polski, a dla 0,04% (17 tys.) osób kraj urodzenia nie został ustalony. Dla porównania w 2011 r. osoby urodzone w Polsce stanowiły 98,2% ogółu ludności, a urodzeni za granicą – 1,8%. Liczba osób urodzonych za granicą w stosunku do 2011 r. wzrosła o ponad 73 tys., tj. o prawie 11%.

Zarówno wśród urodzonych w Polsce, jak i za granicą dominują kobiety, przy czym ich udział jest nieco większy w grupie osób urodzonych za granicą (54% wobec 52% wśród urodzonych w kraju). W 2011 r. różnica pomiędzy tymi odsetkami była większa: kobiety stanowiły 59% osób urodzonych za granicą i 51% urodzonych w kraju.

Przewaga kobiet zarówno wśród urodzonych w Polsce, jak i za granicą jest konsekwencją struktury wieku obu subpopulacji (np. większość urodzonych za granicą to osoby starsze) i faktu, że kobiety średnio żyją dłużej.

Mieszkania i budynki zlokalizowane na terenie Polski

Wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wskazują, że 31 marca 2021 r. na terenie kraju usytuowanych było 15 340,1 tys. mieszkań, które zlokalizowane były w około 6 947,8 tys. budynków. W porównaniu z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 liczba mieszkań wzrosła o 13,7%, a liczba budynków zwiększyła się o 14,9%.

Powierzchnia mieszkań pozostających do dyspozycji ludności według stanu na 31 marca 2021 r. wyniosła 1 138 686,1 tys. m2 i w stosunku do wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 zwiększyła się o 20,3%. Łączna liczba izb w mieszkaniach zwiększyła się o 14,8% i wyniosła 57 033,8 tys. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wzrosła w porównaniu z 2011 r. o 4,1 m2 do 74,2 m2 w 2021 r.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button