GOSPODARKAPOLSKA

Jeszcze wyższa inflacja w sierpniu. GUS podaje dane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 r.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 5,5% (przy wzroście cen usług – o 6,6% i towarów – o 5,1%).

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3% (w tym usług – o 0,6% i towarów – o 0,2%).

Ceny w sierpniu w stosunku do sierpnia ubiegłego roku wzrosły o 5,5%!

Usługi o 6,6%
Żywność o 3,7%
Pieczywo o 6,6%
Warzywa o 7,9%
Mięso drobiowe o 24,5%
Energia elektryczna 9,5%
Benzyna o 29,2%
Usługi lekarskie o 5,9%
Oleje i tłuszcze o 4,7%

Inflacja w sierpniu była najwyższa od 20 lat!

Główny Urząd Statystyczny informuje, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 r. w stosunku do lipca 2021 r. wyniósł 100,3 (wzrost cen o 0,3%).

Tablica 1. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE 08 2021 01-08 2021 WPŁYW ZMIAN

07 2021=
=100

08 2020=
=100
12 2020=
=100
07 2021=
=100
01-08 2020=
=100
OGÓŁEM 105,5 104,8 100,3 104,0 x
Żywność i napoje
bezalkoholowe
103,9 104,4 99,8 101,7 -0,07
Napoje alkoholowe
i wyroby tytoniowe
101,8 102,0 100,2 102,0 0,01
Odzież i obuwie 100,0 97,2 99,1 98,9 -0,04
Użytkowanie mieszkania
lub domu i nośniki energii
106,9 105,8 100,9 106,3 0,17
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie
gospodarstwa domowego
103,3 102,6 99,7 102,6 -0,02
Zdrowie 103,0 102,5 100,4 103,4 0,02
Transport 117,8 115,5 101,4 110,6 0,13
Łączność 104,2 103,6 100,8 105,5 0,04
Rekreacja i kultura 105,8 104,5 100,0 105,0 0,00
Edukacja 104,8 101,0 100,1 105,3 0,00
Restauracje i hotele 106,6 105,1 100,6 105,3 0,03
Inne towary i usługi 101,8 101,4 100,4 101,9 0,02

Wpływ zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

W sierpniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 0,6%) oraz transportu (o 1,4%), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,15 p. proc i 0,13 p. proc. Niższe ceny żywności (o 0,3%) oraz odzieży i obuwia (o 0,9%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,08 p. proc i 0,04 p. proc.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie transportu (o 17,8%) oraz mieszkania (o 6,1%) pod­niosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,58 p. proc. i 1,52 p. proc.

W sierpniu 2021 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych znalazł się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 p. proc.)

Tablica 2. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE 08 2021 01-08 2021
08 2020=
=100
12 2020=
=100
07 2021=
=100
01-08 2020=
=100
OGÓŁEM 105,5 104,8 100,3 104,0
Towary 105,1 104,6 100,2 103,2
Usługi 106,6 105,2 100,6 106,8
Żywność, napoje bezalkoholowe
i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe
103,5 103,9 99,8 101,8
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE BEZALKOHOLOWE 103,9 104,4 99,8 101,7
Żywność 103,7 104,1 99,7 101,3
w tym:        
Ryż 103,5 103,3 100,6 105,2
Mąka 103,7 103,5 100,1 103,6
Pieczywo 106,6 105,7 100,7 106,0
Makarony i produkty makaronowe 102,5 102,1 100,5 101,9
Mięso 104,8 107,1 99,8 100,5
w tym:        
Mięso wołowe 106,1 105,1 100,8 103,1
Mięso cielęce 103,3 103,2 100,8 102,2
Mięso wieprzowe 99,0 104,1 101,1 92,4
Mięso drobiowe 124,5 130,6 97,5 110,6
Wędliny 100,9 101,7 100,0 100,1
Ryby i owoce morza 104,2 103,7 100,7 103,6
Mleko, sery i jaja 103,0 102,6 100,4 102,4
w tym:        
Mleko 103,1 102,6 100,8 103,0
Jogurt, śmietana, napoje
i desery mleczne
102,8 102,8 100,2 102,1
Sery i twarogi 103,3 102,3 100,6 102,7
Jaja 103,0 103,0 99,7 101,5
Oleje i tłuszcze 104,7 105,4 101,3 100,6
Tłuszcze roślinne 107,4 108,9 101,9 102,8
Tłuszcze zwierzęce 102,7 102,8 100,8 99,0
w tym masło 102,6 102,6 100,8 98,8
Owoce 95,3 103,5 100,2 97,4
Warzywa 107,9 100,9 95,8 101,3
Cukier 100,6 102,6 99,7 100,8
Napoje bezalkoholowe 106,6 107,2 100,4 105,9
w tym:        
Kawa 100,4 101,4 99,9 99,8
Herbata 99,6 100,9 100,5 98,8
Kakao i czekolada w proszku 101,8 103,3 100,2 102,8
Wody mineralne lub źródlane 107,9 108,0 100,0 107,7
Soki owocowe i warzywne 102,2 103,5 101,6 101,9
NAPOJE ALKOHOLOWE I WYROBY TYTONIOWE 101,8 102,0 100,2 102,0
Napoje alkoholowe 102,3 102,5 100,3 102,2
Wyroby tytoniowe 100,3 100,4 100,0 101,4
ODZIEŻ I OBUWIE 100,0 97,2 99,1 98,9
w tym:        
Odzież 99,0 96,4 99,0 98,5
Obuwie 102,1 98,8 98,7 99,7
MIESZKANIE 106,1 105,0 100,6 105,4
UŻYTKOWANIE MIESZKANIA LUB DOMU 

