ŚWIAT

Parlament Europejski: Węgry nie mogą już być uważane za demokratyczne państwo

Unia Europejska

Parlament potępia „rozmyślne i systematyczne wysiłki rządu węgierskiego” mające na celu podważenie wartości europejskich i domaga się wyników działań z art. 7.

  • Sytuacja pogorszyła się tak, że Węgry stały się „autokracją wyborczą”
  • Bezczynność UE pogłębiła ten regres; fundusze naprawcze powinny zostać wstrzymane do czasu, aż kraj ten zastosuje się do zaleceń UE i orzeczeń sądowych
  • Brak postępów w procesie wynikającym z art. 7 stanowiłby naruszenie praworządności przez Radę

Brak zdecydowanych działań UE przyczynił się do powstania „hybrydowego reżimu autokracji wyborczej”, czyli systemu konstytucyjnego, w którym odbywają się wybory, ale brak jest poszanowania dla demokratycznych norm i standardów – twierdzą posłowie.

Sprawozdanie przyjęte w czwartek XX głosami do XX, przy XX wstrzymujących się, opiera się na sprawozdaniu, za pomocą którego Parlament uruchomił procedurę art. 7 w 2018 r., aby przedstawić przegląd rozwoju sytuacji w 12 obszarach stanowiących przedmiot obaw Parlamentu. Tym samym pokazuje, jak wartości zapisane w art. 2 Traktatu o UE, w tym demokracja i prawa podstawowe w kraju uległy dalszemu pogorszeniu od 2018 r., dzięki „rozmyślnym i systematycznym wysiłkom węgierskiego rządu” i nasilonym przez bezczynność UE.

Instytucje UE muszą działać oraz muszą być pociągnięte do odpowiedzialności

Parlament ubolewa nad niezdolnością Rady do poczynienia znaczących postępów w celu przeciwdziałania regresowi demokracji. Posłowie podkreślają, że art. 7 ust. 1 nie wymaga jednomyślności wśród państw członkowskich, aby zidentyfikować wyraźne ryzyko poważnego naruszenia wartości UE, ani aby wydać konkretne zalecenia i terminy. Posłowie twierdzą, że każda dalsza zwłoka w działaniu na podstawie art. 7 w celu ochrony wartości UE na Węgrzech będzie równoznaczna z naruszeniem zasady państwa prawa przez samą Radę.

Posłowie wzywają Komisję do pełnego wykorzystania wszystkich narzędzi, którymi dysponuje, a w szczególności rozporządzenia o warunkowości budżetowej. W czasie, gdy wartości UE są szczególnie zagrożone przez rosyjską wojnę z Ukrainą i jej antyunijne działania, wzywają również Komisję do:

  • powstrzymania się od zatwierdzenia węgierskiego planu RRF do czasu, gdy Węgry w pełni zastosują się do wszystkich odpowiednich zaleceń Europejskiego Semestru i wdrożą wszystkie odpowiednie wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
  • wykluczenia z finansowania tych programów spójności, które przyczyniają się do niewłaściwego wykorzystania funduszy UE lub do naruszania praworządności; oraz
  • bardziej rygorystycznego stosowanie rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów i rozporządzenia finansowego w celu przeciwdziałania wszelkim przypadkom niewłaściwego wykorzystania funduszy UE z powodów politycznych.

Niezależność sądownictwa, korupcja i wolności człowieka pozostają głównymi obszarami obaw PE

Cztery lata po sprawozdaniu, które zapoczątkowało proces z art. 7, posłowie są nadal zaniepokojeni kilkoma obszarami politycznymi dotyczącymi demokracji i praw podstawowych na Węgrzech. Główne obszary to funkcjonowanie systemu konstytucyjnego i wyborczego, niezależność sądownictwa, korupcja i konflikty interesów oraz wolność słowa, w tym pluralizm mediów. Problematyczne są również wolność akademicka, wolność wyznania, wolność zrzeszania się, prawo do równego traktowania, w tym prawa osób LGBTIQ, prawa mniejszości, a także prawa migrantów, osób ubiegających się o azyl i uchodźców.
(PE)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button