Europejska Prokuratura Generalna (EPG) będzie odpowiedzialna za prowadzenie dochodzeń, ściganie i stawianie przed sądem sprawców przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii.

Parlament Europejski (fot. © European Union 2017 - European Parliament)Parlament Europejski (fot. © European Union 2017 - European Parliament)

Obecnie tylko organy krajowe mogą prowadzić śledztwa i ścigać oszustwa finansowe uderzające w budżet UE, takie jak świadomie niewłaściwe wykorzystanie funduszy unijnych albo ponadgraniczne oszustwa związane z PTU, ale ich jurysdykcja nie sięga poza granice danego państwa.
Europejska Prokuratura Generalna (EPG) umożliwi szybką wymianę informacji, skoordynowane dochodzenia policyjne, szybkie zajęcie majątku, a także aresztowanie podejrzanych na terenie UE objętym współpracą. Będzie blisko współpracować Eurojustem (Europejską Jednostką Współpracy Sądowej) i z OLAFem (Europejskim Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych) w celu zwiększenia skuteczności karania winnych i odzyskiwania zdefraudowanych pieniędzy podatników.
Sprawozdawczyni parlamentarna, Barbara Matera (EPL, Włochy), powiedziała: "Dzięki EPG, która połączy pracę prokuratorów w ramach jednego europejskiego organu, zostaną wyeliminowane niedociągnięcia wynikające z braku koordynacji krajowych dochodzeń w sprawie niewłaściwego wykorzystania funduszy unijnych. Mam nadzieję, że zakres uprawnień EPPO będzie mógł w najbliższej przyszłości objąć również przestępstwa transgraniczne, takie jak terroryzm i handel ludźmi".

Następne kroki
Teraz, gdy Parlament wyraził zgodę na utworzenie EPG, Rada może oficjalnie przyjąć rozporządzenie w tej sprawie. Oczekuje się, że EPG będzie operacyjna w latach 2020 i 2021. Za wnioskiem głosowało 456 posłów, 115 było przeciw, 6 wstrzymało się od głosu.

Więcej o wzmocnionej współpracy w dziedzinie EPG
Urząd Prokuratora Europejskiego zostanie utworzony na zasadzie „wzmocnionej współpracy” 20 państw członkowskich. Osiem państw, które nie przystąpiły jeszcze do współpracy: Dania, Holandia, Irlandia, Malta, Polska, Szwecja, Wielka Brytania i Węgry będą mogły przystąpić do współpracy w dowolnym momencie, jeśli podejmą taka decyzję.
Europejska Prokuratura Generalna będzie miała siedzibę w Luksemburgu, gdzie będzie urzędował prokurator generalny i prokuratorzy ze wszystkich uczestniczących państw. Będą oni nadzorować śledztwa w sprawach kryminalnych prowadzone przez oddelegowanych do tego celu prokuratorów europejskich w każdym z 20 państw.
Parlament zatwierdził 5 lipca wspólną dla wszystkich państw definicję oszustw i przestępstw (EN, FR), które leżeć będą w kompetencjach Europejskiej Prokuratury. W przyszłości lista poważnych przestępstw podlegających jej jurysdykcji może zostać rozszerzona, na przykład o terroryzm.

Cele
- Prokuratura pozwoli lepiej chronić europejskie fundusze przed oszustami
- Połączy europejskie i krajowe działania w zakresie egzekwowania prawa
- Jej jurysdykcja będzie wyłączna i ogólnoeuropejska
- Do tej pory tylko organy krajowe mogły ścigać nadużycia poczynione ze szkodą dla budżetu UE

Zredukujcie przepełnienie w więzieniach, aby zapobiegać radykalizacji - wzywają posłowie
- Przepełnione więzienia sprzyjają zwiększeniu przestępczości
- Inwestujmy w edukację, wspierajmy resocjalizację i zapobiegajmy radykalizacji
- Państwa członkowskie, kiedy tylko jest to możliwe, powinny szukać rozwiązań innych niż więzienie

Posłowie obawiają się, że przepełnione więzienia w UE sprzyjają radykalizacji. Wzywają oni władze narodowe do wybierania, kiedy to możliwe, rozwiązań innych niż więzienie.
Państwa członkowskie UE powinny poprawić warunki panujące w więzieniach oraz zająć się ich przeludnieniem w celu ochrony zdrowia więźniów i pracowników, wspomagania resocjalizacji oraz zapobiegania ryzyku radykalizacji, stwierdzili posłowie w rezolucji przyjętej w czwartek. W celu zapobiegania radykalizacji, posłowie zaproponowali również szkolenia dla pracowników, wywiad więzienny, dialog międzywyznaniowy oraz opiekę psychologiczną.
Posłowie uważają, że pozbawienie wolności, a szczególnie areszt w oczekiwaniu na proces, powinny być rozwiązaniem ostatecznym, tylko w uzasadnionych przypadkach oraz uważają, że jest ono szczególnie nieadekwatne w przypadku osób wymagających opieki, takich jak nieletni, ludzie starsi, kobiety w ciąży oraz poważnie chorzy.

Alternatywne rozwiązania
Dla skazanych, którzy nie są zagrożeniem dla społeczeństwa, posłowie popierają rozwiązania takie jak areszt domowy, praca na rzecz społeczności lub elektroniczne kajdanki.
Parlament zachęca państwa członkowskie do przeznaczenia odpowiednich środków na remonty i modernizację więzień, dostosowania zasad pobytu w więzieniu do poziomu stwarzanego ryzyka oraz dostarczenia więźniom zrównoważonego programu zajęć i czasu poza celą. Specjalne potrzeby zatrzymanych kobiet również powinny być brane pod uwagę szczególnie w przypadku ciąży i połogu, uważają posłowie.
Posłowie ostrzegają również, że prywatyzacja więzień może pogorszyć panujące w nich warunki oraz przestrzeganie praw człowieka. Wskazują na wysoki poziom samobójstw wśród więźniów oraz potępiają politykę rozpraszania więzień, wpływającą negatywnie na związki rodzinne więźniów.
Sprawozdanie z inicjatywy własnej przyjęto 474 głosami za, przy 109 głosach przeciw oraz 34 wstrzymujących się od głosu.

Fakty
W 2014 roku, w więzieniach na terenie UE przebywało ponad pół miliona osób, zarówno tych odsiadujących wyrok, jak i tych w areszcie tymczasowym (zgodnie z danymi Eurostatu stanowili oni 20%). Zgodnie z danymi Rady Europy, liczba zatrzymanych przekracza ilość miejsc, w ponad jednej trzeciej zakładów karnych w UE.
(europarl.)

Dodaj komentarz z facebooka:

Zostaw komentarz

0
warunkami regulaminu.
  • Artykuł nie został jeszcze skomentowany!