POLSKAŚWIAT

Obowiązkowa kwarantanna dla wracających do Polski przedłużona – „do odwołania”

Granice RP

Rząd przedłużył „do odwołania” przepis, który nakazuje osobom przekraczającym granicę na udanie się na obowiązkową, 14-dniową kwarantannę.

W związku z pandemią koronawirusa zostają zamknięte też polskie granice dla międzynarodowego ruchu pociągów.

Informowaliśmy także, że samoloty pasażerskie Polskich Linii Lotniczych LOT nie będą obywać rejsów do połowy maja.

Dane za 26.04.2020: na kierunku do Polski skontrolowano 8,2 tys. osób, w tym 4,4 tys. na granicy wewnętrznej w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej.

Gdzie można przekroczyć polską granicę?

Granicę wewnętrzną można przekraczać:

na granicy z Niemcami: 
– przez przejścia drogowe – Jędrzychowice, Olszyna, Świecko, Krajnik Dolny, Kołbaskowo, Świnoujście-Garz, Zgorzelec, Gubin, Słubice, Kostrzyn nad Odrą;
– w ruchu pieszym – Zgorzelec, Gubin, Słubice, Kostrzyn nad Odrą;

na granicy z Litwą: Budzisko, Ogrodniki;

na granicy ze Słowacją: Barwinek, Chyżne;  

na granicy z Czechami
– przez przejścia drogowe – Cieszyn-Chotĕbuz, Gorzyczki, Nowe Chałupki, Kudowa Słone, Trzebina, Jakuszyce, Gołkowice, Lubawka, Głuchołazy;
– w ruchu pieszym – Cieszyn-Český Tĕšín (Most Przyjaźni).

Na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą ruch graniczny został znacznie ograniczony. Granicę polsko-rosyjską będzie można przekraczać jedynie w Bezledach i Grzechotkach, granicę z Białorusią – w Kuźnicy, Bobrownikach i Terespolu, a z Ukrainą – w Dorohusku i Korczowej.

Kto może wjechać do Polski?

Do Polski mogą wjechać jedynie:

1) obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
2) cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką,
3) cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
4) szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,
5) cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
6) cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);
8) cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Kto jest kierowany na kwarantannę po przekroczeniu granicy?

Co do zasady wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski muszą poddać się obowiązkowej 14-dniowej domowej kwarantannie. Podczas kontroli na granicy każdy podróżny zobowiązany jest podać adres, pod którym będzie ją odbywał. Może to być miejsce zbiorowej kwarantanny, jeśli np. podróżny nie ma możliwości odbywania jej w miejscu zamieszkania. Informacje te są wprowadzane bezpośrednio do bazy danych i automatycznie przekazywane właściwym służbom, które będą weryfikować, czy obowiązek kwarantanny jest realizowany.

Kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy?

Kwarantanny, po przekroczeniu granicy ramach wykonywania czynności zawodowych, nie muszą odbywać:

–  załogi statku powietrznego w rozumieniu ustawy Prawo lotnicze,
–  rybacy w rozumieniu ustawy o pracy na statkach rybackich,
–  marynarze w rozumieniu ustawy z o pracy na morzu, w tym marynarze schodzących ze statku w polskim porcie celem bezzwłocznej repatriacji,
– osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na morskich platformach wydobywczych i wiertniczych zlokalizowanych na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego w oparciu o inny stosunek, niż marynarska umowa o pracę,
–  załogi, o których mowa w ustawie o żegludze śródlądowej,
–  załogi statków w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim,
– osoby wykonujące w Polsce lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym,
–  kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym,
–  kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy w celu odbioru odpoczynku lub po odebraniu za granicą odpoczynku,
– obsady pociągów oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Polsce  lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika,
– kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
– żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierze wojsk sojuszniczych, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa,
– członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawiciele organizacji międzynarodowych oraz członkowie ich rodzin, którzy przekraczają granicę w celu odbycia tranzytu do innego państwa, trwającego nie dłużej niż 24 godziny liczone od momentu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Czy osoby, które mieszkają w Polsce lub kraju sąsiednim i pracują po drugiej stronie granicy muszą odbyć 14-dniową kwarantannę?

Osoby mieszkające w Polsce lub kraju sąsiednim, które pracują po drugiej stronie granicy, od 27 marca – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia – są zobowiązane odbyć 14-dniową kwarantannę. 

Czy kierowcy zawodowi wykonujący międzynarodowy transport towarów są poddawani kontroli na granicy i podlegają kwarantannie?

Kierowcy zawodowi wykonujący międzynarodowy transport towarów, przekraczający granicę z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą, są zwolnieni z kontroli. Dotyczy to zarówno z kontroli granicznej, jak i – za zgodą Głównego Inspektora Sanitarnego – kontroli sanitarnej. Decyzja MSWiA jest podyktowana koniecznością zapewnienia płynności dostaw. Kierowcy zawodowi wykonujący międzynarodowy transport towarów nie podlegają obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie po przyjeździe do Polski.

