POLSKA

NIK z kontrolą na plażach w Darłowie

Plaże w Darłowie

Po tragedii w Darłowie NIK rozszerza rozpoczętą w lipcu doraźną kontrolę, dotyczącą bezpieczeństwa osób korzystających z plaż w Sopocie o Darłowo.

Izba sprawdza, czy przepisy dotyczące korzystania z plaż oraz przybrzeżnych obszarów wodnych, a także sposób ich egzekwowania zapewniają bezpieczeństwo osobom tam wypoczywającym.

Rozpoczęta w lipcu w Sopocie a rozszerzona o Darłowo kontrola ma wykazać, jak zorganizowany jest system bezpieczeństwa na terenie tych gmin. Badane są obowiązujące uregulowania (w tym ustanowione przez Urzędy Morskie) zapewniające bezpieczeństwo, czy są egzekwowane a w konsekwencji czy gwarantują realne bezpieczeństwo obywatelom korzystającym z plaż. W tym kontekście ważne jest sprawdzenie, jak układa się współpraca gmin z policją i organami ratownictwa wodnego i czy rzetelnie zostały zdiagnozowane potencjalne zagrożenia. Istotnym elementem jest kontrola organizacji służby policji oraz egzekwowania przez policję przepisów prawa dotyczącego korzystania z plaż.

Ustawa z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej określa położenie obszarów morskich, pasa nadbrzeżnego, portów i przystani morskich oraz zasady korzystania z tych obszarów. Ponadto wskazuje organy administracji morskiej, ich kompetencje a także zadania Państwowej Morskiej Służby Hydrograficznej. Zgodnie z art. 35 ustawy uprawianie na polskich obszarach morskich turystyki oraz sportów wodnych może się odbywać na warunkach i w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego.

W zakresie nieuregulowanym w przepisach dyrektor urzędu morskiego może ustanawiać, jeżeli jest to niezbędne m.in. do ochrony życia, zdrowia lub mienia, przepisy porządkowe zawierające zakazy lub nakazy określonego zachowania oraz tworzyć i ogłaszać strefy czasowo zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa, uprawiania sportów wodnych i nurkowych, znajdujące się w strefie odpowiedzialności terytorialnej danego urzędu i będące w granicach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego. Przepisy takie wydawane są w formie zarządzenia porządkowego i podlegają ogłoszeniu w właściwym wojewódzkim dzienniku urzędowym.

W realizacji wyżej wymienionych zadań administracja morska współpracuje m. in. z samorządami, Marynarką Wojenną, Strażą Graniczną, Policją, Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa SAR.

Organizację oraz utrzymanie kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli regulują przepisy ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z nimi każdy ma prawo do korzystania m. in. ze śródlądowych wód publicznych, morskich wód wewnętrznych, włącznie z Zatoką Gdańską. Rada gminy corocznie określa uchwałą wykaz kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy.

Kwestie bezpieczeństwa osób korzystających z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli reguluje ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. W 2012 r. wydane zostały akty wykonawcze do tej ustawy, dotyczące: wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych, wymaganej liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego. Zgodnie z przepisami ustawy za zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się, bądź uprawiającym sport lub rekreację na obszarach wodnych odpowiadają właściwi miejscowo wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast.

Wyniki doraźnej kontroli NIK zostaną przedstawione przed końcem roku i będą podstawą do zaplanowania kolejnej kontroli bezpieczeństwa na polskich plażach wzdłuż całego wybrzeża.
(NIK)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button