POLSKA

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości powołane. Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych podpisana

Blisko 16 mln zł dla TOPR i GOPR na nowy sprzęt ratowniczy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. CBZC będzie jednolitą w skali kraju jednostką Policji z siedzibą w Warszawie.

Nowa jednostka będzie odpowiadać za realizację zadań w zakresie rozpoznawania i zwalczania przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej oraz zapobiegania tym przestępstwom, a także wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw. Wiąże się z tym również wspieranie w niezbędnym zakresie pozostałych jednostek organizacyjnych Policji w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu tej przestępczości.

CBZC kierować będzie, jako organ podległy komendantowi głównemu Policji, komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Będzie go powoływał i odwoływał, spośród oficerów Policji, minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek komendanta głównego Policji. Komendant CBZC otrzyma również pełne kompetencje kadrowo-szkoleniowe w stosunku do policjantów CBZC.

W związku z powołaniem nowej służby przewidywane jest zwiększenie stanu etatowego Policji o 1 800 etatów. Jeśli chodzi o nabór do służby zwalczania cyberprzestępczości, pod szczególną uwagę będą brane wiedza i umiejętności z zakresu informatyki i nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz znajomość języka obcego z tego obszaru.

Przyjęte przepisy zakładają również przyznanie funkcjonariuszom świadczenia związanego z pełnieniem służby w CBZC. Miesięczna wysokość świadczenia będzie nie niższa niż 70 proc. i nie wyższa niż 130 proc. przeciętnego uposażenia policjantów. Ustawa zakłada też, że funkcjonariuszom CBZC będzie w pełni przysługiwać możliwość prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz administracyjno-porządkowych, wynikających z ustawy o Policji. Do zadań Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości będzie należało m.in. walka z pedofilami, którzy poszukują swoich ofiar w sieci; zwalczanie przestępstw związanych z kradzieżą tożsamości w sieci oraz walka z oszustwami w sieci.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Ochotniczych Strażach Pożarnych

Prezydent podpisał też ustawę o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Ustawa ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska strażaków ochotników, takim jak postulat wprowadzenia świadczenia ratowniczego dla ochotników, biorących czynny udział w działaniach ratowniczych.

Świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie będzie wypłacane z budżetu państwa, po osiągnięciu przez mężczyznę 65. a przez kobietę 60. roku życia. Aby je otrzymać, należy przez co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet brać czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych. Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa, nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Ustawa o OSP nowelizuje również ustawę z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Tym samym świadczenie w wysokości 200 zł będzie przysługiwało ratownikom górskim wykonującym działania ratownicze ochotniczo, po spełnieniu analogicznych warunków w zakresie wieku jak i stażu, jak w przypadku druhów ratowników OSP.

Pozostałe rozwiązania, zawarte w ustawie o OSP to m.in.: wzmocnienie ochrony prawnej druhów-ochotników oraz wprowadzenie legitymacji strażaka ochotnika, która pozwoli na korzystanie ze zniżek. Ponadto szczególnie zasłużeni i wyróżniający się druhowie OSP będą mogli zostać wyróżnieni odznaczeniem – Krzyżem św. Floriana. Będzie je nadawał Prezydent RP. Specjalne wyróżnienie nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w postaci Odznaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej” otrzymają strażacy OSP, w tym członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej, którzy wzorowo wykonują swoje obowiązki.

Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych reguluje również kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin, w sytuacji uszczerbku na zdrowiu/śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych. Stosowne świadczenia będzie mógł również otrzymać strażak ratownik OSP, gdy dozna uszczerbku na zdrowiu lub poniesie szkodę w mieniu w drodze do siedziby OSP, po zaalarmowaniu przez stanowisko kierowania PSP.

Strażak ratownik OSP, który będąc dysponowany przez Państwową Straż Pożarną do działań ratowniczych lub akcji ratowniczych dozna uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku, za czas niezdolności do pracy, za który nie zachował prawa do wynagrodzenia, nie otrzymał zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie odrębnych przepisów, będzie mógł wnioskować o rekompensatę pieniężną.

Ustawa wprowadza też możliwości pełnienia funkcji kierowcy przez strażaków ratowników OSP po przekroczeniu przez nich 65. roku życia. Warunkiem jest posiadanie aktualnych badań lekarskich, dopuszczających do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Ponadto stwarza ułatwienia w zakresie dopuszczenia do kierowania jednostkami pływającymi na wodach śródlądowych o długości kadłuba do 7,5 m oraz mocy silnika do 20 kW.

Będzie istniała również możliwość rozliczenia przez jednostki OSP kosztów dostaw energii elektrycznej według najkorzystniejszej taryfy.

Do podpisania czeka jeszcze ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

Przepisy zawarte w nowelizacji ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw mają usprawnić prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, szczególnie w przypadku łączonych zezwoleń na pobyt i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy.

Nowelizacja zawiera szereg uproszczeń dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. To między innymi rezygnacja z wymogu posiadania przez cudzoziemca zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu. W ustawie zawarto przepis zastępujący to wymogiem otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Zgodnie z nowymi przepisami, poszerzony zostanie katalog okoliczności niewymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Wprowadzone zostanie także rozwiązanie przyspieszające uzyskanie takiego zezwolenia oraz zezwolenia na pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw wprowadza również zmiany dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – poprzez wydłużenie okresu dopuszczalnej, ciągłej pracy do 24 miesięcy. Wprowadzone zostaną także ułatwienia przy wnioskowaniu o Kartę Polaka oraz szczególna regulacja, o charakterze czasowym, przewidująca uproszczony tryb udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w odniesieniu do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r., które w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy będą pozostawać w toku.

1 2Następna strona
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button