RÓŻNOŚCI

Koniec z darmowymi spacerami. Parki narodowe będą płatne!

Parki narodowe biletowane

W Polsce spacery na terenach parków narodowych nie będą już darmowe.

Pojawił się projekt, w którym napisano, że za wejście do parków narodowych będzie pobierana opłata i dodatkowo 15 proc. do ceny biletu w obszarze górskim.

Z nich bezpłatnie będą mogli korzystać tylko mieszkańcy gminy, która obejmuje ten obszar chroniony. Do tej pory mieszkańcy gmin sąsiadujących z parkiem narodowym mogą za darmo wchodzić na ten teren.

Wszystkie 23. parki narodowe w Polsce będą pobierać opłatę za wstęp.

Do ceny biletu wstępu na obszar parku narodowego, na obszarze którego działają podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego, doliczana jest opłata, w wysokości 15% ceny tego biletu, przeznaczana na dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa górskiego.

Dyrektor parku narodowego, w porozumieniu z Dyrektorem Polskich Parków Narodowych, może ustalić, w drodze zarządzenia, opłaty za udostępnianie, w szczególności w celach sportowych lub komercyjnego fotografowania lub komercyjnego filmowania.

Opłat nie pobiera się od:

1)     dzieci w wieku do 7 lat;

2)     osób, które posiadają zezwolenie Dyrektora Polskich Parków Narodowych oraz zgodę dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;

3)     uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego;

4)     mieszkańców gmin, na obszarze których położony jest park narodowy;

5)     osób udających się do wyznaczonych w parku narodowym plaż, po drogach lub szlakach turystycznych wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;

6)     osób udających się do miejsc kultu religijnego znajdujących się na obszarze parku narodowego, po drogach lub szlakach turystycznych wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;

7)     członków rodziny wielodzietnej posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny;

8)     pracowników Służby Parku Narodowego;

9)     osób, o których mowa w art. 8 ust. 4.

Art. 8 ust.4 – Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 14, 17, 20 i 30, nie dotyczą wykonujących czynności służbowe:

1) pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska, Polskich Parków Narodowych, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, a także osób wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne na mocy art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990),

2) pracowników podmiotu sprawującego zarząd nad gruntami Skarbu Państwa położonymi w granicach parku narodowego oraz osób wykonujących prace na podstawie umowy zawartej z zarządcą,

3) funkcjonariuszy Straży Granicznej chroniących granicę państwową oraz funkcjonariuszy innych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Opłaty w wysokości 50% stawki opłaty ustalonej przez dyrektora parku narodowego, pobiera się od:

1)     uczniów szkół i studentów;

2)     dzieci i młodzieży, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:

  1. a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
  2. b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
  3. c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,
  4. d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10);

3)     emerytów i rencistów;

4)     osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Osoby, o których mowa są zobowiązane do posiadania i okazywania na żądanie uprawnionych osób dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłatach albo zwolnienia z opłat.

Za brak ważnego biletu wstępu lub dokumentu potwierdzającego uprawnienia do ulgi w opłatach albo zwolnienia z opłaty, określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 2 pkt 3, nakłada się opłatę dodatkową.

Wysokość opłaty dodatkowej wynosi:

1) 50-krotność stawki opłaty ustalonej przez dyrektora parku narodowego, w przypadku braku biletu wstępu;

2) 40-krotność stawki opłaty ustalonej przez dyrektora parku narodowego, w przypadku braku dokumentu potwierdzającego uprawnienia do ulgi w opłatach albo zwolnienia z opłaty.

Do opłaty dodatkowej doliczana jest cena biletu wstępu.

Opłatę dodatkową wnosi się na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia wezwania do jej uiszczenia. W przypadku uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia wezwania, jej wysokość obniża się o 50%.

Parki narodowe w Polsce:

Babiogórski Park Narodowy,
Białowieski Park Narodowy,
Biebrzański Park Narodowy,
Bieszczadzki Park Narodowy,
Park Narodowy „Bory Tucholskie”,
Drawieński Park Narodowy,
Gorczański Park Narodowy,
Kampinoski Park Narodowy,
Karkonoski Park Narodowy,
Magurski Park Narodowy,
Narwiański Park Narodowy,
Ojcowski Park Narodowy,
Park Narodowy Gór Stołowych,
Pieniński Park Narodowy,
Poleski Park Narodowy,
Roztoczański Park Narodowy,
Słowiński Park Narodowy,
Świętokrzyski Park Narodowy,
Tatrzański Park Narodowy,
Park Narodowy „Ujście Warty”,
Wielkopolski Park Narodowy,
Wigierski Park Narodowy,
Woliński Park Narodowy.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button