Czy rolnicy, którzy mają gospodarstwo po sąsiedniej stronie, muszą odbywać kwarantannę?
Obowiązku kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w celu prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach granicy RP.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 Czy Straż Graniczna wydaje zaświadczenie o skierowaniu na kwarantannę?

NIE, Straż Graniczna NIE WYDAJE na granicy zaświadczeń o skierowaniu na kwarantannę. Pracownik może telefonicznie powiadomić pracodawcę o nieobecności i w ciągu 3 dni po zakończeniu kwarantanny dostarczyć pracodawcy oświadczenie, które będzie stanowić usprawiedliwienie nieobecności.

Czy Straż Graniczna może skrócić kwarantannę?

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwarantannę skrócić może jedynie państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce odbywania kwarantanny lub inny, upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii . 

Zasady przekraczania granicy z RCZ od 27.04.2020 r. (nie dotyczą tranzytu przez RCZ)

Od 27 kwietnia 2020 r., (od godz. 0:00), rozszerzono możliwości wjazdu obywateli Unii Europejskiej, (a także obywateli strefy Schengen i Wielkiej Brytanii) do Czech. Będą oni mogli wjechać do Czech również w celu udokumentowanych działań gospodarczych i edukacyjnych, po przedstawieniu wyników badań PCR na formularzu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RCz. Wyniki badania okazywanego przy wjeździe nie mogą być starsze niż cztery dni. Wszystkie osoby, których nie dotyczy nakaz obowiązkowej kwarantanny po przyjeździe do Republiki Czeskiej nadal obowiązuje dwutygodniowy zakaz swobodnego przemieszczania się na terytorium Republiki Czeskiej, z wyjątkiem pilnych, udokumentowanych, co do ich celu i konieczności podróży.

Posumowanie przyjętych najważniejszych zmian:

Działalność gospodarcza z pobytem do 72 godzin (w tym np. spotkania biznesowe, podróże biznesowe lub jednokrotna realizacja kontraktu, w żadnym wypadku nie dotyczy pendlerów), musi być udokumentowana przy wjeździe do Republiki Czeskiej przez:

  • potwierdzenie wykonywania działalności gospodarczej lub inne ważne dokumenty (np. zaproszenie na spotkanie biznesowe, oddelegowanie w podróż służbową czy też dokument kontraktu/dokument zamówienia);
  • certyfikat wyników badań PCR.

Organ przyjmujący w Czechach musi zapewnić zgodność z przepisami Postanowienia Rządowego nr 332, np. stosowanie respiratorów FFP2, minimalizowanie kontaktów społecznych z innymi pracownikami lub regularne mierzenie temperatury ciała.

Działalność gospodarcza przy pobycie dłuższym niż 72 godziny (obejmuje to np. spotkanie biznesowe, podróż służbową lub wykonywanie zatrudnienia, ale nie pendlerów), musi zostać udokumentowana przy wjeździe do Czech przez:

  • potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpowiednie dokumenty, (np. zaproszenie na spotkanie biznesowe, delegacja służbowa lub umowa o pracę).
  • zaświadczenie o wynikach testu PCR i w konsekwencji poddanie się miedzy dziesiątym a czternastym dniem pobytu drugiemu testowi PCR.

Organ przyjmujący w Czechach musi, np. zorganizować zakwaterowanie, opiekę zdrowotną i/lub transfer z granic państwowych.

Studenci uniwersytetu i szkół wyższych muszą przedstawić przy wjeździe do Republiki Czeskiej potwierdzenie odbywania studiów wydane przez władze uniwersytetu i certyfikat wyników badań PCR, a następnie przejść drugi test między 10. a 14. dniem po przyjeździe.

W ramach łączenia rodzin definicja członków rodziny została niedawno rozszerzona również na dzieci w wieku do 21 lat, rodziców i dziadków. Obowiązującą obowiązkową kwarantannę można zastąpić prezentacją certyfikatu wyników badań PCR.

Pracownicy transgraniczni/pendlerzy z sektora opieki zdrowotnej, usług społecznych, zintegrowanego systemu ratunkowego i infrastruktury krytycznej z sąsiednich krajów w przypadku pobytu dłuższego niż 14 dni mogą zastąpić obowiązkową kwarantannę, przedstawiając certyfikat wyników badań PCR.

W przypadku pozostałych pendlerów, dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich wyniki testu PCR należy przedstawić już przy pierwszym wjeździe na terytorium Republiki Czeskiej, a następnie zawsze po upływie 14 dni, co może zostać zastąpione przez nakazaną obowiązkową kwarantannę.

Dyplomaci w przypadku pobytu dłuższego niż 14 dni w Czechach lub poza granicami Czech, obowiązkową kwarantannę mogą zastąpić certyfikatem z wynikami badań PCR.

Cudzoziemcy mający czasowy lub stały pobyt w Republice Czeskiej nadal mają możliwość wjazdu na terytorium Czech, jednak tak jak obywatele Czech, muszą przedstawić zaświadczenie o wynikach badań PCR lub poddać się obowiązkowej kwarantannie. Obywatele UE mogą udowodnić swój pobyt w Czechach również na podstawie innych dokumentów (umowa o pracę, umowa najmu mieszkania, legitymacja ubezpieczeniowa).

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button