I NOŚNIKI ENERGII

106,9 105,8 100,9 106,3
w tym:        
Opłaty na rzecz właścicieli 104,0 103,5 100,2 103,4
Zaopatrywanie w wodę 103,0 102,7 100,7 103,9
Wywóz śmieci 121,9 115,0 100,3 129,0
Usługi kanalizacyjne 105,0 104,3 100,6 104,5
Nośniki energii 106,6 105,9 101,2 104,9
Energia elektryczna 109,5 109,5 100,0 110,1
Gaz 108,1 108,1 105,3 98,7
Opał 102,7 101,6 100,9 102,5
Energia cieplna 102,0 100,1 100,3 102,1
WYPOSAŻENIE MIESZKANIA I PROWADZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO 103,3 102,6 99,7 102,6
w tym:        
Meble, artykuły dekoracyjne,
sprzęt oświetleniowy
106,8 104,7 97,6 105,1
Urządzenia gospodarstwa domowego 100,3 99,2 99,8 101,5
Środki czyszczące i konserwujące 100,6 101,4 99,9 100,2
Usługi związane z prowadzeniem
gospodarstwa domowego
106,5 104,8 100,4 106,6
ZDROWIE 103,0 102,5 100,4 103,4
w tym:        
Wyroby farmaceutyczne 101,6 101,3 100,3 101,6
Urządzenia i sprzęt terapeutyczny 102,5 102,0 100,5 102,2
Usługi lekarskie 105,9 104,0 100,3 106,9
Usługi stomatologiczne 105,7 104,7 100,8 108,8
Usługi szpitalne i sanatoryjne 106,5 109,5 100,2 106,4
TRANSPORT 117,8 115,5 101,4 110,6
w tym:        
Środki transportu 101,7 103,1 100,4 100,9
w tym samochody osobowe 101,3 102,7 100,4 100,5
Paliwa do prywatnych środków transportu 128,0 123,4 101,8 116,6
Olej napędowy 124,6 120,1 100,0 113,6
Benzyna 129,2 125,3 101,6 117,8
Gaz ciekły i pozostałe paliwa
do prywatnych środków transportu
132,7 122,0 110,3 119,3
Usługi transportowe 102,4 106,6 101,8 99,3
ŁĄCZNOŚĆ 104,2 103,6 100,8 105,5
w tym:        
Sprzęt telekomunikacyjny 93,3 99,3 99,5 91,3
Usługi telekomunikacyjne 104,8 103,8 100,9 106,3
REKREACJA I KULTURA 105,8 104,5 100,0 105,0
w tym:        
Sprzęt audiowizualny, fotograficzny
i informatyczny
99,2 98,1 99,2 101,0
Usługi związane z rekreacją i kulturą 110,4 107,0 100,5 109,8
w tym:        
Usługi związane z rekreacją i sportem 105,7 102,7 100,3 105,2
Usługi związane z kulturą 112,5 108,7 100,5 111,8
w tym opłaty radiowo-telewizyjne 111,2 106,8 100,1 113,8
Książki 102,9 100,1 99,1 102,9
Gazety i czasopisma 103,9 101,3 100,0 104,5
Artykuły piśmienne, malarskie, kreślarskie 104,1 103,0 100,3 103,7
Turystyka zorganizowana 109,7 114,2 99,7 103,9
Turystyka zorganizowana w kraju 107,9 113,2 99,2 106,6
Turystyka zorganizowana za granicą 112,5 115,8 100,4 99,8
EDUKACJA 104,8 101,0 100,1 105,3
RESTAURACJE I HOTELE 106,6 105,1 100,6 105,3
INNE TOWARY I USŁUGI 101,8 101,4 100,4 101,9
w tym:        
Higiena osobista 101,9 101,4 100,2 102,3
w tym:        
Usługi fryzjerskie, kosmetyczne
i pielęgnacyjne
105,6 104,6 100,4 108,4
Artykuły do higieny osobistej
i kosmetyki
101,3 100,8 100,1 101,3
Opieka społeczna 106,5 103,7 100,1 108,8
Ubezpieczenia 100,3 101,0 101,9 98,7
Usługi finansowe świadczone przez banki 

i inne instytucje

103,9 100,4 100,0 122,2

(Źródło danych GUS)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button