POLITYKAPOLSKA

KO. Zbiórka podpisów pod projektem ustawy dot. likwidacji TVP Info i abonamentu RTV

Koalicja Obywatelska

Koalicja Obywatelska rozpoczęła zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy dot. likwidacji TVP Info i abonamentu RTV.

„Jako Koalicja Obywatelska złożyliśmy 44 projekty ustaw – wszystkie zostały zamrożone przez PiS. Dlatego zbieramy podpisy pod projektem obywatelskim, by Sejm musiał się nim zająć. Środki publiczne muszą być przekazywane na najważniejsze potrzeby Polaków.

Dzisiaj najważniejszym tematem jest kwestia zdrowia. W ciągu ostatnich lat na TVP przekazano ponad 5 mld. zł., które mogły być wydane na to, by system opieki zdrowotnej nie załamał się pod wpływem epidemii. Jeżeli przeliczymy 5 miliardów złotych, okazuje się, że za te pieniądze można było kupić 50 milionów szczepionek dla polskich obywateli” – powiedzieli Jan Grabiec, Cezary Tomczyk z KO.

Projekt Ustawy o uchyleniu ustawy o opłatach abonamentowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

„Art. 1. Ustawa reguluje kwestie zniesienia opłat abonamentowych oraz wprowadza zakaz tworzenia i rozpowszechniania przez publiczną telewizję programu informacyjno-publicystycznego.

Art. 2. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. 2020 r. poz. 805) wprowadza się następuje zmiany:

1) w art. 6 w ust. 2 skreśla się pkt 6a;
2) w art. 20b w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w programie ogólnokrajowym w rozumieniu ustawy lub koncesji, dostępnym w całości bez opłaty, z wyłączeniem podstawowych opłat pobieranych przez operatorów sieci kablowych, lub”;
3) w art. 21:
a) w ust. 1a pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych określonych w ustawie lub karcie powinności, z zastrzeżeniem ust. 1c.”, b) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:
„1c. Zabronione jest tworzenie i rozpowszechnianie przez publiczną telewizję wyspecjalizowanych programów informacyjno-publicystycznych.”;
4) w art. 26 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) ogólnokrajowych programów ogólnotematycznych I i II oraz programu o tematyce kulturalno-artystycznej;”;
5) w art. 31:
1 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, ustawę z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.
a) w ust. 1 skreśla się pkt 1,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Jeżeli w danym roku kalendarzowym jednostka publicznej radiofonii i telewizji osiągnie przychody pochodzące ze źródeł określonych w ust. 2 przekraczające koszt netto realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1, a kwota nadwyżki będzie nie większa niż 10% całkowitego kosztu realizacji misji publicznej przewidzianego w zatwierdzonym planie, o którym mowa w art. 21c ust. 1, na ten rok, jednostka ta może nie zwracać tej nadwyżki pod warunkiem przeznaczenia jej na realizację misji publicznej w kolejnych okresach, na zasadach określonych w karcie powinności.”,
c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Krajowa Rada uwzględnia uzyskanie przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji nadwyżek, o których mowa w ust. 7, 8 i 10, przy wykonywaniu swoich kompetencji przy zawieraniu porozumienia, o którym mowa w art. 21a ust. 5, i zatwierdzaniu planu, o którym mowa w art. 21c ust. 1.”;
6) uchyla się art. 31c.

Art. 3. W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. 2020 r. poz. 1790) uchyla się art. 23a.

Art. 4. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. 2020 r. 684) w art. 10 w ust. 2 uchyla się pkt 5.

Art. 5. 1. W kartach powinności na lata 2020-2024, o których mowa w art. 21a ust. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2019 r. poz. 361, 643, 1495 i 1655), w latach 2021 -2024 nie uwzględnia się przychodów z opłat abonamentowych oraz przychodów ze środków publicznych w wysokości rekompensaty z tytułu utraconych wpływów z opłat abonamentowych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy
o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych (Dz. U. poz. 383). 2. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji przedstawią Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji projekt zmienionej karty powinności, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 6. Postępowania egzekucyjne o należności w płatności zaległych opłat abonamentowych wszczęte i prowadzone na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2020 poz. 1689) są umarzane z urzędu.

Art. 7. Traci moc ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2020 poz. 1689).

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button